Hoppa till innehåll

Överlåtelse och utträde

Medlemskap

Här kan du läsa vad som gäller vid överlåtelse av verksamhet till annat företag. Eller om företaget av någon annan orsak vill avsluta medlemskapet.

Vad gäller då du vill överlåta medlemskapet?

Vid en överlåtelse av verksamheten (gäller även vid inkråmsuppgörelse) kan det nya företaget överta medlemskapet i samband med övertagandet av verksamheten. Överlåtelsen av medlemskapet måste ske skriftligen. För att beställa överlåtelsehandlingar, kontakta medlem@in.se.

Om verksamheten har överlåtits, eller ska överlåtas under den period som medlemsavgift redan fakturerats är fakturamottagaren betalningsansvarig för fakturan. För en eventuell fördelning av medlemsavgiften rekommenderar vi att företagen når en överenskommelse sinsemellan.

Säga upp och avsluta ditt medlemskap

Om du och ditt företag vill säga upp medlemskapet i Installatörsföretagen är uppsägningstiden sex månader i enlighet med Installatörsföretagens stadgar.

Medlemskapet upphör därefter vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar närmast efter det att sex månader har gått från uppsägningsdagen.

Uppsägning av medlemskapet ska göras skriftligen och vara undertecknat av företagets firmatecknare. Vi bekräftar alltid uppsägningen med brev där det anges vilket datum medlemskapet upphör.

Bunden av kollektivavtal

Den som varit bunden till kollektivavtalen är fortsatt bunden under den löptid som återstår av kollektivavtalen även efter att ha lämnat förbundet. Önskar företaget befria sig från kollektivavtalen, bör därför företaget säga upp avtalet med respektive fackförbund senast 3 månader före avtalets utlöpande. Därefter måste företaget själv säga upp eventuella försäkringar hos Fora och Collectum.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

  • Ett företag som omfattats av Teknikinstallationsavtalet och trätt ur Installatörsföretagen får inte registrera något nytt utbildningsavtal i KUB, dvs det är inte möjligt att tillämpa bilaga 2, Utbildningsavtalet, på någon ny arbetstagare.
  • Redan registrerade utbildningsavtal får fullföljas till dess att nuvarande kollektivavtalsperiod löpt ut.

Dokument

Skicka uppsägningen till:

Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Box 17154
104 62 STOCKHOLM

Nedlagd verksamhet

Medlemsföretag som försatts i konkurs upphör omedelbart att vara medlemmar.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring ditt medlemskap!