Hoppa till innehåll

Laddboxen Easee – det här har hänt

Elsäkerhet

17 februari 2023

Vi har tidigare informerat om att Elsäkerhetsverket genomför en marknadskontroll mot den storsäljande laddboxen Easee Home och vad det innebär för dig som installatör. Här kan du läsa den senaste informationen.

Elsäkerhetsverket har 2023-03-14 beslutat om att laddboxarna Easee Home och Easee Charge ska beläggas med försäljningsförbud med återtagande från återförsäljare.

Installatörsföretagen har tagit del av och granskat det yttrande som nyligen inkom till Elsäkerhetsverket.

Det här har hänt

 • Elsäkerhetsverket köpte in en av Easee laddboxar och startade ett tillsynsärende i början av 2022.
 • En provkontroll gjordes som visade på stora säkerhetsbrister, bland annat saknas en RCD/jordfelsbrytare.
 • I mars 2022 förelades Easee att komma in med dokumentation och svara på frågor kring detta.
 • Easee inkom med dokumentationen som efterfrågades.
 • Fler brister har uppdagats efter det.
 • Den 27 januari förelade därför Elsäkerhetsverket Easee på nytt att yttra sig.
 • Elsäkerhetsverket informerade då Easee om att de riskerar ett försäljningsförbud och föreläggande om att laddaren ska återtas från återförsäljare och slutanvändare.
 • Den 13 februari inkom ett yttrande från Easee till Elsäkerhetsverket, vilket Installatörsföretagen har tagit del av och granskat.
 • Den 26 Februari inkom en kompletterande skrivelse från Easee, vilket Installatörsföretagen har tagit del av och granskat.
 • Elsäkerhetsverket slutför handläggningen av ärendet. De meddelade den 8 Mars att de kommer att meddela beslutet under vecka 11.

Information om nuvarande läge

Tillverkaren, eller importören in till EU/EES, ska garantera produkten att produkten lever upp till kraven i tillämpliga EU-direktiv innan den får sättas på marknaden inom EU/EES. Produkten kan sedan i efterhand prövas av en nationell myndighet. Visar den sig ha brister kan myndigheten besluta om försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet för elektriska produkter vad gäller elsäkerhet och EMC. De genomför marknadskontroll på elektriska produkter som satts på marknaden inom EU/EES. EU/EES omfattar medlemsstater i EU samt Island, Liechtenstein och Norge.

Ett försäljningsförbud kan ligga på tre nivåer.

 • Försäljningsförbud utan återtagande. Detta innebär att inga nya exemplar av produkten får säljas eller på annat sätt sättas på marknaden.
 • Försäljningsförbud med återtagande från återförsäljare. Då ska tillverkaren se till att alla exemplar återkallas från återförsäljare, butiker, grossister etc.
 • Försäljningsförbud med återtagande från slutkund. Då ska tillverkaren se till att alla exemplar återkallas från slutkunderna.

Ett försäljningsförbud gäller omedelbart inom hela EU/EES, även om det överklagas. Det gäller till dess tillverkaren kunnat visa att alla brister åtgärdats.

För att se handlingarna behöver du som medlem logga in uppe till höger.