Hoppa till innehåll

Telesystem

Kommunikation är grunden inom teleteknik och innefattar allt från enklare telesignalanläggningar till det som gemene man ofta associerar med teleområdet, traditionella telefonsystem. Dessa avvecklas nu i rask takt till förmån för mobiltelefoni och andra tekniker.

Anpassade dokumentmallar

Förenkla hanteringen av säkerhetsprojekten från början till överlämnande med våra anpassade dokumentmallar:

Mobiltelefonnäten byggs ut snabbt och blir också allt viktigare för samhället samtidigt som dess kapacitet utökas genom 4G och 5G utbyggnad. Ett relativt nytt område är system för inomhustäckning av mobilsignal. Dålig mobiltäckning inomhus orsakas av att vi idag bygger för ”täta” hus, som inte släpper igenom radiosignaler.

Gemensamt för alla dessa system är att dom syftar till att överföra information på ett eller annat sätt, till exempel ljud- eller tid-distribution samt audio och video.

Telesignalanläggningar

Telesignalanläggningar är ett samlingsnamn på enklare anläggningar. Telesignalanläggningar installeras ofta i ett gemensamt ledningsnät. Anläggningarna består av en centralutrustning, nätkomponenter, platsutrustning och kan användas för olika typer av funktioner;

 • Tiddistribution
 • Ljuddistribution
 • Nödlarm
 • RWC-larm
 • Kösystem
 • Upptaget-vänta-stig in
 • Överfallslarm
 • Patientsignalsystem och kallelsesystem
 • Driftövervakning
 • Enklare styr- och reglersystem
Telefoni

Telefoni tillhanda hölls tidigare av televerket som också byggde i ett eget landsomfattande rikstelefonnät för tjänsten men efter avregleringen tillhandahålls telefoni av olika operatörer. Det gör att nätet inte behöver ägas av operatören som tillhandahåller tjänsten.

I fastigheterna har dessa nät ofta ersatts av fastighetsnät, kopparaccessnät, som i vissa fall ersätts av fiberaccessnät. Tack vare rikstelefonnätets stora geografiska spridning kommer det att användas för analog telefoni ett tag framöver i vissa delar av landet.

I kontor installeras telefonväxlar för företagets egna behov även om Mobil och IP-telefonilösningar är allt vanligare. Syfte med den fasta telefonin är att kunna erbjuda trådbundna telefonitjänster. Generella krav från Post- och Telestyrelsen (PTS) finns. För respektive anläggning gäller operatörens krav.

Mobiltelefoni

Mobiltelefoni är en form av radiokommunikation där mobiltelefoner kommunicerar med varandra över basstationer. Området har en snabb tillväxt och en ständig förtätning av mobilmaster sker vartefter kapacitetsbehovet ökar. Ursprungligen användes analoga signaler för att överföra mobiltelefonsamtalen, men med introduktionen av digitala signaler förenklades överföringen av ljud och data. Även larm och annan kommunikation skickas över mobilnätet, bland annat har räddningstjänst och polis sitt eget nät Rakel. Kraven på ökad täckning, främst inomhus, har även gjort att separata inomhus mobilnät behöver byggas där fastigheten skärmar av mobilsignaler. I Sverige kräver mobiltelefoni tillstånd enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Sådant tillstånd meddelas av Post- och telestyrelsen.

Mobiltelefonsystem:

Teknik Infördes
NMT (1G) NMT-systemet (Nordiskt Mobiltelefonsystem) infördes 1981 och omfattade först frekvensområdet 450 MHz, senare utökat med 900 MHz-bandet för att öka kapaciteten 1981-2007
GSM (2G) GSM-standarden (Global System for Mobile)Communicationstogs fram inom CEPT (Europeiska teleunionen) 900/1800 MHz 1991-
3G Togs fram för att man skulle kunna öka överföringshastigheterna drastiskt och för att kunna ge helt nya typer av tjänster till mobiltelefonanvändarna. 2002
LTE (4G) LTE (Long Term Evolution) kom i kommersiell drift i slutet på år 2009. 2011 finns tekniken på flera platser i världen. I Sverige använder man frekvensområdet 2,6 GHz men också 800 MHz för att täcka större ytor. 2009
(5G) Mobilnäten förväntas med denna teknik få snabbare uppkoppling och bli lika snabba som fast bredband. Men ger samtidigt stöd för fler uppkopplade produkter samtidigt. 2019
Antennanläggningar

Antennätens primära uppgift är att distribuera radio- och TV-signaler. Signalerna i antennanläggningarna kan distribueras på fyra sätt:

 • Terrest (markbundet) Sänds som radiovågor från sändarstationer till våra TV-antenner. Sedan digitaliseringen 2006-2007 sänds radiovågorna endast digitalt.
 • Kabel-TV TV- och radiosignalerna tas emot vid en punkt, en så kallad huvudcentral, som vidaresänder signalerna till en mängd hushåll via fiber- och koaxialkablar. Varje kabelnät består, som namnet antyder, av kablar, som installeras i marken och i fastigheter. Kabelnät i fastigheter kan vara konstruerade på två sätt: som stjärnnät eller kaskadnät. I ett stjärnnät går det en separat kabel till varje lägenhet. I ett kaskadnät är nätet uppdelat i ett fåtal slingor som var och en passerar genom flera antennuttag och signaler avtappas i varje uttag. Kabel-TV-nät kan även användas för distribution av bredband och telefoni vilket kräver stöd för dubbelriktad trafik s.k. returkanal.
 • Satellit-TV TV-sändningar där en satellit används för att sända tv-program, tar emot signalerna med parabolantenn antingen direkt i de enskilda hushållen eller för vidaresändning i ett kabel-tv-nät eller i ett mindre centralantennsystem.
 • Bredbands TV- och radiosignaler Dessa signaler kan distribueras över bredbandsnätet antingen som traditionell signal eller som paketförmedlad IP-TV.

CANT (Centrala Antennföreningen) ger ut rekommendationer och utfärdar CANT-auktorisationen av tekniker och företag som installerar och utför service av antennanläggningar.

Länkar

Nyheter