Hoppa till innehåll

Praktiska tips om el

Elsäkerhet, Visa alla

Här hittar du några praktiska tips om när det kommer till el och elprodukter i hemmet.

En vanlig fråga är vad du som privatperson får göra själv, och när du kontakta måste ett elinstallationsföretag. Svaret hittar du i handboken ”Händig med el". Boken visar också med bilder hur du exempelvis ska göra för att skarva en sladd och utföra mindre arbeten. Händig med el har tagits fram i ett samarbete med Elsäkerhetsverket.

Nedan kan du läsa mer om jordfelsbrytare, utvidgning/uttag, CE-märkning och åskskydd.

 • Jordfelsbrytare

  Jordfelsbrytare räddar liv och egendom

  El är säker, billig och allmänt tillgänglig. Men ledningar och apparater måste vara felfria och rätt inkopplade annars kan man få ström genom kroppen och det tål vi inte.

  Vi saknar sinnen för att upptäcka elfara då el inte syns, hörs eller luktar. När el känns drabbar den alltför ofta brutalt med dödlig utgång. Skyddet i form av säkringar som vi har i våra anläggningar är inte helt anpassade för att skydda den känsliga människokroppen.
  Därför behövs tilläggsskydd. Jordfelsbrytaren är ett pålitligt tilläggsskydd.

  Föreskrifterna anger att i elfarliga miljöer i nya anläggningar ska jordfelsbrytare skydda uttag inomhus i bostäder samt för- och grundskolor. För att uppnå en acceptabel säkerhetsnivå i alla övriga elanläggningar ska exempelvis installationer i badrum och eluttag utomhus samt belysningsgrupper skyddas av jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren ska i samtliga ovan nämnda fall ha en märkutlösningsström på högst 30 mA

  För att få hög elsäkerhet bör du låta installera jordfelsbrytare för hela elanläggningen.

  Varje del av elinstallationen läcker lite ström, det är helt i sin ordning, men om summan av de tillåtna läckströmmarna blir för stor kan jordfelsbrytaren till synes obefogat lösa ut. För att undvika detta kan du låta installera flera jordfelsbrytare så du inte riskerar att hela anläggningen blir strömlös om jordfelsbrytaren slår ifrån.

  Jordfelsbrytare är en noggrant utprovad konstruktion som installerats i miljontals exemplar i mer än 40 år. Jordfelsbrytaren är en pålitlig och billig livräddare.

  Jordfelsbrytaren finns i ett stort antal varianter från många olika leverantörer - alla med driftsäkerhet som gemensam nämnare.

  Installation av jordfelsbrytare ska utföras av ett elinstallationsföretag.
  För din trygghet bör företaget ha en ansvarsförsäkring.
  Denna försäkring har alla medlemmar i Installatörsföretagen.

  Jordfelsbrytaren löser ut omedelbart om du tar på metallhöljet på en skadad, skyddsjordad apparat. Till exempel en brödrost.

  Den skyddar däremot inte om någon sticker in metallföremål i båda hålen i ett vägguttag. Här hjälper bara petskyddade uttag och tillsyn av barnen.

  Låt en medlem i Installatörsföretagen gå igenom hemmets elinstallationer och göra nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder, till exempel att montera petskyddade uttag och reparera eller byta ut skadade delar.

 • Lantbruk

  Varje år inträffar över femtonhundra brandtillbud inom lantbruket. Hälften av dessa orsakas av elfel - de flesta helt i onödan.

  Jordfelsbrytaren räddar både liv och egendom!

  Försäkringen ersätter skadan - jordfelsbrytaren kan förhindra den!

  Självklart har du din gård och familj försäkrad, för den händelse en olycka skulle inträffa. Men har du gjort vad du kan för att förhindra onödiga olyckor? Inga försäkringspengar i världen kan ersätta en familjemedlem eller de personliga banden till en gård som vandrat genom flera släktled. Men en liten engångsinvestering i en jordfelsbrytare kan se till att du får ha dem kvar. Den skyddar dessutom djuren på gården, som är betydligt känsligare för elstötar än vi människor. Trots detta är det fortfarande många svenska lantbruk som saknar denna viktiga trygghetsdetalj!

  Inga nya lantbruksbyggnader utan jordfelsbrytare

  Det är ingen slump att elsäkerhetsreglerna har skärpts betydligt på senare år. I de flesta andra länder är jordfelsbrytare sedan länge en självklarhet. Att det i svensk standard anges att jordfelsbrytare ska installeras vid de flesta typer av ny eller ombyggnader inom lantbruket är det tydligaste beviset för att brytarna fullgör sin uppgift. De förhindrar bränder och räddar människor och boskap genom att frånkoppla strömmen.

  Se över hela gårdens elinstallationer

  Låt för säkerhets skull ett elinstallationsföretag se över samtliga elinstallationer på gården i samband med att du låter montera jordfelsbrytare. Elmaterielens isolering försämras med slitage, nedsmutsning och tilltagande ålder, samtidigt som ny och säkrare utrustning lanseras i snabb takt. Ett kompetent och seriöst elinstallationsföretag upptäcker farorna och kan föreslå genomtänkta förebyggande åtgärder som ytterligare höjer elsäkerheten.

  En pålitlig väktare

  Jordfelsbrytaren känner av strömmar som tar fel väg från elinstallationen. Den reagerar på ett ögonblick för mycket små läckströmmar, innan de hinner nå farliga nivåer. Du behöver inte oroa dig för onödiga driftstopp på grund av att jordfelsbrytaren löser ut i onödan. Dagens högteknologiska brytare löser bara ut när de behövs. Om ett avbrott verkar omotiverat är det en varningssignal om att något är på väg att hända.

  Välj rätt jordfelsbrytare

  I den krävande miljö som ett lantbruk utgör - modernt såväl som äldre - duger det inte med vilken jordfelsbrytare som helst. Se till att du får en modern brytare märkt Typ A - då skyddar den också mot pulserande likströmmar, som till exempel kan orsakas av bristfälliga reglerdon i eldrivna handverktyg. Se också till att informera ditt elinstallationsföretag om temperaturförhållandena där brytaren ska installeras. Enklare modeller fungerar kanske inte under -10 C, vilket knappast räcker i oisolerade byggnader eller vid utomhusmontage. Även åsktåligheten behöver beaktas, särskilt i utsatta trakter.

  Jordfelsbrytaren skyddar:

  …mot klämskador och slitage

  Om en kabel går av på grund av mekanisk skada slår jordfelsbrytaren av strömmen. Risken för sådana skador är stor inom lantbruket där slitaget är hårt. Exempelvis kan gnagare ställa till med stora skador. Djururin är starkt korrosivt, och kan fräta sönder även kraftiga kablar och anslutningar. Dessutom kan kablar lätt komma i kläm i dörrar eller skadas vid överkörning.

  ...mot fukt och krypström

  Fukt och kondens kan orsaka överslag och kortslutningar. Med jordfelsbrytare installerad är du på den säkra sidan - strömmen slås av innan ett fel leder till skada.

  ...mot dålig isolering

  Handverktyg är dubbelisolerade, men även den bästa maskin kan gå sönder vid flitig användning i en tuff miljö. Med jordfelsbrytare är du garderad, och den skyddar även mot pulserande likströmmar som kan läcka ut om det skulle uppstå ett fel på t ex borrmaskinens hastighetsreglering.

  ...mot trasiga elapparater

  Jordfelsbrytaren skyddar också om du kommer åt spänningsförande delar i elektriska apparater eller om höljet skulle bli spänningssatt på grund av något fel i apparaten.

  ...men inte mot klåfingrighet

  Jordfelsbrytaren skyddar inte mot allt! Mot strömgenomgång från fas till nolla,till exempel om någon sticker in metallföremål i båda hålen i ett vägguttag, hjälper bara uppmärksamhet och försiktighet. Använd bara petskyddade uttag. CEE-don ska placeras så att inte barn kommer åt dem.

 • Vägguttag i befintlig elanläggning

  Vid komplettering med fler uttag i en befintlig elinstallation behöver man överväga användning av jordfelsbrytare för de nya uttagen.

  Inomhus i en bostad, en för- eller grundskola eller på ett fritidshem är jordade uttag samt jordfelsbrytare ett föreskriftskrav. Vid utvidgning med vägguttag finns dock möjlighet att göra undantag från de kraven om de befintliga uttagen i rummet är ojordade och placerade i ett torrt utrymme, alltså inte i ett bad- eller duschrum. För alla andra elanläggningar finns inte den möjligheten till undantag.

  Installatörsföretagen rekommenderar dock att man istället väljer att byta ut alla uttag till jordade uttag, samt låta installera en jordfelsbrytare som skyddar hela elanläggningen.

  Hur ni som elinstallationsföretag ställer er till utvidgning i befintlig elanläggning bör framgå i någon av de metoder ni har upprättat i ert egenkontrollprogram.

 • CE-märkning

  CE-märket är tillverkarens märkning som intygar att produkten uppfyller de säkerhetskrav som ställs på den. Till CE-märket hör alltid en så kallad EG-försäkran. Är du en tillverkare av en elektrisk produkt, en importör eller återförsäljare ställs det särskilda krav på dig och ditt företag.

  Mer information hittar du på Elsäkerhetsverkets webbplats

 • Åskskydd

  Hur du bäst skyddar din villa och dina apparater mot åska

  Visst är det magiskt med naturens krafter vid ett kraftigt åskväder? Men det är också lätt att oskyddad utrustning skadas vid ett nedslag. Vi har några tips till dig vad du kan göra i förebyggande syfte.

  Det är ovanligt att blixten slår ned i huset, men den kan ha slagit ned i närheten, och sprids ibland till ditt hus via närliggande ledningar. Det sägs att 90% av alla åskrelaterade försäkringsskador beror på att blixten letts in i huset via el- och tele/bredbandsledningar, fjärrvärme eller vattenledningar.
  Brand på grund av åskoväder uppstår oftast under hösten, då kablar som skadats under sommaren kan ge brand flera månader efteråt.

  Här hittar du elinstallationsföretag som kan hjälpa dig installera skydd mot de skador som ett åskoväder kan orsaka.

  Du kan själv i förebyggande syfte:

  Dra ut känslig utrustning såsom bredbandsmodem, TV, stereo, dator och andra apparater som skadas av ett strömöverslag från eluttaget. Dra ur dessa om du åker bort på semester, över en helg eller annan tid på året då du vet att risken för åskväder är stor.

  Dra ur grenuttagetur eluttaget.Idag används grenuttag om antalet fast installerade uttag är för få. Men även om du stängt av din fleruttagsdosa med strömbrytaren, så kan det vara klokt att dra ur stickproppen till den också, eftersom överslagsström kommer att passera genom den om blixten skulle slå ned, eller gå via den och passera in i de anslutna apparaterna.

  Prata inte i en fast eller bärbar telefon, eller i en nätansluten mobiltelefon.

  Spara familjebilderna på annan plats än i datorn. Om datorn går sönder för att den var ansluten i eluttaget, så är fotona borta. Spara dem på ett usb-minne eller på annan lagringsplats för säkerhets skull.

  Elteknikbranschen kan hjälpa dig med att:

  Installera jordfelsbrytare.

  Installera åskledare. En åskledare tar emot blixten och leder den mot jordad mark så att strömmen inte passerar genom din elcentral. En del försäkringsbolag har kombinerade ”Åsk- och överspänningsskydd”. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör vad som gäller för just ditt hus.

  Installera överspänningsskydd. Överspänningsskyddet hjälper framför allt till efter ett strömavbrott, eftersom det då finns risk för överspänning när allt som är eldrivet slås på samtidigt. Skyddet hindrar din elcentral, och utrustning som är kopplad till den, från att få skador.

  Installera jordtag/markspänningsskydd. Ett jordtag kan enklast beskrivas som en ring av metall som grävs ned runt din fastighet och som tar den första, och därmed den kraftigaste vågen av ström, som leds in mot huset. Denna ring leds sedan ned i jordad mark för att leda bort strömmen.

  Installera inledningsskydd. Ett inledningsskydd skyddar din elcentral från att skadas.

  Allt detta kan ett medlemsföretag i Installatörsföretagen installera åt dig.

  Om du haft ett nedslag

  Kontakta ditt försäkringsbolag och sedan ett medlemsföretag i Installatörsföretagen för att besikta och dokumentera eventuella skador och kontrollera din utrustning.

  Användbara länkar:
  Läs mer på SMHI:s åsksida eller på deras blixtsida.