Hoppa till innehåll

Säkrad kompetensförsörjning – en förutsättning för elektrifieringen

Lönsamhet & företagande, Visa alla

30 augusti 2022

Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. Detta ställer sig Installatörsföretagen mycket positiva till. Myndigheten ska också främja närmare samverkan mellan näringslivet, den offentliga sektorn och utbildningsväsendet.

– Sverige ska leda utvecklingen och visa vägen för det globala klimatarbetet när industri, transporter och andra delar av samhället ställer om till nettonollutsläpp. Säkrad kompetensförsörjning är en grundläggande förutsättning för elektrifieringen och för en klimatomställning som annars riskerar att bromsas upp, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Installatörsföretagen och Sveriges Elkraftentreprenörer ställer sig positiva till Energimyndighetens uppdrag.

– Det är mycket glädjande att regeringen nu ger Energimyndigheten detta uppdrag. Sveriges Elkraftentreprenörer och Installatörsföretagen har målmedvetet arbetat för detta tillsammans med kollegor från Energiföretagen och Teknikföretagen. Ett mycket viktigt steg tog vi tillsammans med samtliga berörda myndigheter, departement och Svenskt Näringsliv i juni 2021 under en halvdags workshop, säger Pär Lundström som är senior rådgivare inom näringspolitik och kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

Regeringen skriver att energisektorns attraktionskraft behöver stärkas, bland annat för att värna Sveriges ställning på den globala arbetsmarknaden som tillhör den gröna omställningen. Att sektorns attraktionskraft stärks är också av betydelse för att motverka den ojämna könsfördelningen på el- och energiutbildningar som under lång tid begränsat rekryteringsunderlaget till sektorn.

Genom närmare samverkan och en gemensam målbild kan myndigheter, branschaktörer och utbildningsväsende medverka till en energisektor som är jämställd och inkluderande för alla. Här är Installatörsföretagen en kraft att räkna med och vi bidrar gärna med vår kunskap.

Regeringens uppdrag till Energimyndigheten

  • Samordna en kraftsamling kring kompetensförsörjningen för elektrifieringen.
  • Tydliggöra kompetensbehovet utifrån ett helhetsperspektiv på elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt energisystem,
    verka för en närmare samverkan mellan myndigheter och branschaktörer om kompetensförsörjning kopplat till elektrifieringen.
  • Identifiera möjliga hinder och utmaningar för energisektorns och näraliggande sektorers kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kort- och långsiktiga kompetensbehov.

Energimyndigheten ska senast den 1 december 2024 slutredovisa uppdraget.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.