Hoppa till innehåll

Marknadsläget 2020 – osäkert i coronatider

Rapporter

Att driva företag idag kräver inte bara att du vet hur senaste året har gått utan att du också vågar göra en prognos inför framtiden. Ibland måste du till och med ge dig på en trendspaning. Men så kommer det en pandemi som kastar omkull allt. Då hjälper vi dig summera och göra en prognos för framtiden. Välkommen till Marknadsläget 2020!

Så gick 2019

Installatörsföretagens medlemmar omsatte under år 2019 över 98 miljarder kronor, vilket är på ungefär samma nivå som året innan. Vid årets slut hade Installatörsföretagen totalt 3600 medlemmar som tillsammans sysselsatte över 55 000 medarbetare.

Elteknikbranschen omsatte 56 miljarder kronor och hade en omsättning per anställd på 1608 kr. Vinstmarginalen för elteknikbranschen var sju procent för 2019 vilket var något högre än föregående år.

Vvs-branschen omsatte 42 miljarder och hade en omsättning per anställd på 1957 kr under 2019. Även för vvs-branschen var vinstmarginalen något högre än året innan och uppgick till 5,4 procent.

Här hittar du en sammanställning av nyckeltal för elteknik och vvs 2019:

Här hittar du statistik för installationsbranschen för de två senaste åren.

Här står vi hösten 2020

Första halvan av 2020 innebar ett kraftigt fall för hela Sveriges ekonomi och givetvis drabbade det även installationsbranschen. Men vi ser en återhämtning för installationsbranschen under andra kvartalet 2020. Merparten av de pågående byggnationerna fortsätter enligt plan, men vi får signaler om att flera inplanerade byggprojekt har pausats.

Som det ser ut nu har den samlade bilden blivit lite klarare men många prognoser är ändå mycket osäkra. De påverkas av hur pandemin fortsätter och hanteras internationellt. Bruttoinvesteringarna riskerar att falla med närmare tio procent i år. Samtidigt kan de offentliga investeringarna, om de fortsätter som planerat, hjälpa till att dämpa nedgången.

Enligt vår beräkning drabbades åtta till tio procent av branschens medarbetare av korttidspermittering och/eller varsel om uppsägning med anledning av corona. Antalet lärlingsanställningar har också minskat under året. Inom el har antalet lärlingar mer än halverats, från 1377 personer under förra året till 615 under 2020. Inom vs har antalet lärlingar minskat med en fjärdedel, från 952 personer under 2019 till 713 i år.

Utvecklingen – BNP och installationsmarknaden följs åt

Prognosen för Sveriges BNP för hela år 2020 pekar på en minskning med cirka fem procent. Återhämtningen under 2021 och 2022 är helt beroende på hur planerade arbeten fortskrider. Om projekt och byggen fortsätter utan uppehåll kommer troligen återhämtningen att ske gradvis men fördröjs av tjänstesektorn. Även installationsvolymen väntas minska med fem procent i år för att sedan öka med två procent år 2021.

 • Investeringar gjorda under första halvåret 2020
  • Småhus: Under årets första två kvartal påbörjades byggnation av 4 900 småhus. Det är knappt 20 procent färre än 2019. Mycket beror på en mycket kraftig minskning i Stockholms län och relativt stor nedgång i Skåne län.
  • Nyproduktion av flerbostadshus: Det började byggas 22 400 lägenheter i flerbostadshus under årets första halva, vilket är en marginell ökning mot 2019. Men bygglovsstatistiken visar på en nedgång med cirka 15 procent under 2021.
  • Ombyggnation för flerbostadshus: 11,5 miljarder uppgår ombyggnadsvolymen till för flerbostadshus under årets första halva. Den kommer troligen att minska med cirka fem procent i år, för att sedan svänga tillbaka under 2021. Orsaken är att många fastighetsbolag tvingats skjuta på invändiga projekt till nästa år på grund av coronapandemin.
  • Industrins husbyggnationer: Tack vare ett mycket starkt andra kvartal landar industrins husbyggnationer på totalt 14,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 35 procent. Om det räknas om till ett helår för 2020 innebär det en ökning med hela 44 procent. Detta beror bland annat på att flera stora logistiklokaler har börjats byggas under första halvåret till följd av en växande e-handel.
  • Kontor och handel: Investeringarna inom kontor och handel uppgick till 16,6 miljarder kronor, vilket är en minskning med 28 procent från året innan. Omräknat för hela året innebär det en nedgång med 14 procent. Det är framförallt i Stockholmsområdet som minskningen är extra stor för där har investeringarna minskat med nästan 60 procent jämfört med samma period förra året. Utvecklingen i Stockholm får stort genomslag på den totala volymen, då Stockholm står för runt 40 procent av helheten.
  • Offentliga lokalers ny- och ombyggnationer: I offentliga lokaler investerades 50,5 miljarder kronor under årets första halva. Det är en ökning med 18 procent. Kraftigaste tillväxttakten såg vi inom investeringar gjorda för samlingslokaler, där servicehus och förvaltningslokaler ingår. Medan sjukhus och vårdlokaler uppvisade minskad investeringsvolym. Under 2021 och 2022 kommer prognosen att plana ut.

Här hittar du en översikt över utvecklingen per region 2020 - 2021 (JPG)

Värt att satsa på

Digitaliseringen och klimatfrågan är de i allt dominerande samhällstrenderna. Digitalisering skapar helt nya möjligheter till interagerande system och smart styrning av alla installationer. Flera fastigheter använder redan artificiell intelligens, AI, för att bättre och automatiskt styra installationer. Vinsterna är tydliga för alla; lägre driftkostnader, lägre underhållskostnader och ökat användarvärde – dessutom med lägre klimatpåverkan. Ett idag allt viktigare argument inom många branscher.

 • Flera trender att satsa på
  • Ett viktigt område som har vuxit i både intresse och investeringsvolym är energieffektivisering. Moderna effektiva installationer med flexiblare anläggningsdrift ökar i efterfrågan. Även utvecklad teknik inom styrning och värmeåtervinning är efterfrågad.
  • Under det senaste året har industrins påbörjade nybyggnadsinvesteringar samt ombyggnadsinvesteringar inom kontor och handel ökat. Med något års fördröjning bör dessa investeringar ge installationsbranschen jobb.
  • Störst ökning ser vi i de relativt nya marknaderna som fordonsladdning och solceller. Antalet inkopplade solcellsanläggningar har de senaste tre åren ökat med 440 procent. Under 2019 färdigställdes, enligt Energimyndigheten, 19 000 anläggningar. Vilket gjorde att det i Sverige nu finns totalt 44000 inkopplade anläggningar. Det kommer även att finnas en ny skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon till privatpersoner från den 1 januari 2021.

Omvärlden påverkar installationsbranschen

Corona och de förändringar som pandemin medför kommer att innebära en skärpt konkurrenssituation, både på kort och lång sikt. Samtidigt har pandemin lett till förändrade konsumtionsmönster. Det kommer i sin tur leda till omflyttning, ombyggnad och hyresgästanpassning av både kontorslokaler och detaljhandeln.

Redan innan pandemin upplevde många företagare att det var svårt att rekrytera såväl montörer som tjänstemän och ledningsfunktioner. Denna problematik försvåras ytterligare om vi inte kan locka fler att söka sig till installationsbranschen.

Mer positivt är att en effektivare och mer långsiktigt hållbar energiförbrukning står i centrum för många. Detta kan både locka medarbetare och skapa nya affärsmöjligheter. Ett tydligt bevis på detta är årets höstbudget, där regeringen och samarbetspartierna har fortsatt med den gröna omställningen och inriktar flera förslag på bygg- och installationssektorn.

Sist men inte minst ser vi låga räntor, möjligheter till bidrag och stigande fastighetsvärden som möjligheter för dig att ytterligare förbättra investeringskalkylen.

Titta på webbinariet om Marknadsläget 2020
 • Spela video

  Marknadsläget 2020

Om Marknadsläget 2020

Förut kallade vi det för konjunkturrapport och branschstatistik – nu kallar vi det för Marknadsläget 2020 och samlar allt på ett ställe.

Innehållet baseras på en prognos från analysföretaget Navet, branschstatistik från datainsamlingsföretaget Bisnis samt siffror vi inhämtat från yrkesnämnderna VVSYN och ECY.