Hoppa till innehåll

Heta arbeten

Heta arbeten är ett koncept som syftar till att minska antalet skador och bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten. Konceptet räddar liv, minskar skador och sparar pengar.

Det har de senaste åren förekommit två ledande organisationer inom utbildningen av heta arbeten på tillfällig arbetsplats vilket kan ha ställt till oklarheter och osäkerheter om vad som gäller för att kunna få utföra dessa heta arbeten.

För att säkerställa en gemensam syn och gemensamma regler samlades branschens två aktörer Brandskyddsföreningen och Svebra. Tillsammans med försäkringsbolag, beställare och entreprenörer organiserade de sig i en gemensam regel- och normgrupp. Gruppen har tagit fram ett nytt regelverk med nya säkerhetsregler som börja gälla 2023-01-01 (SBF 506:1)

Syftet med detta regelverk är att ange en lämplig kravnivå i form av säkerhetsregler, som ska följas då brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats utförs. Målsättningen är att detta regelverk ska bidra till att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats utförs i enlighet med fastställda krav så att brandskador inte uppstår.

Rutiner för hur man hanterar brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats bör ingå som en naturlig del i det systematiska brandskyddsarbetet. Redan i upphandling bör det framgå vilka krav som kommer att ställas vid utförande av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Riskbedömning och tillståndsgivning

Riskbedömning och tillståndsgivning är central för att den som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska få påbörja arbetet. I riskbedömningen ska hänsyn tas till den omgivande miljö där arbetet utförs, vilka material man arbetar med samt vilken arbetsmetod som väljs.

Sammantaget ska detta leda till att reducera risken för uppkomst av brand. Brandfarliga heta arbeten är arbeten där fara för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller i dess omgivning. Detta gäller arbeten med metoder som kan starta bränder, exempelvis svetsning, skärning, eller arbeten med snabbroterande verktyg, skapar gnistor eller alstrar värme med mera.

För att få arbeta med brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser i Sverige krävs behörighet, certifikat och tillstånd. Försäkringsbolagen ställer krav på utbildning för dem som ska utföra vissa arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Arbetet utförs i team med tre roller, tillståndsgivare, hetarbetare och brandvakt.

Tillståndsansvarig

Den tillståndsansvarige är beställarens representant och den som tillsammans med hetarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand på plats där arbetet ska utföras. Till sin hjälp har denne en tillstånds- och kontrollista. Det är den tillståndsansvarige som ger skriftligt tillstånd för arbetet.

Inga brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats få påbörjas innan tillståndet är undertecknat. För att vara behörig att utfärda tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Hetarbetare Hetarbetaren är den som utför själva arbetsuppgiften. För att få göra det krävs giltigt certifikat.