Hoppa till innehåll

Egenkontrollprogram

Att upprätta och efterleva sitt egenkontrollprogram är en utmaning för många elinstallationsföretag. Som medlemsföretag i Installatörsföretagen får du all hjälp du kan behöva i form av verktyg, support och rådgivning.

Egenkontrollprogrammet är den största och mest omfattande komponenten för att leva upp till elsäkerhetslagens krav på elinstallationsföretag. Det är företagets interna föreskrift som de måste följa. Inget arbete får utföras som inte direkt kan härledas till egenkontrollprogrammet. Företaget måste leva upp till de krav de själva ställt på sig själva i egenkontrollprogrammet och de får inte gå utanför dessa krav.

Några exempel på sådana interna krav är:

 • Enbart elinstallationsarbete som omfattas av elinstallatörens auktorisationsnivå, samt de verksamhetstyper som noterades vid registreringen får utföras.
 • Företaget ska kunna uppvisa tillämpliga kompetensnivåer på sin personal för att kunna utföra arbeten inom verksamhetstyperna.
  Om företaget till exempel angett verksamhetstypen Bandrift – högspänning så förväntas de ha personal med kompetens för just den typen av arbete. Inte nog med det. Företaget ska även uppvisa metoder för hur de bedriver den sortens arbete.
 • Alla som utför elinstallationsarbete åt företaget ska finnas noterade i egenkontrollprogrammet, med alla nödvändiga kompetenser dokumenterade. Detta gäller även inhyrd personal, lärlingar, praktikanter och PRAO-Elever.
 • Företaget ska ha dokumenterade rutiner, så kallade metoder, för hur allt elinstallationsarbete ska utföras, kontrolleras och följas upp.
 • Företaget förväntas kunna redovisa personal, kompetenser, metoder och kontroller inför varje elinstallation.

Egenkontrollprogrammet är alltså ingen enskild mall som man kan fylla i och sedan arkivera. Det är ett levande dokument, ett system som företaget måste tillämpa varje dag. Genom att lägga resurser på att upprätta ett bra egenkontrollprogram och sedan efterleva det kommer företaget att uppleva flera positiva effekter som i sin tur kommer att ge högre intäkter och ett bättre resultat. Företaget kommer att identifiera och analysera flaskhalsar och ineffektiva delar av verksamheten, kompetens- och kvalitetsbrister och så vidare. Egenkontrollprogrammet blir då ett utmärkt underlag för att kunna åstadkomma en bättre lönsamhet och en bättre arbetsmiljö.

Installatörsföretagen erbjuder alla medlemsföretag att kostnadsfritt använda och tillämpa marknadens bästa IT-vertyg för hantering av egenkontrollprogrammet - Säker El

Tänk på detta som företagare

 • Alla företag som utför elinstallationsarbete måste ha ett egenkontrollprogram.
 • Egenkontrollprogrammet är företagets egendom.
 • Egenkontrollprogrammet ska vara dokumenterad.
 • Egenkontrollprogrammet ska enbart skickas in till Elsäkerhetsverket efter en uttrycklig begäran om det från dem.