Hoppa till innehåll

Föreningsstämma

Föreningens intressen sköts av föreningsstämman, styrelsen och vd. Stämman är det högst beslutande organet där alla medlemmar i installatörsföretagen har möjlighet att vara med och påverka. Här hittar du diverse handlingar samt protokoll.

Stämman beslutar bland annat om

  • styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande över den
  • ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
  • val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter i föreningsstyrelsen
  • avgifter till föreningen
  • ärenden som medlemmar anmält

Föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma hålls före utgången av juni månad och kallelse ska skickas via e-post senast åtta veckor före mötet. Årsmöteshandlingar och dagordning finns tillgängliga på Installatörsföretagens hemsida senast två veckor innan mötet.

Fullmakt

Observera att du behöver skicka in en fullmakt om du är utsedd av medlemmens firmatecknare att företräda medlemmen vid eventuell omröstning.