Hoppa till innehåll

Tele och kommunikation

Data/Tele, Visa alla

Kommunikation är grunden inom teleteknik och innefattar allt från enklare telesignalanläggningar till det som gemene man ofta associerar med teleområdet, traditionella telefonsystem. Dessa avvecklas nu i rask takt till förmån för mobiltelefoni.

Mobiltelefonnäten byggs ut snabbt soch blir också allt viktigare för samhället samtidigt som dess kapacitet utökas genom 4G och 5G. Ett relativt nytt område är system för inomhustäckning av mobilsignal. Dålig mobiltäckning inomhus orsakas av att vi idag bygger för ”täta” hus, som inte släpper igenom radiosignaler.

Gemensamt för alla dessa system är att dom syftar till att överföra kommunikation på ett eller annat sätt, till exempel ljud- eller tid-distribution samt audio och video.

 • Telesignalanläggningar

  Telesignalanläggningar är ett samlingsnamn på enklare anläggningar. Telesignalanläggningar installeras ofta i ett gemensamt ledningsnät. Anläggningarna består av en centralutrustning, nätkomponenter, platsutrustning och kan användas för olika typer av funktioner;

  • Tiddistribution
  • Ljuddistribution
  • Nödlarm
  • RWC-larm
  • Kösystem
  • Upptaget-vänta-stig in
  • Överfallslarm
  • Patientsignalsystem och kallelsesystem
  • Driftövervakning
  • Enklare styr- och reglersystem
 • Telefoni

  Telefoni tillhanda hölls tidigare av televerket som också byggde i ett eget landsomfattande rikstelefonnät för tjänsten men efter avregleringen tillhandahålls telefoni av olika operatörer. Det gör att nätet inte behöver ägas av operatören som tillhandahåller tjänsten.

  I fastigheterna har dessa nät ofta ersatts av fastighetsnät, kopparaccessnät, som i vissa fall ersätts av fiberaccessnät. Tack vare rikstelefonnätets stora geografiska spridning kommer det att användas för analog telefoni ett bra tag framöver i stora delar av landet.

  I kontor installeras telefonväxlar för företagets egna behov även om IP-telefonilösningar blir allt vanligare. Syfte med den fasta telefonin är att kunna erbjuda trådbundna telefonitjänster. Generella krav från Post- och Telestyrelsen, PTS finns. För respektive anläggning gäller operatörens krav.

 • Mobiltelefoni

  Mobiltelefonin är en form av radiokommunikation där mobiltelefoner kommunicerar med varandra över basstationer. Området har en snabb tillväxt och en ständig förtätning av mobilmaster sker vartefter kapacitetsbehovet ökar. Ursprungligen användes analoga signaler för att överföra mobiltelefonsamtalen, men med introduktionen av digitala signaler förenklades överföringen av ljud och data. Även larm och annan kommunikation skickas över mobilnätet, bland annat har räddningstjänst och polis sitt eget nät Rakel. Kraven på ökad täckning, främst inomhus, har även gjort att separata inomhus mobilnät behöver byggas där fastigheten skärmar av mobilsignaler.

 • Antennanläggningar

  Antennätens primära uppgift är att distribuera radio- och TV-signaler. Signalerna i antennanläggningarna kan distribueras på fyra sätt:

  • Terrest (markbundet) Sänds som radiovågor från sändarstationer till våra TV-antenner. Sedan digitaliseringen 2006-2007 sänds radiovågorna endast digitalt.
  • Kabel-TV TV- och radiosignalerna tas emot vid en punkt, en så kallad huvudcentral, som vidaresänder signalerna till en mängd hushåll via fiber- och koaxialkablar. Varje kabelnät består, som namnet antyder, av kablar, som installeras i marken och i fastigheter. Kabelnät i fastigheter kan vara konstruerade på två sätt: som stjärnnät eller kaskadnät. I ett stjärnnät går det en separat kabel till varje lägenhet. I ett kaskadnät är nätet uppdelat i ett fåtal slingor som var och en passerar genom flera antennuttag och signaler avtappas i varje uttag. Kabel-TV-nät kan även användas för distribution av bredband och telefoni vilket kräver stöd för dubbelriktad trafik s.k. returkanal.
  • Satellit-TV TV-sändningar där en satellit används för att sända tv-program, tar emot signalerna med parabolantenn antingen direkt i de enskilda hushållen eller för vidaresändning i ett kabel-tv-nät eller i ett mindre centralantennsystem.
  • Bredbands TV- och radiosignaler Dessa signaler kan distribueras över bredbandsnätet antingen som traditionell signal eller som paketförmedlad IP-TV.

  CANT (Centrala Antennföreningen) ger ut rekommendationer och utfärdar CANT-auktorisationen av tekniker och företag som installerar och utför service av antennanläggningar.

  Länkar

Nyheter

Ny lag för elektronisk kommunikation på remiss

04 maj 2022

Data/Tele Post- och telestyrelsen (PTS) har nu nio nya föreskrifter på gång inom området elektronisk kommunikation. Både aktörer som redan i dag omfattas av lagen om elektronisk kommunikation LEK och nya aktörer kan påverkas av regelverket.

AMA EL 22 - snart hos IN

04 maj 2022

Data/Tele Nya AMA EL 22, släpps i bokform under maj, men finns redan nu tillgängligt för de som har beskrivningsverktyget. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och består av färdiga referenstexter som nyttjas av konsulter och beställare för upphandling och förfrågni...

Smygstart av branschens nya certifiering

04 maj 2022

Data/Tele I början av april genomförde ett antal testpersoner de första proven i branschens nya certifiering Behörig installatör fastighetsnät. Därmed är nu de första installatörena certiferiade för installation av fastighetsnät.