Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö och säkerhet

Bra säkerhet och en god arbetsmiljö för medarbetarna är en självklarhet för alla seriösa arbetsgivare. Det minskar antalet arbetsskador och olyckor samt ökar produktiviteten. Det är även en av främsta punkterna att se över för att kunna säkerställa att din entreprenad löper på smidigt utan juridiska problem.

Säker montering av solpaneler

Ansvarsfrågan, konsekvenser, checklista.

Arbetsmiljöskrifter

Installatörsföretagen har olika hjälpmedel som kan användas i det konkreta arbetet med arbetsmiljön. Det är broschyrer, skrifter, checklistor och andra informationskällor. Du kan ladda ner det mesta av materialet direkt från hemsidan, i vissa fall krävs att du är medlem och loggar in.

Arbetsskada och tillbud

Trots ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsskador uppstå eller olyckor inträffa. Det är viktigt att arbetsgivaren har nedskrivna rutiner och instruktioner i en beredskapsplan och checklista för att snabbt genomföra rätt åtgärder i systematisk ordning.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS

Reglerna handlar om samordning och ansvarsfördelning under hela byggprocessen från planering och projektering till utförandet av byggnadsarbetet.

Checklistor arbetsmiljö

Checklistor är ett viktigt verktyg vid riskbedömning av arbetsmiljörisker. Checklistorna används som grund till riskbedömningen och hjälper till så att viktiga risker inte glöms bort. Här finns de branschspecifika checklistor Installatörsföretagen tagit fram i samverkan mellan parterna.

Elsäkerhet vid arbete – EvA

Elsäkerhet vid arbete omfattar de elrelaterade arbetsmiljörisker och säkerhetsåtgärder som elektriker och andra professionella utövare behöver hantera i sitt arbete. Detta innefattar alltså fler än elektriker. Detta har det tidigare reglerats genom en europastandard samt i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 – en föreskrift som nu har dragits in.

Filmer om elsäkerhet

Inom ETAK har tagit fram ett antal filmer om elsäkerhet. ETAK är en partssammansatt grupp som arbetar med arbetsmiljö inom elinstallation. Filmerna tar upp ett verkligt fall samt ett antal intervjuer med olika personers erfarenheter av elolyckor.

Ergonomisk arbetsmiljö

Här kan du ladda ner skriften ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal” med tillhörande checklista. I skriften beskrivs de mått och förutsättningar som krävs för att samtliga installationsdiscipliner ska kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt.

Företagshälsovård

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. En företagshälsovård som är anpassad till arbetsgivarens verksamhet är också något som ökar företagets lönsamhet och är därför en god investering.

Gravida

Gravida och ammande kvinnor kan i de allra flesta fall fortsätta att arbeta under graviditeten utan att de eller deras barn löper risk för ohälsa. Detta förutsatt att de regler som finns för arbetsmiljön följs.

IA-systemet och tillbudsrapportering

Ett mycket bra sätt att förebygga ohälsa och olyckor är att rapportera och åtgärda de risker och tillbud som finns på en arbetsplats. Att följa upp olyckor och tillbud är också ett krav i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Installatörsföretagens arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöfrågorna är alltid i fokus. Inom Installatörsföretagen försöker vi i samverkan med våra medlemsföretag lyfta fram och verka för att skapa bra förutsättningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet i företagen.

Missbruk

För att hjälpa våra medlemsföretag med rådgivning om skadligt bruk har Installatörsföretagen tecknat avtal med ALNA. Tjänsten är tänkt att användas i förebyggande syfte. Om ett missbruk har gått så långt att det lett till misskötsamhet ska du först kontakta din lokala företagsrådgivare på Installatörsföretagen.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Frågor som stress och arbetsklimat hänger ofta samman med hur arbetet är organiserat och hur det sociala samspelet på jobbet fungerar. Den här sidan handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö, som brukar förkortas OSA.

Riskbedömning

En mycket viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är riskbedömning av arbetsmiljön. Här identifierar och bedömer man om riskerna är så allvarliga att de behöver åtgärdas. Kan riskerna åtgärdas direkt görs det, annars flyttar riskerna över i en åtgärdsplan.

Skyddsombud och skyddskommitté

Arbetsmiljölagen syftar till samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att gemensamt skapa en god arbetsmiljö. Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor.

Skyldighet att bekosta glasögon

Ibland uppkommer frågan om en arbetsgivare måste bekosta skyddsglasögon respektive terminalglasögon till sina anställda. Vi reder ut begreppen och redogör för om en sådan skyldighet finns.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

I Sverige har man beslutat att arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i verksamheten. Vi integrerar arbetsmiljöarbetet i verksamheten genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Det förkortas ofta SAM och kan jämföras med ett kvalitets- eller ledningssystem.

Säkerhetsutbildningen Safe Construction

Säkerhetsutbildningen Safe Construction är obligatorisk för alla byggarbetsplatser som Byggföretagens medlemmar ansvarar för från den 1 juli 2021. Har en person som omfattas av kravet inte gått klart utbildningen och erhållit ett godkänt resultat, kan denne utestängas från arbetsplatsen.

Särskilda risker

Inom bygg- och installationssektorn finns några särskilda arbetsmiljörisker. Både när det gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Här hittar du mer information om riskerna och hur du kan förebygga dem.

Statistik över arbetsskador

Luleå Tekniska Universitet publicerar sedan ett antal år tillbaka sammanställd statistik för arbetsolyckor och arbetssjukdomar för bygg- och anläggningssektorn. Rapporterna baseras på data från Arbetsmiljöverket.

Servicebilar

Servicebilarna är en självklar del av arbetsmiljön för många anställda inom installationsbranschen. Men i många fall kan säkerheten för förarna bli bättre. Här finns information och färdiga checklistor för bland annat skyddsronder.