Hoppa till innehåll

Se över löneskillnaderna

Jämställdhet och mångfald, Visa alla

12 januari 2022

Jämställdhet inom branschen är en viktig fråga för Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen. Det är ett uppdrag som prioriteras av båda parterna. Därför vill vi uppmana dig som driver företag i installationsbranschen om att redan nu börja arbetet med att kartlägga eventuella skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Enligt Diskrimineringslagen ska företag varje år kartlägga löner för samtliga medarbetare. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Detta arbete bör påbörjas tidigt på året. Då kan resultatet vara färdigt till årets lönerevisioner.

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för arbetet med kartläggningen. Den ska göras i samverkan med medarbetarna, som företräds av de fackliga organisationerna på arbetsplatsen. Om det inte finns någon facklig klubb på arbetsplatsen ska samverkan ske med medarbetarna själva.

Långsiktigt gemensamt engagemang

Elektrikerförbundet och Installatörsföretagens gemensamma satsning för att förbättra värderingar och attityder är långsiktig. Tillsammans driver vi initiativet Upplyst. Inom Upplyst fokuserar vi på jämställdhet, inkludering och arbetsmiljö. Målet är att det ska vara lika naturligt för kvinnor som män att bli elektriker.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram.

Fler än tio medarbetare – då måste du dokumentera

Alla arbetsgivare med tio eller fler anställda ska även dokumentera sin kartläggning varje år. Detta ska redovisas:

  • utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts,
  • redovisning av resultatet av kartläggningen,
  • redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras,
  • beräkning av kostnader och en plan utifrån målsättningen att nödvändiga lönejusteringar ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Installatörsföretagen hjälper dig ta nästa steg

Alla arbetsgivare inom installationsbranschen har skyldighet att uppfylla de krav Diskrimineringslagen ställer. Fördelen med det här arbetet är att det också stärker din attraktionskraft både som arbetsgivare och leverantör.

Här kan du läsa mer om hur Installatörsföretagen kan stötta dig i arbetet för en mer jämställd arbetsplats.

Lätt att göra rätt – guide och utbildning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har information på sin hemsida om lönekartläggning och aktiva åtgärder mot diskriminering:

  • Lönekartläggning - hjälp i det årliga arbetet
  • E-utbildning En e-utbildning om lönekartläggning - Lönekartläggning