Hoppa till innehåll

Ny elsäkerhetslag

Elsäkerhet, Visa alla

En ny elsäkerhetslag trädde ikraft den 1 juli 2017. Här kan du få en snabb överblick av vad lagen innebär och även få fördjupad kunskap.

Efter den 1 juli 2017 ska alla företag som utför anslutning- eller losskoppling av elektrisk utrustning på någon annans anläggning vara registrerade i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Detta innebär att många av medlemsföretagen får ett krav på sig om att bland annat ha ett egenkontrollprogram.

Använd vårt webbverktyg Säker el för att ta fram ditt egenkontrollprogram. Snabbt, enkelt och utan kostnad för dig som medlem. Installatörsföretagen har även tagit fram Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete. I handboken finns förklarande exempel och fördjupad information om bland annat egenkontrollprogrammet.

Läs mer under respektive rubrik nedan. OBS! Du behöver logga in för att se allt innehåll nedan.

 • Vi hjälper dig

  Rådgivning

  - Servicetelefon 08-762 76 00 - elsak2017@installatorsforetagen.se

  Utbildning

  Lär dig att göra ett egenkontrollprogram. EUU erbjuder en kurs som ger kunskaper för att göra det egenkontrollprogram som den nya lagen kräver. Läs mer på www.euu.se.

  Litteratur

  - Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete. Beställ via IN Förlag

  Mallar och tjänster

  Befintliga mallar och tjänster, IN Dokumentmallar och EIO Q har reviderats och anpassats för att stödja de nya reglerna.

  Nya webbverktyg

  - Säker El, webbverktyg för egenkontrollprogram

 • Webbverktyget Säker El - för att upprätta egenkontrollprogram

  Ditt webbverktyg för egenkontrollprogram

  Du som arbetar med elinstallationer måste ta fram ett egenkontrollprogram. Det är en tvingande regel och behövs för din registrering hos Elsäkerhetsverket och den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft 1 juli 2017. Förbered dig genom att läsa igenom det här innan du börjar:

  Företagets organisation

  • Du ska beskriva företagets organisation, arbetsuppgifter och vem som utför dom.
  • Vilka verksamhetstyper som gäller för ditt företag ska tas fram.
  • Du kommer att dokumentera ditt företags kompetenser och metoder. Använd gärna kompetenskorten till det. Här anger du också företagets auktoriserade elinstallatör. Se till att den personen är utsedd innan du börjar.

  Uppdrag och uppföljning

  Här beskriver du det dagliga arbetet med uppdrag. Några punkter att tänka på:

  • Elinstallationsarbete ska utföras inom ramen för ett uppdrag.
  • Företaget ska ha rätt kompetens och tillräcklig organisation för uppdraget.
  • Verksamhetstyp ska ingå i egenkontrollprogrammet.
  • Viktiga begrepp är anläggningskännedom, kravbestämning, planering före och kontroller av uppdrag före, under och efter att arbetet är utfört.

  Vi hjälper dig – använd Säker El

  Vi har tagit fram webbverktyget Säker El. Det hjälper dig att upprätta ett egenkontrollprogram med kvalitet som uppfyller lagkraven. Använd Säker El och chansa inte. Kostnadsfritt för dig som är medlem.

  Kontakt

  Tel: 08-762 76 00, E-post: fredrik.sjodin@installatorsforetagen.se.

 • Dokumentmallar

  Beskrivning av egenkontrollprogram, kompetens och organisation

  1. Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete 052505 Detta är grunddokumentet för upprättandet av egenkontrollprogrammet och det dokument som de övriga dokumenten sedan hänvisar till. Här fyller ni i alla uppgifter om företaget, vilken verksamhet ni bedriver, organisationen och hur uppdrag planeras, utförs, kontrolleras och följs upp.
  2. Kompetenskort 051961 I detta dokument beskriver ni kompetensen hos alla som utför elinstallationsarbete och arbetar med administration av egenkontrollprogrammet. Ni fyller i ett dokumentkort per person.
  3. Rollbeskrivning 052506 Här beskriver ni de arbetsuppgifter som respektive roll i företaget har. Vilka arbetsuppgifter utför till exempel de som har rollen som elektriker, arbetsledare eller administratör av egenkontrollprogrammet? Rollbeskrivningarna är inte personliga utan ska beskriva arbetsuppgifterna i er organisation. Ni fyller i ett dokument per roll.

  Planering av uppdrag

  1. Arbetsorder Tidsedel 051306 Resultat av planering som dokumenteras i arbetsordern: Uppgifter om anläggningskännedom, tillämpliga utförandeföreskrifter och planering av kontroll, samt tilldelning av roller.
  2. Projektplan KMA enkel 052529 Resultat av planering som dokumenteras i kvalitets- och miljöplan: Projektorganisation inklusive tilldelning av roller och planerad kontroll.
  3. Projektplan KMA allmän 052301
  4. Upptäcka fel och brister i anläggningar 051995 Mallen kan användas för att dokumentera fel och brister i befintlig anläggning.

  Kontroll

  1. Kontroll av mindre arbeten 051965 För kompletteringsinstallationer på en befintlig och spänningssatt elanläggning.
  2. Kontroll under montage 051962 Ger övergripande rekommendationer för hur elinstallationsarbeten ska kontrolleras fortlöpande under pågående montagearbete.
  3. Kontroll efter färdigställande TN-C 051963 För kontroll före och efter spänningssättning av kopplingsutrustning, TN C.
  4. Kontroll efter färdigställande TN-S 051964 För kontroll före och efter spänningssättning av kopplingsutrustning, TN S.
  5. Kontrollprotokoll 052573 Allmän mall som kan anpassas med egna kontrollpunkter.
  6. Försäkran om utförd elinstallation 051973 Intyg om bl a vilka kontroller som genomförts.

  Uppföljning

  1. Förbättringar Handlingsplan 052320 För avvikelser, förslag och återkommande aktiviteter som gäller egenkontrollprogrammet.
 • Bakgrund till reformen

  Elsäkerheten i Sverige är god, men regelverket har kritiserats för att vara svåröverskådligt och att ansvarsförhållandet mellan företag, elinstallatör och yrkesman alltför otydligt. Lagstiftningen har också saknat ett tydligt konsumentperspektiv. Installatörsföretagen har, genom Elektriska Installatörsorganisationen EIO, länge efterlyst en reformering av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer.

  Installatörsföretagen har, genom Elektriska Installatörsorganisationen EIO, länge efterlyst en reformering av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer.

  Den 7 april 2016 presenterade regeringen sin proposition till en ny samlad elsäkerhetslag, prop. 2015/16:163. Lagförslaget byggde på resultatet av det arbete som under perioden 2013–2014 bedrevs inom ramen för den så kallade Elbehörighetsutredningen under ledning av Bo Diczfalusy och vars slutsatser presenterades i betänkandet Elsäkerhet - en ledningsfråga (SOU 2014:89).

  Syftet med Elbehörighetsutredningen var en översyn av elsäkerhetsreglerna. Utredningen tillsattes av den tidigare alliansregeringen i augusti 2013. I betänkandet, som presenterades den 13 januari 2015, föreslogs att en helt ny elsäkerhetslag skulle skapas.

  Den 8 juni 2016 röstade riksdagen ja till elsäkerhetslag (2016:732). Regeringen utfärdade den 16 Mars 2017 elsäkerhetsförordning (2017:218). Både lagen och förordningen trädde i kraft 1 Juli 2017, då de ersatte starkströmsförordningen och elinstallatörsförordningen, samt de delar av ellagen som rörde elsäkerhet.

  Med stöd av lag och förordning enligt ovan har Elsäkerhetsverket, som är tillsynsmyndighet, utfärdat föreskrifterna ELSÄK-FS 2017:2, ELSÄK-FS 2017:3 samt ELSÄK-FS 2017:4. ELSÄK-FS 2017:2 reglerar definitonen av elinstallationsarbete. ELSÄK-FS 2017:3 reglerar hur elinstallationsarbetet ska utföras och vad som ska ingå i egenkontrollprogrammet. Den sista föreskriften, ELSÄK-FS 2017:4, reglerar auktorisation av elinstallatörer.

  Under hösten 2016 låg föreskriftsförslagen ute på remiss. Installatörsföretagen lämnade in ett remissvar som till stora delar antogs av myndigheten.

  Installatörsföretagens remissvar framhöll tre viktiga punkter

  1. Den utveckling av definitionen av elinstallationsarbete som föreslås i föreskrifterna måste bli tvingande. De bör dessutom skrivas med en något annorlunda lydelse så att de bli mer tydliga.
  2. Den begränsade auktorisationen, B, bör bli en ren anslutnings- och losskopplingsauktorisation.
  3. Dokumentationskraven på egenkontrollprogrammet måste förtydligas. Läs vårt remissvar i sin helhet.
 • Elsäkerhetslagen i korthet

  Bestämmelserna som rörde elsäkerhet i ellagen (1997:857) samlas tillsammans med starkströmsförordningen (2009:22), elinstallatörsförordningen (1990:806) samt förordningen om elektrisk materiel (1993:1068) flyttades 2017 till en ny elsäkerhetslag med en tillhörande elsäkerhetsförordning. Lagen beslutades 8 juni 2016 och har namnet elsäkerhetslag (2016:732). Den trädde i kraft 1 juli 2017.

  Elsäkerhetslagen innebär att:

  • Ansvaret för att elinstallationer blir korrekt utförda övergår till företaget.
  • Elinstallationsföretag ska även framöver ha minst en elinstallatör knuten till verksamheten. Hen behöver inte vara anställd.
  • Ett särskilt aktsamhetskrav, där det framgår att elinstallationsarbete ska utföras på ett elsäkert sätt, införs. Något sådant krav finns inte i nuvarande bestämmelser.
  • Titeln behörig elinstallatör ändras till ”auktoriserad elinstallatör”.
  • Överinseendet ersätts av ett krav på företagen att upprätta och följa så kallade egenkontrollprogram. Detta ska garantera att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser och att elinstallationer enbart utförs av personer med tillräckliga yrkeskunskaper och färdigheter. Ett krav är att det i verksamheten finns en auktoriserad elinstallatör.
  • Den nya lagstiftningen innebär att alla elinstallationsföretag som vill utföra elinstallationsarbeten på annans anläggning måste anmäla sig till Elsäkerhetsverket innan de får åta sig installationsuppdrag.
  • Ett publikt register över anmälda elinstallationsföretag och auktoriserade elinstallatörer skapas. Registret, som Elsäkerhetsverket ansvarar för, ger köparna av eltekniktjänster en möjlighet att enkelt kontrollera att företaget de överväger att anlita är registrerat och har en elinstallatör knuten till verksamheten samt om företaget ifråga fått en varning eller om en auktorisation har inskränkts eller återkallats.
  • Lagen innebär ingen praktisk förändring i reglerna kring innehavarens ansvar för kontroll av sin ibruktagna elanläggning eller ansvar för elsäkert arbete.