Hoppa till innehåll

Teknisk isolering av rörinstallationer

Isolering av rör ska säkerställa tekniska, säkerhetsmässiga och hygieniska funktioner. Rätt teknisk isolering ger både energibesparing och god ekonomi.

Man isolerar för att:

 • minimera energiförluster.
 • motverka oavsiktlig uppvärmning eller avkylning av rum- och installationsdelar.
 • förhindra kondensbildning.
 • förhindra mikrobiell tillväxt (legionella).
 • förhindra frysning av media.
 • bidra till färskvattenbesparing.
 • termiskt skydd av media.
 • motverka risker, skador och olägenheter.

Standarder

I Sverige finns från 2020 Branschstandard Teknisk Isolering, BTI – Termisk isolering av VVS & Kyla (utgåva 1.01). Den omfattar rör och ventilationskanaler och ger framför allt riktlinjer för isolertjocklek med hänsyn till rörledningars energiförluster.

AMA VVS & Kyla 22 anger inte isolertjocklekar utan refererar till BTI, Branschstandard Teknisk Isolering.

För industrin används standarder som utges av SSG, Standard Solution Group. De berör materialval, energibesparing och värmeförluster.

BIP-koder BTI

Isoleringsklasserna i branschstandard teknisk isolering (BTI), finns som BIP-koder. Se tekniskisolering.se BIP, Building Information Properties, är ett system för egenskaper och standardiserade beteckningar för objekt i byggnader.

Med hjälp av BIP kan byggare, installatörer, arkitekter, andra projektörer och fastighetsägare använda samma beteckningar och egenskaper. De som sätts på objekt i CAD-filer vill man kunna använda i många olika sammanhang under projekteringen. BIP omfattar bygg och installationer och det finns en gemensam databas som är fritt tillgänglig på bipkoder.se.

Databasen är ett viktigt redskap för en smidig BIMprojektering (pdf).

Montering av isolering

Isolering av tekniska installationer utförs enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisning och med hänsyn tagen till materialens egenskaper, installationsmetod och omgivningens påverkan. Kontroll av isoleringen utförs enligt AMA VVS & Kyla 22, kapitel Y.

För att säkerställa fullgott resultat och funktion av den tekniska isoleringen bör isoleringsentreprenören upphandlas innan startmötet för det aktuella projektet avhandlats. Vilket ger följande fördelar:

 • Upphängningar av rör avgör tjocklek på isolering.
 • Godkända brandisoleringslösningar för rör och luftbehandlingsinstallationer kräver olika upphängningsavstånd etc. beroende på val av isoleringsfabrikat.
 • Eventuella anpassningar vid håltagningar, brandtätningar etc.
 • Isolering av ingjutna rör och kanaler
 • Att upphandla isoleringsentreprenaden i tid är både ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt.

Samverkan rörentreprenören och isolerentreprenören

Isolerad rörupphängning med samma isoleringstjocklek som själva rörisoleringen. Distansskålen förhindrar värme- och köldbryggor vid rörupphängningar av varma och kalla rör (även kondens). Den minskar de termiska förlusterna med 15 % inomhus och 25 % utomhus enligt den europeiska ISO-standarden SS-EN ISO 122241:2008. Denna typ av upphängningsanordning bör beaktas vid rådande förhållanden.

Publikation: AMA VVS & Kyla 22

AMA VVS & Kyla 22 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 22 är en revidering av AMA VVS & Kyl 19. Samordning med nya installationsregler från Säker Vatten och Branschstandard Teknisk Isolering samt generella uppdateringar och anpassningar har tagits hänsyn till i AMA VVS & Kyla 22.

Läs mer

Läs mer om teknisk isolering hos branschorganisationen Isoleringsfirmornas förening.