Hoppa till innehåll

Planering

Företagarfrågor

Planeringen inför produktionsstart bör innehålla följande aktiviteter.

Avtal/Ekonomi

ÄTA - hur hantera?

Det är ofrånkomligt att det under projektet kommer uppstå aktiviteter som kommer definieras som Ätor.

För projektets skull är det viktigt att innan projektet startar gå igenom och dokumentera hur ÄTA-hanteringen ska gå till.

Punkter att ta ställning till:

 • I vilket forum ska de redovisas?
 • Vem beslutar, beställningsrätt, och hur om de ska genomföras?
 • Dokumentation, hur och av vem?
 • Fakturering, löpande eller när projektet avslutas?

Hinder, störning - hur hantera?

Under ett projekt så finns det risker att det uppstår situationer som ligger utanför Entreprenörens kontroll men som kommer påverka projektet.

Enkel med men viktig åtgärd är att göra en kontroll med kommunen om det finns några inplanerade arbeten i närheten, exempelvis gräv- eller vägarbeten.

Rutin för att hantera störningar, dokumentera:

 • Starttid för störning
 • Plats
 • Typ av störning
 • Vem förorsakade störningen
 • På vilket sätt påverkade störningen arbetet
 • Vilka åtgärder vidtogs för att minska störningens påverkan på arbetet
 • Dokumentera med foto om möjligt
 • Tid för störningens upphörande
 • Sluttid för störning

Ekonomihantering

Det är viktigt att tidigt i projektet tänka på hur ekonomihanteringen ska gå till exempelvis avseende fakturering under projektet och när slutfakturering ska ske.

Ha även kontroll på vilka faktureringsrutiner som gäller för ÄTA-hantering.

Se till att ha mycket god kunskap om vilka betalningsplaner som gäller för projektet och hur de kan komma att påverka din likviditet. Det är bra om du har möjlighet att göra en konsekvensanalys rörande företagets ekonomi av olika scenarier.

UE-avtal

Det är viktigt att det finns ett påskrivet avtal innan något arbete påbörjas av en underleverantör. I avtalet ska det exempelvis följande punkter tydligt framgå:

 • Juridiskt avtal ex AB04
 • Arbetsuppgifter, vad som förväntas
 • Vilken organisation
 • Omfattning, timmar
 • Ersättning, hur stor och hur ska den ersättas
 • Tidsperiod, under vilken tidsperiod gäller avtalet och vilken begränsad under tid arbetet skall vara utfört
 • Tvist, hur ska den hanteras
 • ÄTA hantering och rapportering
 • Fakturering och betalningsvillkor
 • Egenkontrollprogram
 • Vilken dokumentation och handlingar som ska levereras

Arbetsplats

Materialhantering

Se till att i god tid gå igenom och dokumentera hur all materialhantering ska gå till. Beroende på fastighet kan det vara nödvändigt med samordnade leveranser eller delleveranser. Ställ krav att leverantören använder kollimärkning enligt BEAst och att då det är möjligt använd samleveranser med el.

Utforma en leveransplan där det klart framgår:

 • Vad kommer att levereras och vilken vecka
 • Vad kräver produkterna och materialet för förvaring
 • Vilka platser finns att tillgå
 • Vad som ska förvaras på specifika platser
 • Avfallshantering se Installatörsföretagens hemsida, installatorsforetagen.se

Till BEAst's hemsida

Arbetsmiljö

Om det pågår annan stationär verksamhet inom eller vid objektet så är det viktigt att titta på och samordna avseende arbetsmiljöaspekter.

Sammankallande för detta ska vara den som driver den stationära verksamheten.

För hjälp med arbetsmiljöplaner rekommenderar vi dig AMP-guiden. Det är ett digitalt hjälpmedel bestående av information om arbetsmiljöplanen och arbetet med densamma samt ett malldokument för arbetsmiljöplaner.

Bygglås

Gå igenom hur tillträdet till respektive lägenhet samt fastigheten ska hanteras.

Frågor att ta ställning till:

 • Ska varje hyresgäst lämna en nyckel eller ska det installeras bygglås?
 • Vem är ansvarig för nyckelhanteringen?
 • Hur och var ska eventuellt inlämnade nycklar förvaras?
 • Behövs det ett kassaskåp?
 • Nyckel till Räddningstjänst?

Säkerhet

I god tid innan projektet påbörjar etableringsfasen bör en säkerhetsgenomgång genomföras för att bland annat gå igenom nedanstående punkter:

 • Larm och bevakning
 • Arbetsbodar eller tillfälliga lokaler i fastighet
 • Verktygsförvaring
 • Materialförvaring
 • Tillträde till utrymmen
 • Tillträde till lägenheter
 • Räddningstjänst
 • Släckningsutrustning
 • Utrymning/återsamlingsplats

Om projektet är stort bör man även genomföra en riskanalys. Storleken på riskanalysen beror på projektets komplexitet.

Tillfälliga lösningar

Att vara med om ett stambyte är bland det jobbigast en hyresgäst kan vara med om.

Informera tidigt om hur allt praktiskt kring exempelvis dusch, toalett och tvättstuga kommer att lösas.

Kommunikation

Den vanligaste kritiken mot ett projekt är att de som påverkas känner att de inte får tillräckligt med information. Se till att beställare och leverantör gemensamt kommer överens om vem som ska informera och hur detta ska gå till. Alla typer av beslut som rör information bör protokollföras och följas upp för att inte ”hamna mellan stolarna”

 • Kommunikationsplan

  Ett sätt att hantera detta är att använda sig av en kommunikationsplan. Målet med planen är att tydligt visa:

  • Vilken information och kommunikation som är viktig för projektet
  • Tydligt visa tid och ansvarig för kommunikationen

  Nedan är ett exempel på mall som kan användas för att ha kontroll på projektets externa kommunikation.kommunikationsplan_verktygsladan.PNG

  Det är lika viktigt att ha kontroll på den interna kommunikationen. Ett sätt att hantera detta är med hjälp av distributionslistor, förslagsvis via Outlook.

  Syftet är att med hjälp av listorna snabbt och enkelt informera rätt personer i projektet.

 • Informationstavla

  En informationstavla som innehåller all viktig information avseende projektet. Se till att alla fakta rörande projektet finns på tavlan. Även här gäller det att ha en ansvarig som har uppdatering av informationstavlan som en av sina arbetsuppgifter.

  Följande bör finnas anslaget på tavlan:

  • Huvudentreprenörens namn
  • Arbetsplatsens adress
  • Organisation med kontaktuppgifter
  • APD-plan
  • Återsamlingsplats
 • Hyresgästdialog

  Planera tillsammans med beställare hur hyresgästdialogen ska gå till. Viktigt att den som har ansvaret hos leverantören avsätter tid för detta. Här gäller det att ha en förståelse för att behoven av dialog är olika stora beroende på hyresgäst.

  Ett tips är att ta fram en mall för exempelvis ett veckobrev. Se till att kontaktpersoner och eventuella journummer finns med.

  Använd gärna sociala medier som en del i hyresgästdialogen

  Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att detta fungerar!

 • Sociala medier

  Sociala medier är ett bra sätt att informera och hålla hyresgästerna uppdaterade om vad som händer i projektet. Man kan exempelvis sätta upp ett konto på Instagram eller skapa en Facebookgrupp. Viktigt att någon har ansvaret för detta och svara på eventuella frågor som kommer in.

  Genom att skapa en #-tagg för projektet så blir det sökbart på Google.

Övrigt

BAS-P, BAS-U

Även om Bas-P och Bas-U är två olika roller med olika uppgifter på ett bygge är det egentligen samma kunskaper som krävs, och samma arbetsföreskrifter man ska förhålla sig till. På många mindre projekt är också Bas-P och Bas-U samma person.

En byggarbetsplats ska ha en utsedd byggarbetsmiljösamordnare, en Bas P, eller Bas U. De två typerna av byggarbetsmiljösamordnare, har ansvar i olika skeden av ett bygge.

För- och färdiganmälan

Exempel på åtgärder som kräver för- och efteranmälan till nätägare:

 • Registrering ny mätare/abonnemang
 • Tillfällig byggström
 • Upp- eller nersäkring
 • Flytt av befintlig mätare
 • Installation av solcellsanläggning

Se till att du tidigt kontrollerar vilka handläggningstider som gäller i din kommun.

Egenkontroller

Egenkontroller är den operativa delen av kvalitets- och miljöplanen som i detalj styr alla kvalitetspåverkande aktiviteter i ett entreprenad- eller serviceprojekt.

Kontrollen skall ske kontinuerligt under byggnation av utsedd ansvarig person enligt kontrollplanen (KA ansvarig) Eventuella behörigheter skall vara bestyrkta med vidimerade kopior av erforderliga intyg, eller dylikt. Ett antal kritiska moment finns noterade på kontrollplanen.

Varför egenkontroll?

Det finns en rad skäl till varför man ska införa egenkontroll, exempelvis:

 • För att det avtalats (AB, AMA)
 • Myndighetskrav (PBL, BBR, AmL)
 • För att ersätta besiktning (AB 7:12)
 • För att det är lönsamt (rätt utfört)
 • För att förbättra kundrelationen (rätt utfört)
 • Strävan efter ett felfritt resultat
 • Trovärdighet

Ett komplett system för installationsföretag med alla nödvändiga dokument finns på Installatörföretagens hemsida.

Samordningsmöte

Samordningsmöten hålls med de entreprenörer som är aktiva i projektet med syfte att samordna olika arbetsuppgifter. Mötet hålls normalt varannan vecka eller vid behov, beroende på i vilken fas projektet befinner sig. Samordningsansvaret avhandlas i skrivet kontrakt och framgår av de allmänna föreskrifterna för kontraktet för projektet, i AF-delen.

Samordningsmöten hålls kontinuerligt under planeringsstadiet och agendan för detta möte är projektspecifikt och projekt eller så sätter samordningsansvarig upp agendan för dessa möten och dokumenterar dessa.

Samordningsmöten hålls under hela entreprenadtiden.