Hoppa till innehåll

Villkor

Här hittar du villkoren som gäller för IN Garanti från och med 1 januari 2023. Du kan läsa villkoren här på webbplatsen eller ladda ner pdf:en om du önskar.
1. Tjänster som omfattas

Installationstjänster som utförs av Medlemsföretag på uppdrag av konsument.
Avtal om tjänsten ska ha ingåtts efter den 1:a januari 2023.

2. Medlemsföretag som omfattas

Företag som var medlem i Installatörsföretagen när avtalet om tjänsten ingicks.

Om den utförda tjänsten ligger inom följande fackområden gäller dessutom följande villkor för att företaget ska omfattas av IN Garanti:

 • Elinstallationer (EL): Medlemsföretaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket.
 • Värme/sanitet (VS): om den utförda tjänsten omfattas av Säker Vattens branschregler ska Medlemsföretaget vara auktoriserat enligt Säker Vatten.
 • Fastighetsnät: Medlemsföretaget ska ha minst en anställd som innehar kompetensbeviset Behörig installatör för fastighetsnät.

Företag som uppfyller kraven i denna punkt benämns i dessa villkor ”Medlemsföretag”.

3. För att erhålla ersättning ska följande vara uppfyllt
 1. Tvist ska ha uppstått mellan konsument och Medlemsföretag om fel föreligger i den utförda tjänsten.
 2. Konsumenten har anmält Medlemsföretaget till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Konsumentens anmälan till ARN ska ha skett inom arton (18) månader från tjänstens färdigställande.
 3. ARN har prövat ärendet och i sitt beslut kommit fram till att Medlemsföretaget utfört tjänsten felaktigt.
 4. Medlemsföretaget har inte följt ARNs beslut inom två månader från att beslutet meddelades.
 5. Konsumenten har sedan anlitat annat Medlemsföretag för att åtgärda felet.
4. Beloppsgräns

IN Garanti omfattar ersättning upp till max ett prisbasbelopp (gällande prisbasbelopp det år tjänsten färdigställdes) per ärende hos ARN.

5. Begränsningar i rätten till ersättning

Rätten till ersättning bortfaller:

 • om Medlemsföretag som utfört tjänsten försätts i konkurs
 • om tjänsten utförts svart
 • om Medlemsföretag som utfört tjänsten åtgärdar felet innan Installatörsföretagen betalat ut ersättning
 • till den del konsumenten har rätt till försäkringsersättning avseende aktuella kostnader eller
 • till den del konsumenten har rätt till ROT-avdrag avseende aktuella kostnader.
6. Ansökan

Ansökan skickas till: Installatörsföretagen, IN Garantinämnd, Box 17154, 104 62 Stockholm alternativt info@in.se (ange ”IN Garanti” i ämnesraden)

Ansökan ska innehålla:

 • Komplett ifylld ansökningsblankett
 • Fakturakopia från Medlemsföretag som utfört tjänsten
 • Allmänna reklamationsnämndens beslut
 • Fakturakopia från Medlemsföretag som avhjälpt felet, för det fall att avhjälpande skett
7. Handläggning och beslut om ersättning
 • Installatörsföretagen informerar det Medlemsföretag som utfört tjänsten om att ansökan inkommit.
 • Installatörsföretagen kan vid behov efterfråga kompletterande uppgifter från konsumenten och/eller från Medlemsföretag.
 • Beslut fattas av Installatörsföretagens Garantinämnd.
 • När Installatörsföretagens Garantinämnd fattat beslut meddelas beslutet till konsumenten och till Medlemsföretag som utfört tjänsten.
 • Beslut om ersättning enligt IN Garanti kan meddelas innan avhjälpande av felet skett. Utbetalning sker dock först när avhjälpande skett och konsumenten kan uppvisa faktura från Medlemsföretag för felavhjälpandet.
8.Giltighetstid villkor

Dessa villkor gäller från och med 2023-01-01. Dessa villkor kan från tid till annan komma att ändras av Installatörsföretagen. Ändringar gäller endast för avtal om tjänster som ingås efter det att den ändrade versionen publicerats på Installatörsföretagens webbplats www.in.se.

.

Ladda ner villkoren i sin helhet

Ladda ner villkoren >