Hoppa till innehåll

Energieffektivisering sänker priser och frigör energi

Energieffektivisering är det mest kostnadseffektiva sättet att nå klimatmålen. Det har exempelvis samma potential att minska utsläppen i Sverige som elektrifiering. Energieffektivisering kan också frigöra energi, det vill säga tillgängliggöra kilowattimmar här och nu.

Att installera ny teknik och optimera system bidrar till en effektivare användning av energi. Det ger lägre kostnader och minskad miljöbelastning – utan att försämra komforten.

Att energieffektivisera är också det snabbaste sättet att frigöra energi för klimatomställningen. Åtgärder som minskar energibehovet minskar ofta även effektbehovet under årets kallaste månader, vilket gör att vi inte behöver bygga ut nätet lika snabbt. Det förbättrar även förutsättningarna för att elektrifiera transporter och industrier.

Energieffektivisering skapar ett hållbart energisystem

Ett minskat energibehov inom fastigheter och service är en av nycklarna för att klara målet om en effektivisering av energianvändningen. Det är även lönsamt.

Om Sverige skulle göra verklighet av all lönsam energieffektivisering i byggnader så skulle det generera över 800 miljarder kronor i minskade kostnader för samhället fram till år 2045 enligt studien ”Grön logik”. Det motsvarar drygt en tredjedel av dagens energianvändning i byggnader.

Vårt befintliga bostadsbestånd är i behov av renovering och underhåll, vilket ger samhället en möjlighet att möta framtidens krav. För idag finns kunskap och insikt om energieffektiviseringens effekter som inte fanns när fastigheten uppfördes.

Installationer effektiviserar energianvändningen

Installationer är byggnadens hjärna och hjärta som försörjer huset med ljus, luft, vatten, värme och kyla. Utformning, drift och skötsel av installationer är av stor betydelse för en effektiv energianvändning och minskade kostnader. Åtgärder som snålspolande blandare, isolering av rör, byte av termostatventiler, konvertering till ventilation med värmeåtervinning eller utbyte till energieffektiva cirkulationspumpar kan göra skillnad redan idag.

När det kommer till samordning av installationer finns det mycket att göra. I många fastigheter är exempelvis värmesystemen felaktigt injusterade vilket leder till stora, helt onödiga, värmeförluster som följd. Med fastighetsautomation undviker man att värma och kyla byggnaden samtidigt.

Vad Sverige behöver

Den totala energianvändningen i Sverige varierar mellan 500 och 600 TWh varje år. Användning av energi har varit relativt konstant sedan mitten av 1980-talet, trots stor befolkningstillväxt och en växande ekonomi. Det visar på potentialen inom energieffektivisering, men med tuffa energimål behöver Sverige trappa upp arbetet.

Sverige har flera styrmedel inom energi- och klimatpolitiken som ska leda till en effektivare energianvändning. Genom att välja installationer med hög energieffektivitet och låg klimatpåverkan bidrar installatörer till att nå nationella mål. Sveriges energieffektiviseringsmål är tyvärr långt borta. För att uppnå målet behöver hushåll, fastighetsaktörer och industri få mer långsiktiga incitament och förutsättningar att energieffektivisera.

Nyheter påverkan och opinion