Hoppa till innehåll

EvA – Elsäkerhet vid arbete

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 blir ensam rådande föreskrift från den 1 november 2021. Vid upphörandet av Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 uppstår flera frågetecken för företag som tidigare har följt den. Vilket regelverk ska de luta sig mot framöver? Installatörsföretagen har därför tagit fram en ny branschanvisning för detta ”Elsäkerhet vid arbete – EvA”. Men även här uppstår frågor om hur den ska användas och varför. Här reder vi ut de vanligast förekommande frågorna.

Vad är syftet med EvA?

Fråga: Vad är syftet med EvA?

Svar: Elinstallationsbranschen får nu möjlighet att lyfta sitt systematiska arbetsmiljöarbete, något som ökar attraktiviteten för branschen och även påverkar lönsamheten positivt för det enskilda företaget. Med en god arbetsmiljö trivs medarbetarna och blir därmed mer produktiva. I regel stannar också medarbetarna kvar under en längre tid på företag som arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Med den nya uppdelningen mellan anläggnings- och personsäkerhet blir det enklare och tydligare att efterleva de regler som finns. Vi vill också att branschanvisningen ska bli normerande för arbetsmiljöarbetet.

Vem omfattas av EvA?

Fråga: Vem omfattas av EvA?

Svar: Regelförändringen handlar om arbetstagarens arbetsmiljö och hur skada på grund av strömgenomgång eller ljusbåge ska kunna undvikas. Det omfattar elektriker, elinstallatörer, vvs-montörer, driftpersonal, lokalvårdare med flera som arbetar i verksamheter där de kan utsättas för elektriska riskkällor.

Alla elektriker omfattas och de är dem vi fokuserar på i första hand. Men även att få ut informationen till andra yrkesgrupper som kan beröras. Exempelvis om en yrkesverksam person ska byta ut ljuskällan i en belysningsarmatur, då omfattas hen av elsäkerhet vid arbete och bör med fördel följa branschanvisningen EvA. Även alla yrkesverksamma personer som befinner sig på ett bygge under driftsättningsfasen - då byggnaden går från spänningslöst till spännissatt. Då kan risker uppstå om inte alla som arbetar där har förståelse för att anläggningen nu är spänningssatt och vilka risker det kan medföra.

Hur skiljer sig EvA från andra branschanvisningar inom elområdet?

Fråga: Hur skiljer sig EvA från andra branschanvisningar inom elområdet?

Svar: Andra branschanvisningar inom elområdet är inte anpassade till den stora delen av elinstallationsbranschens verksamhet. EvA omfattar den del av elinstallationsverksamheten som de allra flesta elinstallationsföretag verkar inom, det vill säga lågspänningsinstallationer upp till 1000 Volt AC och 1500 Volt DC.

Varför har Installatörsföretagen tagit fram en ny branschanvisning när det redan finns en lag och en standard?

Fråga: Varför har Installatörsföretagen tagit fram en ny branschanvisning när det redan finns en lag och en standard?

Svar: Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter är generellt skrivna och innehåller inga detaljer. Arbetsmiljöverkets skrifter ger heller inte Svensk Standard presumtion vilket ELSÄK-FS 2006:1 gjorde. Även om standarden SS-EN 50110-1 också är relativt generellt skriven då den omfattar alla arbeten, från lokalvård till arbeten på 400 kV, där det kan finnas en elektrisk risk, så är den standarden väl etablerad och känd i elinstallationsbranschen. Branschanvisningen EvA bygger på SS-EN och är ett kraftfullt hjälpmedel i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Enklare, tydligare och mer branschanpassat.

Måste den nya branschanvisningen tillämpas?

Fråga: Måste den nya branschanvisningen tillämpas?

Svar: Det finns inget lagkrav på det, men alternativet är att ta fram en helt egen anvisning eller följa någon annan som inte är anpassad efter verksamheten fullt ut. Väljer företaget att inte följa branschanvisningen EvA måste de välja andra rutiner för att bedriva sitt arbetsmiljöarbete inom elsäkerhet på.

Varför är det bättre att ni (branschen) har tagit fram EvA, snarare än en myndighet?

Fråga: Varför är det bättre att ni (branschen) har tagit fram EvA, snarare än en myndighet?

Svar: Att ha en lagstiftning som i detalj reglerar sakfrågor är svårhanterligt och otidsenligt. Det finns alltför många branschspecifika detaljer som är svåra att täcka upp för. Det gäller att ha en så enkel och generell lagstiftning som möjligt som täcker så många branscher som möjligt. Det är därför bättre att vi i branschen tar fram en anvisning som visar på hur just vår bransch ska tillämpa lagstiftningen.

Hur påverkas skyddsombudens arbete av branschanvisningen?

Fråga: Hur påverkas skyddsombudens arbete av branschanvisningen?

Svar: Deras arbete underlättas. Med en branschanvisning att luta sig mot när det kommer till elsäkerhet vid arbete får vi branschgemensamma rutiner för att hantera olika typer av risker med el.

Innebär användningen av branschanvisningen högre kostnader för företagen?

Fråga: Innebär användningen av branschanvisningen högre kostnader för företagen?

Svar: Nej, det kommer med all sannolikhet att innebära lägre kostnader; Lägre utbildningskostnader, mindre sjukfrånvaro och ett stärkt arbetsgivarvarumärke.

Varför fungerar det inte med de anvisningar som redan finns?

Fråga: Varför fungerar det inte med de anvisningar som redan finns?

Svar: De är inte anpassade till den verksamhet som branschen representerar. Företagen tillämpar dem inte och anvisningarna påverkar inte arbetsmiljön på något positivt sätt. Elsäkerhet vid arbete omfattas inte heller av arbetsmiljöarbetet med de anvisningar som finns idag.

Varför ska jag följa ytterligare en standard?

Fråga: Varför ska jag följa ytterligare en standard?

Svar: Det gör du inte, det är samma standard som innan – men en föreskrift mindre. Med branschanvisningen har vi på Installatörsföretagen gjort ett förtydligande av vad ditt företag behöver göra för att uppfylla en föreskrift och en standard.

Varför har 2006:1 dragits in?

Fråga: Varför har 2006:1 dragits in?

Svar: Regelverket var tidigare dubbelreglerat genom Elsäkerhetsverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 saknade ett tydligt ansvarssubjekt, det vill säga det framgick inte vem som ansvarar för att en riskbedömning, elsäkerhetsplanering, säkerställande av kunskap och utbildning av personal med mera faktiskt blir gjorda. I remissutgåvan var arbetsgivaren inskriven i föreskriftstexten, men det togs sedan bort när föreskrifterna beslutades. Orsaken var att Elsäkerhetsverket saknade bemyndigande att utföra tillsyn av arbetsgivarens skyldigheter.

Elsäkerhetsverket bestämde sig därför för att dra ELSÄK-FS 2006:1 till förmån för Arbetsmiljöverket lagstiftning. Regelverket blir därmed tydligare och innebär en förenklad regelefterlevnad när det kommer till elsäkerhet vid arbete. Däremot så regleras inte elsäkerhetsaspekten enskilt i Arbetsmiljöverkets lagstiftning.

Vad innebär förändringen med förtydligat regelverk?

Fråga: Vad innebär förändringen med förtydligat regelverk?

Svar: I och med den här förändringen där elsäkerhet vid arbete blir en ren arbetsmiljöfråga så får vi ett tydligt ansvarssubjekt. I arbetsmiljölagstiftningen så står det tydligt att det är arbetsgivaren som ansvarar för utförande av riskbedömning, elsäkerhetsplanering, säkerställande av kunskap och utbildning av personal med mera.

Hur kan det här stärka mitt arbetsmiljöarbete?

Fråga: Hur kan det här stärka mitt arbetsmiljöarbete?

Svar: Ett bra arbetsmiljöarbete är idag en förutsättning för ett företags goda renommé och trivsel bland medarbetare. Personer som trivs och känner sig trygga på arbetsplatsen stannar också i högre grad kvar längre i företag och branschen. Att vi nu har en gemensam branschanvisning gör att vi får en gemensam plattform att stå på när det kommer till elsäkerhet vid arbete.

Det kommer även att förenkla och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet. Företagen får nya, anpassade verktyg som på ett enkelt sätt kommer att få dem att nå en bättre arbetsmiljö, ännu färre elolyckor och tillbud. Äntligen kan arbetsmiljöarbetet komma igång på allvar.

Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket har gett ut en gemensam handbok. Räcker inte det och på vilket sätt har Installatörsföretagen tillämpat det som beskrivs i den handboken?

Fråga: Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket har gett ut en gemensam handbok. Räcker inte det och på vilket sätt har Installatörsföretagen tillämpat det som beskrivs i den handboken?

Svar: Installatörsföretagen har varit mycket aktiva i framtagandet av handboken "Arbete vid risk för elektrisk fara", både som deltagare i referensgruppen och som remissinstans. Vår bedömning är att den handboken är alltför bred i sitt omfång och att installationsbranschen behöver en branschanvisning som är direkt anpassad till den verklighet som våra medlemsföretag arbetar i. EvA följer givetvis det som står i Elsäkerhetsverkets och Arbetsmiljöverkets gemensamma handbok.

Varför har ni tagit fram denna branschanvisning när vi har så få dödsolyckor i vår bransch?

Fråga: Varför har ni tagit fram denna branschanvisning när vi har så få dödsolyckor i vår bransch?

Svar: El är farligt och elektriker är ett yrke som anses förknippat med elektriska risker ur flera perspektiv och därför är det ett reglerat yrke. Med tanke på riskerna och omsorg för hälsan hos företagens medarbetare måste det finnas tillämpliga processer och rutiner för att bedriva elsäkert arbete. Mängden dödsolyckor är få, men det finns ett stort mörkertal för tillbud med strömgenomgång. Dessa behöver minskas radikalt. Att från branschens håll arbeta för elsäkert arbete är viktigt då det är svårt att få acceptans för riskerna med osäkra elanläggningar hos anläggningsinnehavarna.

Det kan ju ändå inte hända något allvarligt på lågspänningsanläggningar?

Fråga: Det kan ju ändå inte hända något allvarligt på lågspänningsanläggningar?

Svar: I olika delar av samhället finns det en inställning att vissa elanläggningar inte är särskilt farliga. Detta är inte sant. Vi som arbetar i branschen vet att mörkertalet för tillbud på lågspänningsanläggningar är högt. Med denna anvisning vill vi skapa verktyg för att minimera riskerna och tillse att de som arbetar i vår bransch kan gå hem oskadda efter en arbetsdag.

Kontakta oss - Tel: 08 762 76 00

1. Företagsrådgivning | 2. Entreprenadjuridisk rådgivning | 3. Medlemskap | 4. Övriga frågor