Hoppa till innehåll

Det här gäller kring arbetstidsförkortning i jul

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

29 oktober 2021

Jul och nyår står snart för dörren och det är mycket att tänka på. Allt från matplanering och släktträffar till hur man ska hantera anställdas arbetstidsförkortning. Den senare frågan kan vi hjälpa till med!

Våra avtal har lite olika regler om vad som gäller kring arbetstidsförkortning och dess hantering. Under respektive block nedan förklarar vi vad som gäller för Installationsavtalet, Teknikinstallations­avtalet och Tjänstemannaavtalet.

 • Installationsavtalet

  Om arbetstagaren inte tagit ut minst 16 timmar från tidsbanken som hen erhåller 1 april årligen, har arbetstagaren rätt att få ut kvarvarande tid upp till 16 timmar. Den ledigheten kan tas i samband med jul-, nyårs-, eller trettondagshelgen, under förutsättning att det finns tid kvar i tidsbanken.

  Senast den 1 december ska arbetstagaren begära sådan ledighet för de kommande helgerna, för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att planera verksamheten. Det är också arbetsgivaren som förlägger ledigheten i samband med helgerna. Naturligtvis bör arbetstagarens önskemål om ledighet i anslutning till viss helg i största möjliga mån beaktas, men om det föreligger hinder i verksamheten kan arbetsgivaren i stället förlägga ledigheten på annat sätt i samband med helgerna i fråga.

  Ledigheten kan tas ut i form av hel timme, hel dag eller del av dag. För tiden som tas ut registreras endast uttagna timmar i tidsbanken. Den fasta månadslönen betalas ut under den lediga tiden. Inför årsskiftet kan det vara lämpligt, i syfte att underlätta för elektrikerna och för företagets administration, att fråga elektrikerna hur de eventuellt önskar ledigt under jul- nyårs- och trettonhelgen.

  Du kan läsa mer om arbetstidsförkortning i vår guide till Installationsavtalet: Kapitel 4 Arbetstid

 • Teknikinstallationsavtalet

  Arbetstagare som har valt att ta ut arbetstidsförkortningen i ledig tid ger vid ett fullt intjänande 40 timmar per kalenderår enligt reglerna i Teknikinstallationsavtalet. Förläggning av ledig tid sker efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Huvudregeln är att verksamhetens krav avgör förläggningen. Arbetsgivaren ska, om möjligt beakta arbetstagarens önskemål om förläggningen. Det gör att du som arbetsgivare kan planera ut arbetstidsförkortningen till exempelvis klämdagar.

  Timmar som inte har tagit ut innan årsskiftet ska betalas ut som lön senast under juni månad följande år.

  Du kan läsa mer om arbetstidsförkortning i vår guide till Teknikinstallationsavtalet: § 4 Frånvaro

 • Tjänstemannaavtalet

  Om ingen överenskommelse tecknats mellan företag och lokal facklig klubb om att arbetstidsförkortning ska tas ut på annat sätt än i ledig tid uppgår den totala arbetstidsförkortningen till totalt fem dagar. Det är vanligt förekommande att sådan överenskommelse har träffats för extra lediga dagar under jul- och nyårshelgen.

  Arbetstidsförkortning intjänas under tid för vilken arbetsgivaren betalar lön. Vid frånvaro intjänas arbetstidsförkortning endast om frånvaron berättigar till lön från arbetsgivaren enligt detta avtal. Sådan ersättning är semesterlön (§ 4), sjuklön (§ 5), föräldralön (§ 10) samt ersättning för uttagen ledighet i samband med arbetstidsförkortning enligt denna bilaga.

  Ledigheten uttas i hela dagar om annan överenskommelse inte träffas mellan tjänstemannen och arbetsgivaren. Vid ledighetens förläggning bör hänsyn tas såväl till verksamhetens krav som till tjänstemannens önskemål. Detta gör att du som arbetsgivare har en möjlighet att planera ut arbetstidsförkortning vid exempelvis klämdagar.

  Ledighet som inte uttas under aktuellt avtalsår ersätts vid avtalsårets utgång kontant med en lön per timme motsvarande mertidsersättning enligt § 6 Mom 4:1.

  Du kan läsa mer om arbetstidsförkortning i vår guide till Tjänstemannaavtalet: Bilaga 5 Arbetstidsförkortning