Hoppa till innehåll

Byggnadsinformationsmodellering

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) innebär att en 3D-modell med objekt skapas för hela byggprocessen.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) innebär att en 3D-modell skapas i projekteringsfasen och dess information kan sedan användas under hela byggprocessen.

Projektörer och installatörer använder nu allt oftare dessa 3D-modeller vid total- och genomförandeentreprenad. Projektören skapar tydlig och lätt begriplig information om byggnaden som kan återanvändas och förädlas av installatörer och ge underlag för överlämning till förvaltning. Det kräver helhetssyn och samverkan mellan byggherre, projektledare, projektörer, byggare, installatörer och programvaruleverantörer.

Under 2018 - 2021 genomförda utvecklingsprojekt har sammanfattats i "Upphandling, kalkyl och produktion via modell" med handledningar, mallar och processbeskrivningar som visar en helhetsbild av sammanhanget mellan projektering, kalkyl och produktion med överlämning. Läs mer under "BIM".

Information genom alla led

Digitaliseringen ger möjligheter för bättre skapande och förvaltning av fastigheter i hela livscykeln. Den information som skapas i tidiga skeden kan återanvändas och förädlas i alla led. Alla ska kunna nyttja informationen.

"Legobiten" är ett objekt med egenskaper

Varje legobit är ett objekt som har egenskaper som typ, form, färg, material etc och som placeras på ett ställe och hänger samman med andra objekt. Varje objekt behöver identifieras dels som individ, dels som en typ av komponent och ha ytterligare egenskaper till exempel brandklass, ljudklass, vatten- eller luftflöden, effekt etcetera.

Objektsmodeller

En eller normalt flera objektsmodeller, dvs 3Dmodeller med objekt, beskriver en byggnad med installationer genom ett antal objekt med egenskaper. Arbetssättet för att skapa objektsmodeller kallas BIM, bygginformationsmodellering.

BIP för egenskaper

Ett system för att beskriva egenskaper i alla led från tidiga skeden till och med förvaltning är BIP, Building Information Properties. Det har utvecklats baserat på många års erfarenheter och standarder. I BIP ska alla objekt ha en identitet, en beteckning, dvs en typ av objekt, TypeID, och angivelse av läge i modellen, rum, våning, koordinater med mera. Dessutom anges relevanta egenskaper på lämplig detaljeringsnivå.

Kombinera "legobitar" till modeller i 3D

Moderna IT-system för projektörer fungerar som ett elektroniskt lego. Legobitarna kombineras till en hel byggnad med grund, väggar, tak, dörrar, fönster, installationssystem med rör, ventilationskanaler, don med mera för att skapa ett resultat med önskad funktion.

Informationsleveranser

Från en objektsmodell kan man leverera information för olika syften. En viktig funktion är att ta ut mängder för kalkyl, planering, beredning, inköp, logistik med mera. Ritningar tas ut ur modellen och skapas inte separat.

BIP QTO

BIP QTO är en applikation som underlättar modellers kvalitetssäkring och uttag av mängder.

Upphandling, kalkyl och produktion

Här finner du hjälp för dig som installatör för att kalkylera, planera och genomföra byggprojekt med hjälp av modeller i samverkan med projektörer och andra aktörer i projekt med dagens verktyg.

Tidigare utvecklingsprojekt

Här listar vi de tidigare utvecklingsprojekt som Installatörsföretagen har genomfört inom BIM-området.