Hoppa till innehåll

Marknadsläget hösten 2021: Full fart framåt – men på tunn is

Rapporter

Under 2021 sker än så länge en överraskande stark återhämtning av svensk ekonomi. Förutsättningar för en kraftig tillväxt bygger bland annat på ett redan starkt läge inom industrin och ett uppdämt konsumtionsbehov. Även behovet av gröna investeringar i både industri och offentlig sektor påverkar prognoserna positivt. Största osäkerhetsfaktorerna är turerna kring Cementa och pandemins fortsatta utveckling.

Följande prognos baseras på att det inte blir stopp i kalkutvinningen för Cementa och att antalet smittade av Corona inklusive deltavarianten minskar.

Totalt beräknas den svenska BNP-tillväxten i år till drygt fyra procent, möjligtvis något högre. Den sammanlagda installationsvolymen väntas öka med tre till fyra procent årligen under 2021 och 2022.

Stark återhämtning av svensk ekonomi

Den ekonomiska återhämtningen i Sverige har än så länge överraskat positivt. Det beror mycket på genomförda vaccinationer, ekonomiska stimulanser och tillbakadragande av restriktioner. Läget är, enligt Konjunkturinstitutets senaste mätning, mycket starkt i hela ekonomin. Förutsättningarna för en kraftig tillväxt bygger bland annat på:

 • låg räntenivå
 • starka statsfinanser
 • sjunkande arbetslöshet
 • ett redan starkt läge i industrin
 • uppdämt konsumtionsbehov
 • behov av grön omställning
 • behov av digitaliseringen

Mörka moln och reella hot

Samtidigt finns det betydande risker som kan påverka återhämningen. Exempelvis en tilltagande spridning av coronaviruset, kompetensbrist och brist på material, både på grund av logistikproblem och en ökad internationell efterfrågan.

En ännu större osäkerhetsfaktor är läget kring Cementas fortsätta kalkutvinning i Slite på Gotland. Bara risken för en avbruten produktion kan skapa osäkerhet och innebära att investeringar skjuts på framtiden.

Bokslut för 2020 – ökad effektivitet och lönsamhet

Pandemiår till trots var 2020 ett ekonomiskt bra år för installationsbranschen. När boksluten från 2020 summeras och analyseras visar de bland annat på ökad effektivitet, bättre lönsamhet samt ökad betalningsförmåga.

Inloggning krävs

Branschstatistik 2021 kan endast ses av inloggad medlem. I rapporten hittar du nyckeltal i sin helhet men också uppdelade efter branschkod och bolagsstorlek.

Pandemin skapar skillnader mellan kundgrupper än

De samlade investeringarna ökade mycket svagt under det första pandemiåret och här finns det nu förutsättningar för en rekyl, inte minst på grund av ett ökat byggande inom bostäder, industri och offentlig sektor.

Den största skillnaden finns mellan industri och tjänstesektor. Där industrin är stark medan tjänstesektorn fortsätter att ha det tufft inom sektorer som kultur, nöje, resor och mötesindustrin. Hushållens situation är stark och därmed finns det förutsättningar för att den privata konsumtionen kan bli en viktig motor i den fortsatta tillväxten.

Under årets första sex månader påbörjades:

hus-ikon.pngCirka 6 800 lägenheter i småhus.

hoghus-ikon.png Cirka 27 500 lägenheter i flerbostadshus.

fabrik-ikon.png Investeringar i husbyggnader av industrin för 16,5 miljarder kronor.

 • Investeringar gjorda under 2021 och prognos för 2022

  Under årets första sex månader påbörjades det preliminärt 6 800 lägenheter i småhus. Jämfört med samma period 2020 innebar det en ökning med över femton procent. Detta visar att byggtakten har tagit fart under andra kvartalet i år, vilket ger en prognos på en ökning med tio procent för 2021 och tre procent för 2022.

  Under första halvåret i år påbörjades det preliminärt cirka 27 500 lägenheter i flerbostadshus. Den fortsatta styrkan i nyproduktionen har inneburit att prognosen för i år har justerats upp från en minskning på tre procent till en ökning med fem procent. Ökning väntas alltså tidigare och det påverkar prognosen för 2022 som minskar från en ökning på tio procent till tre procent.

  Under årets första halvår uppgick industrins påbörjade husbyggnadsinvesteringar till totalt 16,5 miljarder kronor. Utfallet av de samlade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret innebar en ökning med tretton procent jämfört med samma period 2020. Prognos för 2021 ligger på en ökning med tolv procent och för 2022 på en ökning med tio procent. Det stigande produktionsvärdet inom industrin som helhet stramar åt kapacitetsutnyttjandet, vilket väntas stärka efterfrågan på maskiner och även lokaler. Därtill kommer behovet av lagerlokaler att öka i takt med att e-handeln fortsätter att växa.

  Den samlade husbyggnadsvolymen inom kontor och handel uppgick till ca 18,5 miljarder kronor under första halvåret i år. Jämfört med samma period 2020 innebar utfallet en ökning med drygt tio procent. Prognosen för total husbyggnad under 2021 är en ökning med fem procent. Prognosen för 2022 har justerats ner till noll på grund av svag bygglovsstatistik.

  Efter en positiv inledning av 2021 för flertalet sektorer inom offentligt husbyggande, visar bilden av första halvårets byggande en ganska splittrad utveckling. Totalt beräknas den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor ha uppgått till 52 miljarder under årets första sex månader. Medan ett svagt utfall inom sjukhus/vård och samlingslokaler tyngde utvecklingen, så bidrog tillväxten inom samfärdsel, energi och idrottsanläggningar till att den totala byggvolymen trots allt ökade svagt i jämförelse med samma period förra året. Årets prognos beräknas landa på en ökning med fem procent. För att under 2022 ligga kvar på samma nivå.

En positiv utvecklingen för installationsmarknaden väntar under 2022

Installationsmarknaden kv 1-2 2021.JPGKylinstallationer väntas få den kraftigaste uppgången under 2021 och 2022 med en årlig tillväxt kring fyra till fem procent. Ventilationsinstallationer ser ut att kunna växa starkt i år och i genomsnitt med tre till fyra procent årligen i år och nästa år. Elinstallationer och värme & sanitet beräknas växa med tre procent årligen 2021 och 2022. Totalt sett väntas den sammanlagda installationsvolymen öka med tre till fyra procent årligen under 2021 och 2022.

Marknadsvolymer kvartal 1 och 2 för 2021. Klicka på bilden för att se den större.

Karta-2021-2022.jpgVästra Götalands- och Norrlands län går starkast

Regionernas prognoser för 2021 spretar men är över lag positiva. Västra Götalands län och Norrlands län ser ut att få den starkaste tillväxten i år medan Skåne län är den enda regionen som beräknas tappa ett par procent jämfört med helåret 2020. Mer information om konjunkturen i respektive region kan du läsa om i rapporterna nedan uppdelade per teknikområde.

Värt att satsa på

Återhämtningen i den svenska ekonomin har överraskat positivt under året. Industrin har fått upp farten och när restriktionerna nu hävs väntas också läget ljusna i tjänstesektorn som helhet. Husbyggandet visar en stark utveckling under första halvåret och med låg räntenivå och goda statsfinanser finns det en bra grund för såväl privata som offentliga investeringar. Mycket fokus kommer sannolikt att hamna på den gröna omställningen, elektrifieringen och digitaliseringen.

Klicka på bilden för att se den större.

 • Möjligheter
  • Ökat bostadsbyggande
  • Växande offentliga investeringar
  • Digitalisering och utformning av lokaler
  • Grön omställning
  • Goda statsfinanser
  • Låg räntenivå
 • Hot
  • Cementbrist
  • Material- och komponentbrist
  • Långa leveranstider
  • Stigande materialpriser
  • Svårt att hitta medarbetare
  • Nya vågor av smittspridning

Om Marknadsläget hösten 2021

Innehållet i Marknadsläget hösten 2021 baseras på analys och sammanställning från NAVET Analytics.