Hoppa till innehåll

Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom elkraftbranschen

Inom elkraftbranschen finns det i dag ett stort behov av att anställa nya medarbetare som dessvärre inte finns tillgängliga.

Sveriges Elkraftentreprenörer har tillsammans med Installatörsföretagen under de senaste åren i ett antal olika fora och rapporter lyft frågan om utmaningarna gällande kompetensförsörjningen för elkraftbranschen. Vi har visat på de följdverkningar som kompetensbristen har och kommer att ha för energiomställningen och i förlängningen klimatomställningen. Nedan finns ett antal förslag som skulle underlätta för kompetensförsörjningen inom branschen på kort och lång sikt.

Sveriges Elkraftentreprenörers förslag

 • Regeringen tillsätter ett nationellt råd för kompetensförsörjningsfrågor inom energibranschen
  Att säkerställa kompetensförsörjningen inom energibranschen är en fråga med hög vikt för samhället. Vi föreslår att regeringen tillsätter ett nationellt råd med deltagande från myndigheter, akademi och bransch som får i uppdrag att fram förslag för att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning inom branschen.
 • Rätt att läsa gymnasiekurser för de Företagslärlingar som våra medlemsföretag anställer
  Branschens kollektivavtalade modell för Företagslärling (se insu.se ) gör det möjligt att komplettera med kompetenser som det reguljära utbildningssystemet på orten saknar. Utbildningsformen har också visat sig vara ett viktigt verktyg för att samhällsbyggnadssektorn ska nå Regeringens mål om minst 25 procent kvinnor 2030. För att systemet ska kunna utvecklas måste företagen avlastas genom garanterad tillgång till gymnasiekurser i fastställda yrkespaket för det aktuella yrket.
 • Kompetensavdrag motsvarande arbetsgivaravgiften för en Företagslärling som saknar tidigare erfarenhet eller utbildning
  När företag anställer en person som saknar relevant utbildning och yrkeserfarenhet är det rimligt att upplärlingskostnaden delfinansieras av staten genom en typ av kompetens- eller praktikantavdrag motsvarande arbetsgivaravgiften.
 • Garanterade utbildningsplatser för samhällsviktiga funktioner
  De funktioner som MSB klassificerar som samhällsviktiga i mars 2020 måste också kompetensförsörjas. För att säkerställa elektrifiering och fungerande elförsörjning krävs till exempel minst 20 utbildningsplatser per län för elkraftmontörer (eldistribution). Ett viktigt verktyg för att säkerställa samhällsviktiga funktioner är en revidering av gällande förordning för försöksverksamheten för Branschskola. Skolverket överlämnade i december 2019 en rapport till utbildningsdepartementet med förankrade förslag.
 • Ökat inslag av individualisering med olika studietakt och individuellt anpassad mix av skolförlagd och arbetsplatsförlagd träning
  Genom flerårigt arbete med Främjandemedel har vi lärt oss att individen måste få en starkare plattform under resan mot anställningsbarhet. Vägledning, validering och komplettering med gymnasiekursen kan med fördel kombineras med perioder av praktik. Vid behov kan också en coach säkerställa att samspelet mellan individen, det lilla företaget och samhället fungerar. Behovet av en coach ska på ett smidigt sätt kunna beställas av det lilla företaget.
 • Garantera yrkespaket för elever på högskoleförberedande program
  För det samhällsvetenskapliga programmet är prognosen för examen från högskolan ca 30 procent. Ge därför dessa elever chansen att välja ett yrkespaket inför år 3 på gymnasieskolan eller i direkt anslutning till studentutspringet. Det skulle radikalt sänka etableringsåldern i Sverige.
 • Permanenta branschskoleförsöket till Elkraftmontör
  Permanenta branschskoleförsöket till Elkraftmontör. Öka bidragsdelen till skolorna som idag är underfinansierad. Ta bort begränsningen på max 5 elever per utbildningsanordnare som idag innebär att skolor inte kan tillgodose elevers intresse för att bli elkraftmontör. Detta är ett stort problem i en bransch som redan har stora utmaningar med kompetensförsörjningen
 • Stärk Lärarutbildningen och förutsättningarna för lärarna inom STEM området för alla utbildningsnivåer.
  Utred hur förutsättningarna för lärarutbildningen och lärarna inom teknikutbildningar kan stärkas. Gör det lättare för redan yrkesverksamma att koppla
  på en pedagogisk behörighet. Stärk möjligheterna till studiefinansiering för ambitiösa och duktiga yrkesarbetare som vill bli yrkeslärare så att man kan kombinera arbete och studier.