Hoppa till innehåll

Traktamente och reskostnadsbidrag 2023

Arbetsgivarfrågor

16 januari 2023

Den 1 januari 2023 höjde Skatteverket nivåerna på traktamente och avdragsbeloppet för privata resor i tjänsten. Men vad slår igenom i kollektivavtalen? Då avtalen har olika uppbyggnad så får detta olika effekt. Här går vi igenom vad som förändras per avtal.

Tjänstemannaavtalet

I stort är detta område oreglerat i avtalet förutom när det kommer till Ledarna som har special bestämmelser enligt Bilaga 11.

Det gör att fullt traktamente, heldag plus natt, höjs från 360 kr till 390 kr.

När det kommer till reskostnadsersättning för dagliga resor är nivån för detta inte satt i avtalet utan är något som sätts på företagsnivå. Förändringen hos Skatteverket gör att upp till 2,5 kr/km av denna ersättning kan för resor utförda från och med årsskiftet hanteras skattefritt.

Installationsavtalet

För traktamente så följer avtalet alltid för vid varje tidpunkt gällande nivåer som Skatteverket sätter. Det betyder att för ett fullt traktamente, heldag plus natt, höjs nivån från 360 kr till 390 kr.

När det kommer till reskostnadsersättning för dagliga resor är nivån för detta inte satt i avtalet utan är något som sätts efter överenskommelse. Förändringen hos Skatteverket gör att upp till 2,5 kr/km av denna ersättning för resor utförda från och med årsskiftet, kan hanteras skattefritt.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Avtalet följer i vissa delar nivåerna som Skatteverket sätter när det kommer till traktamente och reskostnadsbidrag för dagliga resor, vilket ger följande förändringar:

  • Reskostnadsbidraget enligt 7a § mom 4, som tidigare legat på 1,85 kr/km, höjs till 2,5 kr/km.
  • Fullt traktamente, heldag plus natt, höjs från 360 kr till 390 kr. Detta då 7a § mom 10 är kopplad till det skattefria avdragsbeloppet och inte något fast belopp.

Båda ändringarna ovan gäller från och med 1 januari 2023.

Notera att följande ersättningar gäller oförändrade:

  • Ersättningen för daglig resa på traktamentesort ligger kvar på 1,6 kr/km och påverkas inte.
  • Traktamentensnivån för kylverksamhet ligger kvar på 380 kr för ett fullt, dvs heldag plus natt.

Larm- och Säkerhetsteknikavtalet

För traktamente så följer avtalet alltid för vid varje tidpunkt gällande nivåer som Skatteverket sätter. Det betyder att för ett fullt traktamente, heldag plus natt, höjs nivån från 360 kr till 390 kr.

Avtalet reglerar inte reseersättningar men förändringen hos Skatteverket gör att upp till 2,5 kr/km av eventuell ersättning för resor utförda från och med årsskiftet, kan hanteras skattefritt.

Plåt- och Ventilationsavtalet

Avtalet följer nivåerna som Skatteverket sätter när det kommer till traktamente och reskostnadsbidrag för dagliga resor vilket ger följande förändringar:

Fullt traktamente, heldag plus natt, höjs från 360 kr till 390 kr.

När det kommer till reseersättningar enligt 7 § punkt 3a, 3c, 4a samt 4c så kan arbetsgivaren, under förutsättning att styrkta kostnader för resan lämnas in, utbetala upp till 2,5 kr/km för resor från och med 1 januari 2023. Lämnas inga styrkta kostnader in är ersättningen att betrakta som ren restidsersättning och ska då hanteras som lön.