Hoppa till innehåll

Energieffektivisering i vårbudgeten: bredare åtgärder behövs

Aktuellt, Visa alla

19 april 2022

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten fem åtgärder för att påskynda den gröna omställningen. Med fler som reser miljövänligt, fler godstransporter på järnväg och mer energieffektiva hus kan Sverige minska sitt beroende av fossila bränslen och leda klimatomställningen.

Helene_Magnusson_webb.jpg

– Vi ser positivt på satsningen på ökad energieffektivisering i småhus där just kunskapsbrist är en bidragande orsak till att det går så långsamt. Men vi saknar i övrigt ett helhetsgrepp för energieffektivisering, som har en stor potential att frigöra energi som kan användas i andra sektorers omställning. Vi önskar tydliga mål och tydliga krav på genomförande av åtgärder, säger Helen Magnusson, energiexpert Installatörsföretagen.

Vår rapport Grön logik visar att energieffektiviserande insatser kan bespara det svenska samhället 800 miljarder kronor fram till år 2045. Bara under de kommande tio åren blir den samhällsekonomiska vinsten 180 miljarder kronor.

– När det gäller just småhus ser vi att energideklarationen behöver utvecklas så att den som ska genomföra åtgärderna får ett begripligt beslutsunderlag. Det behöver finnas med en lönsamhetskalkyl för förslag på olika åtgärdspaket och förklaring till varför åtgärderna bör göras. Dessutom måste det bli tydligare vem som ska genomföra åtgärderna, köparen eller säljaren.

Genomförande av åtgärder bör kopplas till ett utvidgat stöd för gröna investeringar som även omfattar energieffektivisering. Idag finns en gemensam upphandlingsplattform för privata fastighetsägare (https://www.klimatspararna.se/) som eventuellt skulle kunna fungera som plattform för småhusägare också.

Regeringen föreslår också att ytterligare medel tillförs anslaget för klimatbonus för en snabbare elektrifiering av fordonsflottan.

– Även här saknar vi en helhetslösning. Sverige behöver sätta upp tydliga mål och en plan för hur utbyggnad av infrastruktur för elektromobilitet ska gå till på bred front. Utbygganden ska utgå från behovet och inte utifrån en specificering av antalet parkeringsplatser som det står i direktivet om byggnaders energiprestanda. Det kan drabba småföretag som inte har möjlighet att ta de investeringar som krävs. Ett alternativ är att ålägga nätbolagen att i samverkan med kommuner och övriga intressenter planera för en bra infrastruktur utifrån befintlig nätkapacitet och lokala förutsättningar, säger Helen Magnusson. Vi ser också ett behov av att kräva möjlighet till ”smart” laddning, det vill säga att laddningen sker när belastningen på nät och laddare klarar av det.

För mer information, läs: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/04/fem-atgarder-for-att-starka-sveriges-motstandskraft-och-leda-klimatomstallningen/