Hoppa till innehåll

Så blir du en del av färdplanen

Samhället ställer om – det behöver vi också göra. Efter år 2045 är det inte längre tillåtet med klimatpåverkan från industrier eller verksamheter. Genom att underteckna färdplanen och anta målen om nettonollutsläpp senast 2045 för en fortsatt lönsam affär har du kommit en bra bit på vägen.

För att nå färdplanens mål är ett dedikerat klimatarbete nödvändigt hos entreprenörerna. De verkliga utsläppen sker vid uppförande, installation, användning och underhåll av anläggningar och byggnader. Entreprenörerna ska både undvika betydande direkta utsläpp på byggarbetsplatsen och minska större indirekta utsläpp. Indirekta utsläpp minskas genom att välja produkter med låg klimatpåverkan vid tillverkning, optimera materialanvändning, minimera avfall och planera för energieffektiv drift.

Förståelse och kunskap om klimatpåverkan i både produktion och installation är viktiga när entreprenörer ska genomföra klimatförbättrade lösningar i praktiken.

Entreprenörerna genomför stora inköp av både tjänster och produkter. De har genom dessa stora möjligheter att påverka konsulter, underentreprenörer och materialleverantörer.

Delmål

Genom att underteckna färdplanen antar du också flera delmål:

  1. Vi uppför byggnader och anläggningar på ett klimateffektivt sätt och vi fasar ut fossila bränslen.
  2. Vi främjar minimerad och cirkulär materialanvändning i nybyggnation, renovering och vid rivning.
  3. Vi efterfrågar klimat- och energieffektiva produkter och tjänster från våra leverantörer och underentreprenörer och vi följer upp utfallet.
  4. Vi erbjuder och levererar klimateffektiva och funktionella lösningar som minskar kravställarens användning av material och energi ur ett livscykelperspektiv.
  5. Vi arbetar aktivt för att eliminera fel, skador och brister under byggnation, ombyggnation och renovering samt säkerställer att ställda krav uppfylls.

Så går du med

För att ansluta sig till färdplanen behöver ett tydligt beslut tas i er styrelse eller ledningsgrupp. Meddela sedan oss på Installatörsföretagen

Genom att anta målen sätter er organisation en långsiktig strategisk inriktning som gör er väl rustade för framtiden. Som undertecknade aktör medverkar ni i en årlig rapportering till Fossilfritt Sverige.

Till formulär för att skriva under färdplanen