Hoppa till innehåll

Säkerhet/larm

Data/Tele, Visa alla

Med säkerhet inom elteknikbranschen menar man så kallad elteknisk säkerhet, som innefattar brandlarm, inbrottslarm, passagesysten, CCTV (kameraövervakning) och drift- och larmöverföring samt liknande säkerhetssystem.

Det blir allt vanligare med integrerade säkerhetssystem. Man integrerar olika system med varandra, exempelvis inbrottslarm tillsammans med passersystem eller CCTV för att få en mer komplett installation.

Integration kan ske med hjälp av överordnade system vilket innebär att varje enskilt system är autonomt och fungerar helt självständigt men samordnas via ett överordnat system med andra anläggningar.

 • Brandlarm

  Syftet med att ha ett brandlarm är att upptäcka branden i ett tidigt skede för att kunna larma räddningstjänst så att branden kan släckas och skadorna begränsas.

  Utrymningslarm med talat meddelande för att varna och utrymma lokalerna ingår inte i brandlarmet även om det ofta aktiveras och är starkt sammankopplat med brandlarmet. Utformningen av automatiska brandlarm beskrivs i Svenska brandskyddsföreningen SBF:s regler för brandlarm, SBF 110. Utformning av utrymningslarm styrs bland annat av arbetsmiljölagstiftningen, Räddningsverket och Boverket. Regler för dessa återfinns i SBF 110 samt för utrymningslarm med talat meddelande i SBF 502. Myndighetskravet på brandlarmsanläggningar finns i Boverkets byggregler. Där anges också vilka anläggningar som måste förses med brandlarm. Vissa krav finns också i Arbetsmiljöverkets föreskrift om brandskydd. Försäkringsbolagens krav på brandlarm utgår ofta från en begränsning av skador på egendom och utgick tidigare från FTR, Försäkringsförbundets Tekniska Rekommendationer men hänvisar nu mer till SBF reglerna. Komponenterna som ingår i ett automatiskt brandlarm är:

  • en centralapparat
  • detektorer av olika modell och larmknappar för automatisk respektive manuell upptäckt av brand
  • larmdon och överföring för att påkalla hjälp och informera.

  Ett brandlarm används ofta för att styra även andra funktioner i fastigheten till exempel hissar, rökluckor, dörrar med mera.

  Den 1 juli 2018 börjar nya brandlarmsreglerna SBF 110:8 gälla och ersätter då de tidigare SBF 110:7. Brandlarmsreglerna SBF 110:8 ska ge stöd och råd vid kravställning, projektering, installation och underhåll av en brandlarmanläggning. De största förändringarna i nya reglerna är att akustiska larm nu ingår i brandlarmet samt att vissa texter är uppdaterade för att förenkla processen. Nya regelverket SBF 110:8 gäller från och med 1 juli 2017 och ersätter tidigare utgåvor som dras in från och med 1 juli 2018. Läs mer i nyheten

  Förenkla hanteringen av säkerhetsprojekten från början till överlämnade med våra anpassade dokumentmallar.

  Ett utrymningslarm kan aktiveras manuellt eller automatiskt av till exempel en brandlarmsanläggning eller annan detekteringsanläggning. Utrymningslarm med talat meddelande är dock separerat från brandlarmsreglerna och finns i ett separat regelverk SBF 502.

  Kontrolljournaler enligt nya reglerna finns i vår webbshop IN Förlag.

  Använd samma inloggning som du har på installatorsforetagen.se så du får rätt medlemsrabatt.

  >> Köp hos IN Förlag

 • Inbrottslarm

  Syftet med en inbrottslarmsanläggning är att så tidigt som möjligt hinna larma vid inbrott i exempelvis en lokal som är skyddad eller vid ett försök till angrepp på eller vid bortförande av punktövervakad egendom.

  Inbrottslarm kan utformas som skalskydd, volymskydd, punktskydd eller en kombination av dessa beroende på behoven och kraven i fastigheten.

  Kraven för centralanslutna inbrottslarmsanläggningar har Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, tagit fram, SSF 130, som är regler för hur en anläggning skall utformas i bostäder, affärer, lager, industrier med mera. Reglerna omfattar projektering, installation, injustering, provning och dokumentation.

  Förenkla hanteringen av säkerhetsprojekten från början till överlämnade med våra anpassade dokumentmallar.

  Kontrolljournaler enligt reglerna finns i vår webbshop IN Förlag.

  Använd samma inloggning som du har på installatorsforetagen.se så du får rätt medlemsrabatt.

  >> Köp hos IN Förlag

 • Passagesystem

  Ett passagesystems syfte är att hindra obehörigt tillträde till lokaler och byggnader. Tillträdeskontroll görs ofta med någon form av identifiering.

  Det sker med kortläsare, kod, biometri eller något beröringsfritt system. Passagesystemet kopplas ofta samman med inbrottslarm eller kameraövervakning för att göra anläggningen mer effektiv.

 • CCTV, kamerabevakning

  Syftet med ett kamerasystem är att identifiera, känna igen, detektera eller övervaka en plats, händelse eller en process.

  Kravet för att få kameraövervaka ett område står i kameralagen.Den anger vad och när man får övervaka, när man måste ansöka om tillstånd respektive vid vika tillfällen det räcker med anmälan. Viktigt är att alltid informera om att området är kameraövervakat. CCTV-anläggningar ska installeras enligt normen SSF 1060.

  Den 1 augusti 2018 träder den nya kamerabevakningslagen i kraft, enligt beslut av regeringen den 13 juni 2018. Den ersätter den tidigare kameraövervakningslagen från 2013. Anledningen är att anpassning måste ske till GDPR och att teknikutvecklingen har gått framåt. Till exempel föreslås att anmälningsplikten tas bort samt lättnader i tillståndskravet, läs mer här.

  Se länken till lagrådsremissen.

  I mitten på augusti respektive mitten på september 2018 kommer utredningarna avseende polisens tillståndsansökan respektive kollektivtrafikens tillståndsförfarande att presenteras.

  Förenkla hanteringen av säkerhetsprojekten från början till överlämnade med våra anpassade dokumentmallar.

 • Larmöverföring

  Syftet med larmöverföring är att överföra ett eller flera larm från olika larmgivare till annan plats för åtgärd exempelvis en larmcentral. För denna överföring kan befintlig infrastruktur nyttjas så som fastighetsnät, telefonnät eller trådlösa nät. En kombination av dessa ger ökad säkerhet genom redundans. IP-larmöverföring blir allt vanligare på grund av att befintliga nät kan nyttjas och kostnaderna reduceras samt mer information än själva larmet kan överföras.

 • Driftlarm

  Driftlarmets syfte är att larma när en funktion eller system inte längre fungerar så som det ska, till exempel kylboxar i affärer, fläktar, hissar med mera.

 • Utrymningslarm med talat meddelande

  Ett nytt regelverk har tagits fram för Utrymningslarm med talat meddelande. I samband med att Regler för brandlarmanläggning och utrymningslarm 2015 sammanfogades till ett gemensamt regelverk SBF 110:8 regler för brandlarm., togs detta regelverk fram specifikt för anläggningar med talatutrymningslarm och ersätter även delvis de tidigare ”rekommendationer för utrymningslarm 2003”. Det nya regelverket heter SBF 502:1. Det hanterar alla typer av utrymningslarm med talat meddelande, gäller from 1/7 2017 och ersätter tidigare utgåvor som dras in from 1/7 2018.

  Förenkla hanteringen av säkerhetsprojekten från början till överlämnade med våra anpassade dokumentmallar.

Nyheter

AMA EL 22 - snart hos IN

04 maj 2022

Data/Tele Nya AMA EL 22, släpps i bokform under maj, men finns redan nu tillgängligt för de som har beskrivningsverktyget. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och består av färdiga referenstexter som nyttjas av konsulter och beställare för upphandling och förfrågni...

Flera hotbilder gör det viktigt att se över ditt erbjudande

06 december 2021

Branschfrågor Året har speglats av vilken påverkan pandemin skulle få på både orderingången och den egna personalen. Efter ett och ett halvt år kan vi se att dessa effekter har varit relativt små. Även om nya mutationer av corona dyker upp bedömer vi att det får liten effekt på bransc...