Hoppa till innehåll

Ändrade åldersgränser för ITP och ASL 2023

Pension och försäkring

07 december 2022

Vid årsskiftet äger flera förändringar rum när det gäller åldersgränserna i tjänstepensionsavtalen ITP och för Avtalspension SAF-LO.

Om ASL för arbetare via Fora

2023 blir den lägsta intjänandeåldern för Avtalspension SAF-LO 22 år. Detta beror på den överenskommelse Svenskt Näringsliv och LO träffade 2021, som succesivt har sänkt intjänandeåldern i ASL. Läs mer hos Fora här

I samma överenskommelse är parterna överens om en annan premiehantering, på månadsbasis. Parterna och Fora arbetar med att skapa förutsättningar för detta, och vi återkommer med information i frågan när så kan ske. För 2023 ska rapportering av slutlig lön ske på samma sätt som tidigare.

E-tjänsten på ”Mina sidor” för rapportering av slutliga löner öppnar klockan 7.00 den 2 januari 2023. Lönerna ska rapporteras senast den 31 januari. Redan nu kan du förbereda genom att:

  • Anmäla en huvudadministratör för företaget. Läs mer här
  • Sammanställa anställda som ska ingå i rapporteringen och de uppgifter som behövs.
  • Ta fram rapporteringsunderlaget, till exempel genom en fil från lönesystemet.

”Mina sidor” är företagets egna sidor. Där finns e-tjänster för till exempel rapportering av löner och nyanställda arbetare. Det går också att se vad som ingår i försäkringsavtalet samt företagets fakturor och saldon. Inloggning görs med e-legitimation.

Månadshantering ställer högre krav

Den kommande månadshantering kommer ställa högre krav på dig som arbetsgivaren avseende tillförlitlighet i löneutbetalningen. Till exempel behöver alla typer av prestationslöner eller ersättningar som löper över längre perioder fördelas över den period de avser, för att inte riskera felaktiga premier. Kraven på arbetstagare att rapportera arbetstid och frånvaro till arbetsgivaren i tid, och på arbetsgivare att räkna rätt och att rapportera till Fora i tid ökar. Korrigeringar blir krångligare. Vad du som arbetsgivare kan göra nu, är att se över era egna rutiner i avvaktan på mer information samt att anmäla er till Foras nyhetsbrev för företaget här https://www.fora.se/om-fora/nyhetsbrev-foretag/

Om ITP för tjänstemän via Collectum

I ITP1 planen höjs intjänandeåldern till 66 år vid årsskiftet, den anställde fortsätter alltså tjäna in premier ytterligare ett år.

För ITP2 planen sker ingen förändring, pensionsåldern är fortfarande 65 år. Collectum påpekar att det inte finns något som hindrar att arbetsgivare och anställd kommer överens om att växla över till ITP 1 om en tjänsteman kvar¬står i tjänst efter 65.

Sjukpensionsförsäkringen förlängs ett år

Den tjänsteman som arbetar efter 65 år kommer även omfattas av sjukpensionsförsäkringen inom ITP fram till 66 år. Detta gäller både för ITP 1-planen och ITP 2-planen.

Sjukfall som påbörjats före 1 januari 2023 kommer fortsätta omfattas av de gamla reglerna, då sjukpensionen från ITP inte utbetalas efter 65 år.

Tak för intjänande i ITP1

I ITP1-planen, den premiebaserade planen, införs ett tak för vilken lön som ligger till grund för ålderspensionspremierna. Taket är vid 30 inkomstbasbelopp. 2023 motsvarar taket 185 750 kronor per månad.

Om den totala löneutbetalningen inklusive bonus under en månad överstiger 185 750 kr, så är den överskjutande delen inte pensions¬grundande enligt ITP 1-planen. Läs mer här

Alla förändringar ovan är i enlighet med den överenskommelse Svenskt Näringsliv och PTK träffade i juni 2022.

Här kan du anmäla dig till Collectums nyhetsbrev för företagsrepresentanter