Hoppa till innehåll

Nytt Hemortsavtal Göteborg och Mölndal

IN Göteborgs Regional förening

29 september 2021

Bakgrund

Göteborgs- och Mölndals hemortsavtal har varit omtvistat och föremål för diskussion ute bland våra medlemsföretag i många år. Under lång tid har det funnits önskemål och ett nytt och enklare avtal. 2015 togs diskussionen frågan upp mellan parterna och det kunde konstateras att det fanns ett önskemål både mellan parterna och bland våra medlemmar om ett nytt avtal. 2017 lades diskussionerna åt sidan eftersom det var en avtalsrörelse det året. Det nya installationsavtalet innebar förändrade reseregler men hemortsavtalet fanns fortfarande kvar.

Styrelsen för Installatörsföreningens regionala förening i Göteborg fattade beslut om att återuppta diskussionerna internt och med Elektrikerförbundet. Parterna tillsätter arbetsgrupper och ett omfattande arbete med företagsbesök och insamling av uppgifter för att bedöma kostnadsläget för det tidigare hemortsavtalet görs under 2018 och 2019. Arbetsgruppen får vid ett medlemsmöte i augusti 2019 mandat för att förhandla om ett nytt hemortsavtal. I uppdraget ingår att verka för ett enkelt och tydligt avtal utan koppling till Västtrafik.

Förhandlingar inleds och i februari 2020 står det klart att parterna står långt ifrån varandra i vissa frågor och förhandlingen avbryts. I augusti återupptas förhandlingarna återigen och parterna träffas vid ett flertal tillfällen och är slutligen överens om ett nytt hemortsavtal i mars 2021. Därefter sker förankringsmöten med regionföreningens styrelse och vid ett antal medlemsmöten. Arbetsgruppen får därefter klartecken att underteckna det nya hemortsavtalet vilket görs den 4 maj 2021. Därefter godkänns slutligen hemortsavtalet av de centrala parterna i slutet av augusti 2021.

Det nya hemortsavtalet

Hemortsområdet

 • Utgörs av samma geografiska område som tidigare
 • De elva reseersättningsområdena tas bort
 • Hemortsavtalet tillämpas då både företaget och arbetsplatsen ligger inom hemortsområdet
 • Om hemortsgränsen går igenom ett företag eller en arbetsplats gäller hemortsavtalet

Dagsersättning vid arbete inom hemortsområdet

 • Reskostnadsersättningen och restidsersättningen slås ihop och ersätts med en dagsersättning
 • Dagsersättningen utbetalas då en resa per dag genomförs från bostaden till arbetsplatsen eller från arbetsplatsen till bostaden
 • Företaget kan aldrig vara en arbetsplats enligt hemortsavtalet
 • Dagsersättningen utbetalas för resor till samtliga arbetsplatser inom hemortsområdet

Dagsersättning utbetalas inte

 • För resor som sker med servicebil mellan bostaden och arbetsplatsen. I detta fall gäller installationsavtalet kap 11 § 3c även inom hemortsområdet
 • För arbeten på det egna företaget
 • För resor mellan bostaden och företaget.
 • För resor mellan företaget och arbetsplatsen.

Dagsersättningen storlek

 • Dagsersättningen beräknas med en uppräkningsfaktor om 1,74 utifrån restidsersättning enligt Installationsavtalet 7 kap 7 § punkt 1 (3:e året i yrket och därefter)
 • Dagsersättningen för samtliga montörer uppgår således till 1,74 x restidsersättningen för fullbetald montör enligt 7 kap 7 § i Installationsavtalet.
 • Dagsersättningen för lärlingar uppgår till 1,74 x bilaga 1, 4 kap 2 § (721 timmar till lärlingstidens slut) i Installationsavtalet
 • För montörer uppgår ersättningen till 204,31 kr per dag
 • För lärlingar uppgår ersättningen till 139,60 kr per dag
 • Dagsersättningen inkluderar semesterlön och är sjuklönegrundande som rörlig lönedel

Överenskommelser om annat

 • Andra överenskommelser kan i likhet med reglerna i Installationsavtalet träffas skriftligen med Elektrikerförbundet, på företaget eller med enskilda arbetstagare
 • Överenskommelser med enskilda arbetstagare gäller i tre månader och ska därefter tecknas om och löper därefter med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader
 • De överenskommelser som löper idag ute på företagen fortsätter att gälla tills vidare

Giltighets- och uppsägningstid

 • Hemortsavtalet gäller från och med 2022-03-01 för arbeten som påbörjas detta datum eller senare
 • Hemortsavtalet inleds med en prövoperiod i tre år fram till 2025-03-01
 • Under prövoperioden kan båda parter säga upp avtalet med en uppsägningstid om sex månader och därefter gäller då det tidigare hemortsavtalet.
 • Hemortsavtalet gäller därefter med samma giltighets- och uppsägningstid som Installationsavtalet.

Övrigt

 • I det nya hemortsavtalet finns ingen koppling till Västtrafik
 • Tillämpningen och tolkningen av det tidigare hemortsavtalet har ingen verkan på det nya hemortsavtalet
 • I syfte att förenkla hemortsavtalet har parterna kommit överens om att dagsersättningen inte proportioneras vid deltidsarbete, frånvaro eller väntetid del av dag, sen ankomst eller dylikt
 • Parterna är överens om att innan lokal förhandling väcks vid tvist gällande hemortsavtalet, skall de avtalstecknande parterna konsulteras för vägledning i frågan.
 • Parterna är överens om att genomföra en gemensam utvärdering av hemortsavtalet senast 2022-08-01.

Gemensamma informationsmöten

Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet i Göteborg kommer under hösten och vintern genomföra ett antal gemensamma informationsmöten för att informera om det nya hemortsavtalet. Inbjudan till dessa möten kommer skickas ut inom kort till berörda medlemmar.

Vid frågor om det nya hemortsavtalet, kontakta Henrik Claesson.