Hoppa till innehåll

Så ska de nya installationsstandarderna tillämpas

Data/Tele, Visa alla

11 december 2020

Nya installationsstandarderna SS-EN 50174-1 och -2 som finns återgivna på svenska i handbok 459 innehåller en hel del nyheter och nya krav som man måste ta hänsyn till. Detta beror på att ett modernt fastighetsnät ska kunna hantera en mängd olika system och dess kommunikationsbehov, men även strömförsörjning av utrustning.

En nyhet är att det nu inte räcker med att skriva att ”installation ska utföras enligt ...” och hänvisa till standarderna. Detta kommer att ge ett undermåligt fastighetsnät som troligtvis inte möter kundens behov. Till exempel finns inga krav på mätning och verifiering av nätet i standarden om detta inte specificeras av beställaren. Därför ska en kravspecifikation för installationen tas fram av beställaren eller den som designar/projekterar nätet.

Dessutom måste nätet dimensioneras rätt under projekteringen med tanke på fjärrmatning (remote powering) och utöver det ska RP-klass anges. Detta görs genom beräkning av maximal ledningslängd som påverkas av förläggningssätt, kabelväg, omgivningstemperatur, buntstorlek samt kabelval.

För att säkerställa korrekt installation bör även kompetenskrav, certifikat (behörig installatör fastighetsnät) eller liknande anges på den som ska utföra installationen.

Detta ska kravspecifikationen för installation innehålla

1. Teknisk specifikation:

 • Säkerhet (tillträde, skyddsåtgärder, utrustning med mera).
 • Nätets prestanda inklusive RP-klass.
 • Installationsmiljö MICE.
 • Möjlighet till utökning.
 • Placering av utrymmen, externa gränssnitt.
 • Förutsättningar för externa tjänster.
 • Fastighetsnätets förväntade livslängd.
 • Omfattning på dokumentation och format.
 • Märkning, omfattning och format.
 • Fodringar på kontroll och provning.
 • Fodringar för godkännande av installationen.

2. Arbetets omfattning (både före, under och efter installation).

3. Andra tekniska installationer i fastigheten till exempel så som elinstallationer, jordningssystem med mera som måste beaktas till exempel

 • System för fastighetsautomation inklusive system för säkerhet och passage.
 • Kretsar för rök- och branddetektering med tillhörande styrningar.
 • Installationer för värme, kyla och ventilation.
 • Rörledningar (fram- och återledning av varma och kalla vätskor, avlopp och brandbekämpning).
 • Annan relevant fysisk infrastruktur i fastigheten.

4. Tillämplig lagstiftning och föreskrifter, som till exempel byggregler, särskilda förskrifter för platsen samt säkra arbetsmetoder.

5. Vem på arbetsplatsen som har ansvar för vilka delar.

6. Fodringar på Installatörer av fastighetsnät, det vill säga kompetenskrav, kompetensbevis och certifikat.

Installatören ska ta fram en kvalitetsplan som visar hur installatören tänkt möta kraven i kravspecifikationen för installation. Denna ska sedan godkännas av installatör och beställare tillsammans innan installation påbörjas.

Exempel på vad kvalitetsplanen bör innehålla är följande:

 • Hur man tänkt möta fodringar/krav i installationsstandarden SS-EN 50174-1,-2
 • Hur man tänkt möta fodringar/krav i standard för nätets design (tex. SS-EN 50173-2)
 • Hur man tänkt möta fodringarna i kravspecifikationen för installation (enl. ovan)

Kvalitetsplanen ska i detalj redogöra för tillvägagångssätten:

 • för överföringen av ansvar mellan installatör, fastighetsägare eller en utsedd representant och, ev andra entreprenörer
 • för godkännande av fastighetsnätets komponenter och installationen av fastighetsnätet (inklusive verifiering av fysiska, mekaniska, optiska och/eller elektriska specifikationer baserade på tillverkarens eller leverantörens specifikationer eller på tillämpliga standarder)
 • som ska användas för att säkerställa kompatibilitet mellan komponenter som ska användas vid installationen
 • som ska användas för att säkerställa kompatibilitet med ev. existerande fastighetsnät
 • för att bedöma uttalade mål för fjärrmatning med hänsyn till kompatibilitet med de under drift rådande omgivningsförhållandena (information om bedömningsmetoder ges i EN 50174-2:2018, avsnitt 4.11)
 • för att möta följderna av möjlig inkompatibilitet mellan komponenter

Om det finns krav på provning eller besiktning ska även kvalitetsplanen ange:

 • besiktnings- och provningsutrustning
 • kalibreringsstatus för besiktnings- och provningsutrustning
 • tillvägagångssätt för att försäkra att mätpunkterna för provning av fastighetsnät (t ex testkablage och adaptrar) är inom sin specificerade livslängd och har de egenskaper som provningsmetoden kräver
 • stickprovtagningsplaner
 • provningsmetoder
 • behandling av ej godkända resultat eller resultat som ligger på gränsen (d v s inom provningssystemets specificerade mätnoggrannhet)
 • tidplan för installationen
 • ändrings- och tilläggshantering
 • dokumentation av det färdiga fastighetsnätet

Hjälpmedel för att tillämpa standarderna

För att göra processen smidigare kommer Installatörsföretagen ta fram mallar som underlättar för både beställare och installatör. I mallarna kommer kompletta kvalitetsplaner och kravspecifikationer för installationen framgå. Mallarna återfinns inom kort på IN Dokumentmallar.

Sedan tidigare finns ett beräkningshjälpmedel för att beräkna kabellängd utifrån remote powering. Läs mer här.