Hoppa till innehåll

Frågor om elsäkerhet

Finns risk att systemet utnyttjas av oseriösa aktörer?

Den nya elsäkerhetslagen innehåller inget absolut anställningskrav för elinstallatören. Den auktoriserade elinstallatören ska framöver enbart vara knuten till verksamheten. Finns det inte en risk för att systemet utnyttjas av oseriösa aktörer?

Svar: Vår utgångspunkt är att de nya kraven för ansvar och kontroll kommer att gynna de företag som aktivt arbetar för att upprätthålla en hög nivå på elsäkerheten. Elinstallatören förblir en förutsättning för elteknikföretagens verksamhet, men företagen får större frihet att anpassa organisationen. Vi tycker att detta är en balanserad avvägning. Det är dessutom viktigt att påpeka att det ligger i vårt intresse som branschorganisation att de nya reglerna följs. Missbruk har en tendens att påverka hela branschers anseende. I vårt remissvar på utredningens betänkande var vi tydliga om vikten av att Elsäkerhetsverket får tillräckligt med resurser för att utöva tillsyn och säkerställa att de nya bestämmelserna följs.

Hur ska ett godkänt egenkontrollprogram se ut?

Svar: Ett egenkontrollprogram både syftar på de rutiner som elinstallationsföretag behöver ha för att säkerställa ett elsäkert elinstallationsarbete samt att varje enskilt elinstallationsarbete kontrolleras på ett strukturerat sätt. Egenkontrollprogrammet ska vara dokumenterat på svenska eller annat lämpligt språk. Installatörsföretagen har tagit fram en portfölj av hjälpmedel i form av dokumentmallar, webbverktyg och handböcker för att hjälpa medlemsföretagen med sitt egenkontrollprogram.

Måste mitt företag upprätta ett egenkontrollprogram?

Svar: Ja. Att upprätta och efterleva ett egenkontrollprogram är en tvingande regel som gäller alla företag som utför elinstallationer, även på sin egen anläggning.

Påverkar nya elsäkerhetslagen kraven på utbildning?

Fråga: Kommer den nya elsäkerhetslagen att påverka kraven på utbildning för elinstallatörer eller de som utför elinstallationsarbete?

Svar: Nej, den nya lagstiftningen innebär inte några sådana förändringar.

Påverkar nya elsäkerhetslagen vilka arbetsuppgifter som anses behörighetskrävande?

Fråga: Kommer den nya elsäkerhetslagen att påverka vilka arbetsuppgifter som ska anses vara behörighetskrävande?

Svar: Elsäkerhetslagen innebär inte några förändringar jämfört med nuvarande regler. Elsäkerhetsverket kommer att se över vilka elarbeten som ska vara förenade med kunskaps- och färdighetskrav samt bedöma om det finns anledning att göra förändringar i kommande föreskrifter.

Ska egenkontrollprogrammet skickas in till Elsäkerhetsverket?

Svar: Nej, men Elsäkerhetsverket, såväl som beställare och kunder kan komma att efterfråga egenkontrollprogrammet.

Vad anser Installatörsföretagen om elsäkerhetslagen?

Svar: Installatörsföretagen välkomnar reformen. Förändringarna innebär viktiga steg i arbetet med att modernisera ett regelverk som under lång tid tillåtits släpa efter utvecklingen i elteknikbranschen och på den svenska marknaden. Kravet på egenkontrollprogram och Elsäkerhetsverkets publika register kommer att ge våra medlemsföretag konkurrensfördelar gentemot oseriösa aktörer, men också göra det lättare för köparna av eltekniktjänster att kontrollera att företaget man överväger att anlita har tillräcklig kompetens. Det är goda nyheter för elsäkerheten i samhället.

Vad händer om jag inte registrerar mitt företag innan 1 Juli 2017?

Svar: Då får ditt företag inte längre utföra elinstallationsarbete. Ni löper risk att få ett verksamhetsförbud.

Vad innebär egenkontroll?

Svar: Egenkontrollprogram är en form av kvalitetskontroll som finns i flera branscher. För elteknikbranschen innebär förändringen att ansvaret för elinstallationsarbetena nu läggs på företaget och dess ledning, inte den enskilde elinstallatören. Det är en förändring som överensstämmer med hur ansvaret ser ut för exempel arbetsmiljön. Förändringen har flera fördelar. Det nuvarande systemet med en krånglig delegeringsordning slopas och ersätts med normal arbetsledning som ska ingå i egenkontrollprogrammet. Egenkontrollen innebär också att varje elinstallationsarbete ska planeras och kontrolleras på ett strukturerat och dokumenterat sätt.

Vad kommer det att kosta att ansöka om att få bli auktoriserad elinstallatör?

Svar: Kostnaden för auktorisation ska bestämmas med utgångspunkt i Avgiftsförordningen (1992:191) och att avgiftsklass 3 ska gälla. Det skulle innebära att en prövning av en ansökan om auktorisation som elinstallatör kommer att kosta 1 350 kronor. Det är samma kostnad som en ansökan om behörighet innebär med nuvarande regler.

Kontakta oss - Tel: 08 762 76 00

1. Företagsrådgivning | 2. Entreprenadjuridisk rådgivning | 3. Medlemskap | 4. Övriga frågor