Hoppa till innehåll

VS

VS står för värme och sanitet. Här listar vi de områden som ingår i VS-teknik samt fördjupad information inom området.

Installationsteknik VS

VS står för värme och sanitet. VVS omfattar de tekniska systemen eller installationerna i byggnader som har till uppgift att på ett energieffektivt sätt svara för inomhusklimatet (uppvärmning, kyla och ventilation) samt förse byggnaden med varmt och kallt tappvatten och leda bort avloppsvatten samt regnvatten. Till VS-tekniken räknas även sprinkler för brandskydd, gasinstallationer på sjukhus och laboratorier samt teknisk isolering.

Sprinkler

Vattensprinkler är den vanligaste typen av släcksystem. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll under tiden utrymning och manuell släckning sker. Andra typer av vattenbaserade släcksystem är t.ex. boendesprinkler eller vattendimma som i huvudsak fungerar på ett liknande sätt.

Teknisk isolering

Isolering av rör ska säkerställa tekniska, säkerhetsmässiga och hygieniska funktioner. Rätt teknisk isolering ger både energibesparing och god ekonomi.

Solvärme

Tillsammans med organisationen Svensk Solenergi marknadsför Installatörsföretagen nu tre systempaket som ska göra det enklare för leverantörer att marknadsföra solvärmesystem mot installatörer.

Legionella

Legionärssjuka är en sjukdom som främst sprids genom VVS-installationer. Alla i byggsektorn som planerar och utför installationer bör därför vara orienterade om sjukdomsriskerna. Skydd mot legionellatillväxt är ett av Installatörsföretagens prioriterade områden.

Heta arbeten

Heta arbeten är ett koncept som syftar till att minska antalet skador och bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten. Konceptet räddar liv, minskar skador och sparar pengar.

Förenklad täthetskontroll

Alla rörsystem för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem ska tryck- och täthetskontrolleras innan de tas i drift. Endast ackrediterade företag får utföra provning med över- eller undertryck, enligt AFS 2006:8 (ändring AFS 2020:08).

Ljud från rörinstallationer

I skriften ”Ljud från Rörinstallationer” redovisas några vanliga ljudproblem och lösningar för värme-,vatten- och avloppsinstallationer i bostäder, vårdlokaler, skolor, kontor och liknande, men även ljud från andra installationsdelar som ventilations- och kylinstallationer.

Vattenmätarskåp

Beskrivningen är styrande för att vattenmätaren ska hamna på en lämplig plats och även rätt monterad ur mätsynpunkt. Metoden passar för såväl gamla som nya mätare och är generellt beskriven med hänvisning till respektive vattenmätarfabrikants anvisningar.

Säker Vatten

En säker vatteninstallation är utförd enligt gällande branschregler och av utbildade VVS-montörer på ett auktoriserat VVS-företag. När installationen är klar dokumenteras det i ett kvalitetsintyg som lämnas över till beställaren.

Vattenskador

Vattenskador kostar årligen fastighetsägare mer än 6 miljarder kronor och samhället total mer än 10 miljarder kronor. Förutom höga kostnader drabbas fastighetsägaren, hyresgästen och brukaren även av många praktiska besvär. Vattenskadorna orsakar därtill miljöproblem och bidrar till kapitalförstöring. På senare år har antalet vattenskador i kök passerat de i våtrum.

Servisledningar

Installatörsföretagen har tillsammans med Svensk försäkring, Svenskt Vatten och Säker Vatten tagit fram två broschyrer om servisledningar som är riktade till fastighetsägare - "Bygga nytt eller bygg om" och "Ta hand om ditt ledningsnät".

Utskott VS

I VS-utskottet lägger vi allt fokus på rör-relaterade frågor.

Nyheter inom VVS