Hoppa till innehåll

Från medlemsfråga till Konkurrensverket

Opinion

21 juni 2022

Medlemmarna lyfte problemet med konkurrens från kommunala energibolag för oss – och nu ligger frågan på Konkurrensverkets bord. Så kan vårt gemensamma arbete med att förändra oschysst konkurrens från offentliga aktörer sammanfattas.

Problemet med kommunala och statliga aktörer som snedvrider konkurrensen för installatörer lokalt har blivit allt tydligare. Till en början hördes enstaka röster, tveksamma över om man ens vågade ta ton. Bilden klarnade allt efter som och vi tog problemet på stort allvar. Tillsammans med Svenskt Näringsliv kartlade vi omfattningen över landet och tillsatte en rättsutredning. Fokus i rapporten låg på installationer av solpaneler och laddstolpar men problemet finns inom fler områden.

Konkurrensverket, som har stor påverkanskraft på hur konkurrensen mellan privata och offentliga verksamheter sker, såg också problemen. Men för att starta en utredning krävdes vittnesmål från branschen.

En av de medlemmar som själv upplevt problemen är Patrik Sandstedt, vd på Sandstedt El, med verksamhet på fyra mindre orter i sydöstra Sverige.

- En konkurrensutsatt marknad är sund men då är det viktigt att vi som verkar där kan göra det på lika villkor. Så känns det inte idag då de kommunala bolagen exempelvis inte behöver ta samma risk som jag som enskild ägare, säger Patrik Sandstedt.

I vissa fall upplever Patrik och hans kollegor att de kommunala bolag som lämnar offert på förfrågningar inte själva utför tjänsterna, utan i sin tur upphandlar tjänsten utifrån. Något han frågar sig om det är förenligt med regelverket att ett kommunalt bolag ägnar sig åt att vara en försäljningsorganisation.

- Det här är en känslig fråga som är svår att debattera eftersom vi naturligtvis är beroende av den beställaren som vi i nästa läge har som konkurrent. Både kommunen och de kommunala bolagen är våra kunder. Det gör det till en svår situation, säger Patrik Sandstedt.

Vi uppmanade alla våra medlemmar att lämna vittnesmål till Konkurrensverket. Och det gensvar vi fick gör oss både stolta och glada över att få driva den här frågan vidare.

Många medlemsföretag är verksamma på orter där man har en tydlig beroendeställning till offentliga aktörer lokalt, som ena dagen agerar beställare och nästa dag som konkurrent. Det gör det svårt och känsligt att lyfta problemet öppet på grund av risken att förlora viktiga uppdrag. Problemet förstärks naturligtvis på mindre orter där relationerna är ännu närmare mellan beställare och utförare. Det gör att tröskeln för företagen att anmäla direkt till Konkurrensverket är hög.

Vi vill därför verkligen tacka alla medlemmarna för ert stora engagemang och delaktighet i den här frågan. Vi vet att det inte gjorts utan viss eftertänksamhet, men det är bara tillsammans vi kan förändra förutsättningarna för vår bransch.