Hoppa till innehåll

Arbeta smart med energieffektivisering

En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå miljömålen och skapa ett hållbart energisystem. Det finns många sätt att minska energianvändningen och flera tekniker som ger samma nytta men använder mindre el, värme eller bränsle. Här hittar du som installatör tips på hur du kan få kunden att se nyttan med energieffektivisering.

Minskad energianvändning innebär att det behöver tillföras mindre energi vilket kan ge lägre utsläpp av bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.

Energieffektivisering kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar. Effektivisering kan till exempel åstadkommas genom förbättrad isolering av byggnader eller genom att välja mer energieffektiva installationer och apparater, bland annat för belysning och ventilation. Utbildning av drift- och underhållspersonal är viktig för att utrustning ska användas på ett energieffektivt sätt. I industrin kan man gå över till teknik som utnyttjar energin mer effektivt, till exempel i motorer och där man använder tryckluft.

Lär dig mer om energieffektivisering

  • Broschyr: Cirkulationspumpar. Den mest lönsamma energibesparande åtgärden idag? (pdf) Tillsammans med bland andra Energimyndigheten drivs projektet, Ekodesign, för att tydliggöra vinsten med att använda bästa möjliga teknik. Som första steg har ovanstående broschyr för val av cirkulationspumpar utformats och fler broschyrer är på gång.
    Läs mer: Ekodesign - Energimyndigheten.
  • Lönsam energieffektivisering - Saga eller verklighet? - Den här boken inspirerar fastighetsägare att inleda en ny epok, den gröna folkhemsepoken! Husen byggda 1950-1975 representerar en numera världberömd folkhemepok i svensk historia. Aldrig har ett så stort bostadsbyggnadsprogram genomförts med så pass hög kvalitet som de flesta ända har, till exempel när det gäller planlösningar, tillgång till dagsljus och grönytor. Boken innehåller exempel på åtgärder för att energieffektivisera några typiska hus från byggnadsepoken 1950-1975. Den vill på ett enkelt sätt visa vad resultatet blir för dessa åtgärder.
  • Energihandboken innehåller energismarta och konkreta råd om energibesparande åtgärder i byggnaders installationer.
  • En installatör är att betrakta som tillverkare när den sätter ihop olika produkter. Exempelvis om du kopplar ihop en solfångaranläggning med en varmvattenberedare, installerar ett ventilationsaggregat eller kopplar ihop med ett separat styrsystem. Läs mer hos Energimyndigheten.

Styrmedel för effektivare energianvändning

Det finns flera styrmedel inom energi- och miljöpolitiken som främjar en effektivare energianvändning. Vissa styrmedel gäller för alla verksamheter medan andra är riktade mot en viss typ av verksamhet, som exempelvis byggande, industri eller transporter. Exempel på styrmedel:

Byggregler och energideklarationer

Det finns energihushållningsregler för byggnader som ska följas när man ska bygga nytt, ändra eller bygga till. Boverket är ansvarig myndighet för dessa regler. Boverket ger även information om energideklarationer, som visar hur mycket energi som går åt i en byggnad och som ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart.

Skatter

Man måste betala koldioxidskatt och energiskatt för fossila bränslen, men skattenivån beror på vad bränslet används till. De flesta biobränslen är befriade från både energi- och koldioxidskatt. Även elanvändning är belagd med energiskatt. Beskattningen av energi bidrar till att dämpa energianvändningen.

Energikartläggning i stora företag

Stora företag ska göra en energikartläggning minst vart fjärde år för att underlätta förbättringar av energieffektiviteten. Kartläggningen ska visa hur mycket energi som används och föreslå åtgärder som minskar energianvändningen.