Hoppa till innehåll

Digitalisering och BIM

.

Digitalisering och BIM

Installationsteknik

Digitaliseringen påverkar allt fler områden i samhället. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) innebär att en 3D-modell skapas i byggprocessen.

El- och VVS-installatörer använder nu allt oftare dessa 3D-modeller i byggprocesser för projektering, visualisering innan och under produktionen med målet att samla information om byggnaden och processerna till besluten kring byggnader. Det kräver helhetssyn och samverkan mellan byggherre, projektledare, projektörer, byggare, installatörer och programvaruleverantörer.

I det senaste utvecklingsprojektet "Upphandling och produktion via modell", har handledningar med mallar tagits fram för att visa en helhetsbild av sammanhanget mellan projektering, kalkyl och produktion. Läs mer under "BIM" nedan.

BIM
Byggnadsmodellering (BIM) innebär att en 3D-modell skapas i byggprocessen.
BIP för egenskaper
Ger stöd verktyg för upphandling - AF-delar och informationsleveranser.

Mer om BIM

 • Information genom alla led

  Digitaliseringen ger möjligheter för bättre skapande och förvaltning av fastigheter i hela livscykeln. Den information som skapas i tidiga skeden kan återanvändas och förädlas i alla led.

 • "Legobiten" är ett objekt med egenskaper

  Varje legobit är ett objekt som har egenskaper som form, färg, material etc och som placeras på ett ställe och hänger samman med andra objekt. Varje objekt behöver identifieras dels som individ, dels som en typ av komponent och ha ytterligare egenskaper t.ex. brandklass, ljudklass, luftflöden, effekt etc. Objektsmodeller En eller normalt flera objektsmodeller beskriver en byggnad med installationer genom ett antal objekt med egenskaper. Arbetssättet för att skapa objektsmodeller kallas BIM, bygginformationsmodellering

 • BIP för egenskaper

  Ett system för att beskriva egenskaper i alla led från tidiga skeden t.o.m. förvaltning är BIP, Building Information Properties. Det har utvecklats baserat på många års erfarenheter och standarder. I BIP ska alla objekt ha en identitet, en beteckning dvs en typ av objekt, TypeID, och angivelse av läge i modellen, rum, våning, koordinater mm. Dessutom anges relevanta egenskaper på lämplig detaljeringsnivå.

 • Kombinera "legobitar" till modeller i 3D

  Moderna IT-system för projektörer fungerar som ett elektroniskt lego. Legobitarna kombineras till en hel byggnad med grund, väggar, tak, dörrar, fönster, system, ventilationskanaler, don mm för att skapa ett resultat med önskad funktion

 • Informationsleveranser

  Från en objektsmodell kan man leverera information för olika syften. En viktig funktion är att ta ut mängder för kalkyl, planering, beredning, inköp, logistik mm. Ritningar tas ut ur modellen och skapas inte separat.

 • BIP QTO

  BIP QTO är en applikation som underlättar modellers kvalitetssäkring och uttag av mängder.