Hoppa till innehåll

Åtaganden installationsbranschen

För att nå färdplanens mål är ett dedikerat klimatarbete nödvändigt hos entreprenörerna. Entreprenörer kan bidra med kunskap i dialogen med byggherrar och arkitekter från tidigt skede till slutförande. I denna kategori ingår installationsföretag samt bygg- och anläggningsbolag. Här kan du läsa mer de åtaganden som entreprenörerna åtar sig.

Entreprenörerna ska både undvika betydande direkta utsläpp på byggarbetsplatsen och minska större indirekta utsläpp. Indirekta utsläpp minskar genom att välja produkter med låg klimatpåverkan vid tillverkning, optimera materialanvändning, minimera avfall och planera för energieffektiv drift.

Förståelse och kunskap om både produktion och installation är viktiga när entreprenörer ska genomföra lösningar med lägre koldioxidutsläpp. Entreprenörerna genomför stora inköp av både tjänster och produkter. De har genom dessa stora möjligheter att påverka konsulter, underentreprenörer och materialleverantörer.

Åtaganden för entreprenörer

Åtagande 1: Uppföra byggnader och anläggningar på ett klimateffektivt sätt

Åtagande 1: Vi uppför byggnader och anläggningar på ett klimateffektivt sätt och vi fasar ut fossila bränslen.

När vi arbetar med byggentreprenader eftersträvar vi så låga utsläpp som möjligt i byggproduktionen. Detta innebär effektiv energianvändning på byggarbetsplatsen, optimerade byggtransporter, fossilfria maskiner och transporter och minimering av materialspill. Vi fasar ut fossila bränslen ur produktionen så snart som möjligt.

Åtagande 2: Vi främjar minimerad och cirkulär materialanvändning i nybyggnation

Åtagande 2: Vi främjar minimerad och cirkulär materialanvändning i nybyggnation, renovering och vid rivning.

Resurseffektiviteten av material ökar genom att optimera konstruktionen, välja rätt material och produkter på rätt plats och minska spillet. Vid nybyggnation och renovering verkar vi för att bygga in återbrukade produkter. Vi säkerställer även att överblivet material och produkter återanvänds i andra projekt. Vid demontering och renovering arbetar vi för att funktion och säkerhet är tillfredsställande. I första hand ska så mycket material och produkter som möjligt återbrukas, i andra hand ska materialet återvinnas.

Åtagande 3: Vi efterfrågar klimat- och energieffektiva produkter och tjänster

Åtagande 3: Vi efterfrågar klimat- och energieffektiva produkter och tjänster från våra leverantörer och underentreprenörer och vi följer upp utfallet.

Genom att efterfråga klimat- och energieffektiva produkter och tjänster bidrar vi till en omställning av hela värdekedjan. Det är viktigt för att skapa helhetslösningar med lägre klimatavtryck och minskat energibehov till slutkund. Vi har en långsiktig och nära dialog med såväl leverantörer som underentreprenörer för att de ska kunna investera i klimateffektiva lösningar. Vi uppmuntrar dem till att lämna förbättringsförslag till exempel genom att ge möjlighet att inkomma med klimatbesparande sidoanbud.

Åtagande 4: Vi erbjuder och levererar klimateffektiva och funktionella lösningar

Åtagande 4: Vi erbjuder och levererar klimateffektiva och funktionella lösningar som minskar kravställarens användning av material och energi ur ett livscykelperspektiv.

Vi utvecklar vår förmåga att lämna information om klimatpåverkan,
materialåtgång och energieffektivitet vid anbud och offerter. Vi prioriterar att skapa effektiva, flexibla och demonterbara byggnader och anläggningar med fokus på reparerbarhet med plats för installationer. Syftet är att förlänga ekonomisk livslängd, minska behovet av nytt material vid ombyggnad eller underhåll och samtidigt upprätthålla en god funktion med låg energianvändning.

Åtagande 5: Vi arbetar aktivt för att eliminera fel, skador och brister under byggnation

Åtagande 5: Vi arbetar aktivt för att eliminera fel, skador och brister under byggnation, ombyggnation och renovering samt säkerställer att ställda krav uppfylls.

Genom att kontinuerligt säkerställa kvalitet samtidigt som vi minimerar brister och fel under byggnation och renovering minskar vi mängden spillmaterial. Vi undviker samtidigt behovet av framtida ombyggnationer och renoveringar av kvalitetsskäl. Detta sker bland annat genom kontinuerliga kontroller och förebyggande underhåll. Genom att uppfylla ställda krav med avseende på energi, kvalitet och funktion arbetar vi för låga utsläpp och låg energianvändning under driften.