Hoppa till innehåll

Byggnads krav om slopade förenklingsregler hotar hela branschen

Avtalsrörelsen 2023, Visa alla

16 maj 2023

Den 12 maj varslade Byggnads om strejk på kollektivavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Om man inte når en överenskommelse innan 24 maj kommer strejk att bryta ut. Förhandlingarna har flutit på bra men kravet om stora ändringar i bilaga 7 är anledningen till det låsta läget.

I kollektivavtalet finns sedan decennier förenklade regler vid anlitande av underentreprenörer. De beskrivs i den så kallade bilaga 7. Reglerna medför att parterna i vissa fall kan frångå medbestämmandelagens (MBL) §38. Byggnads har ställt krav på att drastiskt förändra eller helt ta bort bilaga 7. Därmed tar man bort möjligheten för alla i byggbranschen att smidigt kunna anlita arbetskraft utifrån behov. Det innebär att varenda underentreprenör som anlitas måste föregås av en enskild förhandling med facket.

Syftet är att komma åt arbetslivskriminaliteten men i praktiken kommer det i stället bli förödande dyrt för alla inblandade parter med mycket administration, tidsåtgång och dessutom en ohanterlig situation för både fack och arbetsgivare. Om varje anlitad entreprenör i bygg- och installationsprojekt i Sverige skulle behöva förhandlas kommer det innebära en stor mängd förhandlingar. Byggnads anger själva att det bara i byggprojekten skulle innebära närmare en miljon förhandlingar per år.

Det är myndigheters roll att hantera kriminalitet

Det är inte genom fler förhandlingar man kommer åt arbetslivskriminalitet. Varken fack eller arbetsgivare har de befogenheter som de myndigheter som ansvarar för att arbeta med arbetslivskriminalitet har: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

De förenklade reglerna har vi arbetat efter i decennier och strukturen är satt utifrån den rörlighet och oförutsägbarhet som råder inom byggprojekt. Syftet är att förenkla för alla parter att kunna jobba utifrån projektens löpande och komplexa situation med målsättningen att färdigställa på utsatt tid. Därtill behövs en flexibilitet utifrån semester, VAB och sjukdom som påverkar bemanningsbehovet.

Verktyg för att stänga ute oseriösa aktörer finns redan idag

Idag finns redan verktyg i Teknikinstallationsavtalet som ger Byggnads befogenhet att agera vid misstanke om brott. De beskrivs i MBL §38 som anger regler för när en arbetsgivare behöver förhandla med facket innan man tar in en underentreprenör. Under de senaste elva åren har Byggnads dock bara använt dessa verktyg för att neka en underentreprenör vid ett fåtal tillfällen. Behovet av att ytterligare utöka dessa möjligheter, genom att ta bort bilaga 7, ter sig orimliga.

Vi förstår att intentionen är god och delar viljan att komma åt arbetslivskriminaliteten. Installatörsföretagen har alltid verkat för en sund och seriös bransch genom att löpande utveckla och utbilda våra medlemmar. Byggnads och Byggföretagen har initierat Svensk Byggkontroll som vi är på väg att ansluta oss till. Men att revidera bilaga 7 på ett sådant sätt som Byggnads kräver kommer snarare ha negativ effekt på alla som är verksamma i byggbranschen än på arbetslivskriminaliteten.