Hoppa till innehåll

Så blir gymnasiets yrkesutbildning mer relevant

Utbildning och karriär, Visa alla

20 januari 2022

Företagen har stora problem att hitta rätt kompetens. Särskilt stora är utmaningarna med att hitta medarbetare med gymnasial yrkesutbildning. Det finns därför stora behov av att reformera både gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Sverige.

Det är uppenbart att problemen vi idag ser i yrkesutbildningssystemet är ett samhällsproblem. Mot bakgrund av detta har Svenskt Näringsliv presenterat sin reformagenda för framtidens yrkesutbildning. Den har arbetats fram genom ett tätt samarbete med oss medlemsorganisationer under det senaste året, där man gjort en kartläggning av dagsläget, kikat på hur det ser ut i andra länder, vilket ansvar och engagemang som våra olika branscher tar för att utbilda nya medarbetare samt vilka områden vi ser som våra största utmaningar.

Rapporten konstaterar att den gymnasiala yrkesutbildningen i Sverige lider av sex huvudsakliga problem:

 • Branscherna kan inte påverka utbildningarnas innehåll.
 • Utbudet svarar inte mot arbetsmarknadens behov.
 • Huvudmännen tar inte ansvar för utbudet.
 • För få vill gå en yrkesutbildning.
 • För få kan gå en yrkesutbildning.
 • Resultaten är för dåliga.

Svenskt Näringslivs reformagenda består av 26 reformer för att skapa en bättre gymnasial yrkesutbildning.

– Det handlar till stor del om att ge större möjlighet för branscherna att påverka utbildningarna, framför allt när det gäller innehåll och kvalitetssäkring. Det ökar utbildningarnas attraktionskraft, kvalitet och relevans, så att fler unga vuxna kan skaffa sig jobb och få en bra start på vuxenlivet, säger Pär Lundström, expert inom kompetensförsörjning på Installatörsföretagen. Några av förslagen som vi vill lyfta extra är:

 • Fler apl-platser av hög kvalitet genom inrättande av ett praktikavdrag. Vår bransch tar ett stort ansvar idag, om vi behöver fler medarbetare kommer det att behövas fler apl-platser och då ser vi att företagen behöver ett stöd i detta.
 • Erbjud ett allsidigt utbud i hela landet. Det saknas inriktningar inom bristyrken i 75 procent av regionerna i Sverige. Framöver måste gymnasieskolans och vuxenutbildningens utbud bättre motsvara arbetsmarknadens efterfrågan.
 • Nationella och regionala branschskolor ska inrättas. Detta är viktigt för mindre nischyrken som blir för små eller smala för att fylla en egen klass. Ventilation och elkraft är några av de områden där det finns branschskolor idag.
 • Skapa ett riktigt svenskt lärlingssystem som gifts samman med yrkesvux. Vi har redan idag lärlingsutbildningar, men de är mycket kostsamma för företagen. Det vore bra om man kunde använda sig av yrkesvuxmedel för detta. Detta skulle även avlasta utbildningssystemet i och med att våra företag kan ta ett större ansvar (när det kommer till vuxna).
 • Den grundläggande högskolebehörigheten ska ingå på alla nationella program. För att öka attraktiviteten behöver den grundläggande högskolebehörigheten per automatik finnas på yrkesprogrammen, men vara möjlig att välja bort.
 • Studie- och yrkesvägledningen ska stärkas.
 • Yrkesprov ska inrättas på samtliga yrkesutbildningar för att säkra kvaliteten.
 • Fler och bättre utbildade yrkeslärare för bättre kvalitet.

Installatörsföretagen tycker att reformagendan är bra och vi är extra glada att hela näringslivet sluter upp i synen på behov av kvalitetssäkrande åtgärder för att göra det enkelt för mindre företag att anställa den kompetens man behöver.

Att lansera den nu handlar om att vi hoppas på att den som vinner kommande val har en tydlig reformagenda att ta med sig inför kommande mandatperiod.

Hela reformagendan hittar du här