Hoppa till innehåll

Ämnesbetygsreformen måste revideras om Sverige ska klara klimatomställningen

Om Installatörsföretagen

06 maj 2022

Installatörsföretagen ser en rad brister och förbättringsområden i Skolverkets ämnesbetygsreform. Detta gäller speciellt avseende de gymnasiala utbildningarna med inriktning mot el, vvs och teknik. Om inte dessa brister ses över så är risken stor att Sverige inte kommer klara de av regeringen uppsatta klimatmålen i framtiden.

För uppmärksamma Skolverket på de brister vi på Installatörsföretagen ser med den nuvarande ämnesbetygsreformen så har ett remissvar sammanställts.

Det fullständiga namnet på den så kallade ämnesbetygsreformen som Installatörsföretagen lämnat synpunkter på är ”förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå.” (dnr 2022:55). Remissvaret är i första hand begränsade till examensmål och programstrukturer för El- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt Teknikprogrammet.

Det fullständiga remissvaret med namnet ”Remissvar ämnesbetygsreformen” hittar du i listan med remisser här.

Sammanfattning av de viktigaste punkterna i remissvaret:

 • Installatörsföretagen tillstyrker de principiella överväganden kring utformning av examensmål, programstrukturer, ämnen, nivåer och betygskriterier som presenterats.
 • Installatörsföretagen anser att examensmålen för el- och energiprogrammet behöver stärkas och aktualiseras med skrivningar om teknik, system och installationer för hållbart samhällsbyggande. Förslag bifogas.
 • Installatörsföretagen anser att det i programstrukturen för el- och energiprogrammet bör finnas ett nytt programgemensamt ämne som ersätter det nuvarande programgemensamma ämnet energiteknik. Det nya ämnet kan förslagsvis benämnas el- och energisystem, och lyfta fram det gemensamma systemkunnandet som berör alla inriktningar i el- och energiprogrammet. Förslag på innehåll baseras på det som skrivs fram nedan i stycket ”Utvecklingen inom el- och energiområdet”.
 • Installatörsföretagen anser att ämnet ellära, nivå 1, ska vara programgemensamt.
 • Installatörsföretagen anser att inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska ha en reducerad omfattning i gymnasiepoäng, för att möjliggöra andra yrkesutgångar än nätverkstekniker.
 • Installatörsföretagen tillstyrker att ämnet solcellsteknik läggs till bland de ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom el- och energiprogrammet, men påpekar samtidigt att det handlar om ett nytt kunskapsområde som behöver stöttas med kompetensutveckling för yrkeslärare.
 • Installatörsföretagen anser att det behövs en fortsatt diskussion kring inriktningen energiteknik, som i nuläget lockar få elever. Eventuellt kan rekryteringen till energibranschen stärkas om en yrkesutgång mot Drifttekniker tas fram på inriktningen Elteknik.
 • Installatörsföretagen tillstyrker huvudsakligen förslaget om examensmål för VVS- och fastighetsprogrammet, men lämnar i bilaga två förslag på tillägg och ett förslag på språklig rättelse. Förslag bifogas.
 • Installatörsföretagen tillstyrker huvudsakligen förslaget till programstruktur för VVS- och fastighetsprogrammet. Under förutsättning att ett nytt ämne El- och energisystem tas fram för el- och energiprogrammet bör dock ämnet, El- och energisystem nivå 1, även finnas med i programstrukturen och programfördjupningsdelen för VVS- och fastighetsprogrammet.
 • Installatörsföretagen tillstyrker att ämnet naturkunskap ska införas som gymnasiegemensamt ämne på teknikprogrammet i form av naturkunskap nivå 1a1, 50 poäng.
 • Installatörsföretagen tillstyrker de förstärkningar kring hållbarhet, digitalisering och de kunskaper och färdigheter som ingenjörsrollen kräver, för Fjärde året på teknikprogrammet.
 • Installatörsföretagen tillstyrker de förslag som läggs gällande examensmålen, som syftar till att säkerställa att gymnasiearbetet verkligen är en garant för att elevens kunskapsnivå och kvalifikation motsvarande SeQF nivå 4, inklusive att formuleringarna ”inom givna tidsramar” samt ”självständigt” läggs till i examensmålens text om gymnasiearbetet.