Hoppa till innehåll

Energi och miljö

Installationsteknik

Installatörsföretagen bedriver kontinuerligt olika projekt inom energieffektivisering och miljö.

Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering togs fram 2007 och utgivningen var en av åtgärderna för att minska deponimängderna enligt byggsektorns miljöprogram. Riktlinjerna formulerades som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn. Sveriges Byggindustrier har ansvaret för riktlinjerna och åtar sig att säkerställa en kontinuerlig uppdatering.

Naturvårdsverket hänvisar till riktlinjerna i den nationella avfallsplanen och i Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017, "Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle".

Returledning i Sverige AB

Returledning i Sverige AB är ett bolag som vi inlett ett samarbete med. Syftet är att hjälpa våra medlemsföretag att bättre ta sitt miljöansvar och effektivare hantera överblivet "installationsskrot".

Som medlemsföretag kan du beställa retursäckar med av Returledning. När du fyllt dina säckar med skrot hämtas och återvinns dessa av Returledning. Sedan får du betalt för den försäljning som gjorts på det återvunna materialet.

Energibyggare

EU har satt målet att energianvändningen i bebyggelsen ska halveras till år 2050, vilket innebär att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning samtidigt som energianvändningen i befintliga hus måste minskas radikalt.

Energibyggare är en gratis, webbaserad fortbildning som ska få Sveriges installatörer och byggnadsarbetare att bygga mer energismart. Utbildningen ska täcka energieffektivt byggande och renovering samt installation av förnybar energi - en yrkesöverskridande utbildning i att förstå vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av alla inblandade aktörer.

Läs mer om utbildningen Energibyggare

Energikampanj om energieffektivisering

  • Energitips! Cirkulationspumpar. Den mest lönsamma energibesparande åtgärden idag?Tillsammans med bland andra Energimyndigheten drivs projektet, Ekodesign, för att tydliggöra vinsten med att använda bästa möjliga teknik. Som första steg har ovanstående broschyr för val av cirkulationspumpar utformats och fler broschyrer är på gång. Läs mer om Ekodesign på Energimyndighetens webbplats.
  • Lönsam energieffektivisering - Saga eller verklighet? - Den här boken inspirerar fastighetsägare att inleda en ny epok, den gröna folkhemsepoken! Husen byggda 1950-1975 representerar en numera världberömd folkhemepok i svensk historia. Aldrig har ett så stort bostadsbyggnadsprogram genomförts med så pass hög kvalitet som de flesta ända har, tex när det gäller planlösningar, tillgång till dagsljus och grönytor. Boken innehåller exempel på åtgärder för att energieffektivisera några typiska hus från byggnadsepoken 1950-1975. Den vill på ett enkelt sätt visa vad resultatet blir för dessa åtgärder.
  • Energihandboken innehåller energismarta och konkreta råd om energibesparande åtgärder i byggnaders installationer.