Hoppa till innehåll

Utbildningskrav vid hantering av diisocyanater

Arbetsmiljö

19 september 2023

Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning för industriellt eller yrkesmässigt bruk. De nya utbildningskraven innebär utvidgning av det redan gällande kravet på utbildning vid hantering av allergiframkallande kemiska produkter som finns i Arbetsmiljöverket föreskrifter AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker.

Vi har två lagstiftningar inom området som båda ställer krav på utbildning. Dels är det arbetsmiljöverket krav vid hantering av allergiframkallande produkter och EU lagstiftning kring REACH-förordningen.

För att undvika dubbelreglering har utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av Reach-förordningen, tagits bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Övriga krav som gäller för diisocyanater, till exempel medicinska kontroller, finns kvar i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19 samt Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2019:3.

Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för dessa ämnen i sitt arbete. Diisocyanater kan förekomma i färger och lim och används vanligtvis av installatörer i olika sammanhang.

Det finns många alternativa produkter så titta gärna på det när ni köper. Alla kemiska produkter ni använder er av i er verksamhet ska föras upp i en kemikalieförteckning.

Utbildning

När det gäller val av utbildning för berörda montörer är det kraven i REACH-förordningen som blir aktuellt för de flesta i vår bransch som hanterar allergiframkallande produkter. Kontakta leverantören och eller återförsäljaren som ska vara väl insatta i frågan och ta reda på av som gäller. Genom att läsa säkerhetsdatabladet i avsnitt 15.1 ska det framgå vilka regler och begräsningar som gäller för produkter. Vissa produkter kräver även ett tjänstbarhetsintyg.

Giltighetstid

Utbildningen ska kunna styrkas genom ett utbildningsbevis och har en giltighetstid på 5 år.

Sanktionsavgift

Saknas ett giltigt utbildningsbevis för de som leder eller utför arbete med allergiframkallande produkter kan Arbetsmiljöverket döma ut en sanktionsavgift på 10 000: - /för varje sådan person.