Hoppa till innehåll

Omarbetningen av EPBD är äntligen i mål

Energieffektivisering

19 december 2023

EU har kommit överens om omarbetningen av direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD. Visionen är ett bestånd av nollemissionsbyggnader till 2050. En vision som installatörer har en aktiv roll i.

EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-rådet har efter två år kommit överens omarbetningen av direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD. Förslaget ingår i kommissionens arbetsprogram ”Fit-for-55”. Arbetsprogrammet har en vision – alla medlemsstater ska ha ett bestånd bestående av enbart nollemissionsbyggnader till 2050. Direktivet är en av nyckelkomponenterna i Renoveringsvågen från 2020. I maj kom REPowerEU som bland annat pekade ut betydelsen av förnybar energi. Renovering och förnybar energi är väsentliga delar av det nu omarbetade direktivet.

Installatörer har alla möjligheter att ta en aktiv roll för att omsätta direktivet i praktisk handling. Huvuddragen av de reviderade delarna i direktivet består av krav, riktlinjer och verktyg kring energirenovering såväl på nationell som byggnadsnivå. Direktivet pekar även på att tekniska installationer behöver bli smartare, mer energieffektiva och förnybara. Det finns även riktlinjer kring ekonomiska incitament, kompetens och marknadsbarriärer. De viktigaste delarna är:

  • Medlemsstaterna ska upprätta nationella renoveringsplanen för byggnader. Varje plan ska innehålla åtgärder för att nå energirenoveringsmål och fasa ut fossilbaserad energitillförsel till byggnadsbeståndet för 2030, 2040 och 2050.
  • Alla nya byggnader som offentliga organ äger ska vara nollutsläppsbyggnader från 2028. Detsamma gäller för övriga byggnader från 2030.
  • Energirenovering av de 16 procent sämst presterande lokalbyggnaderna till 2030 och de 26 procent sämst presterande till 2033.
  • Energirenovering av de 16 procent sämst presterande bostadsbyggnaderna till 2030 och de 20–22 procent sämst presterande till 2035.
  • Installation av solenergi ska ske i nya byggnader och befintliga byggnader beroende på byggnadens storlek och vid renovering från december 2027.
  • Medlemsstaterna måste inrätta ett system för frivillig användning av ett renoveringspass eller byggnadsrenoveringsplan
  • För tekniska byggnadssystem ställer man krav på fastighetsautomation, inomhusmiljökvalitet och belysningskontroll.
  • Fastighetsägare är skyldig att installera laddningspunkter eller kanalisering beroende på antalet parkeringsplatser.
  • Kommissionen ska utreda tillämpningen av en så kallad smart beredskapsindikator för att sedan anta en delegerad akt.
  • Direktivet inkluderar även bestämmelser om ekonomiska incitament för renovering, bristen på kvalificerad arbetskraft och en central knutpunkt för teknisk rådgivning.

Relaterat innehåll:

Direkttivet i sin helhet (pdf)