Hoppa till innehåll

Du är skyldig att avråda och samråda

Entreprenadjuridik, Visa alla

Du ska samråda och vid behov avråda konsumenten, annars finns det risk för att du har inte rätt till ersättning för det du utfört och att konsumenten kan göra gällande fel i entreprenaden.

Du har en omsorgsplikt som innebär att du ska tillvarata konsumentens intressen, samråda med konsumenten och vid behov även avråda konsumenten. Det hela grundas i att konsumenter i allmänhet saknar den kunskap och erfarenhet som krävs för att bedöma olika förhållanden och frågor som rör den tjänst du utför. Konsumenten har vänt sig till dig för att kunna dra nytta av och lita på din sakkunskap. Du ska med andra ord ställa din sakkunskap och yrkeserfarenhet till konsumentens förfogande.

Du är skyldig att avråda konsumenten från att låta utföra tjänsten om den med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten. Med nytta menar man här ekonomisk nytta. Om det till exempel finns flera olika tillvägagångssätt att göra något och det sätt som konsumenten efterfrågar är onödigt dyrt, ska du avråda konsumenten från det. Du kan också vara skyldig att avråda från att reparera en befintlig installation om det vore mer prisvärt att göra en helt ny installation.

Ibland efterfrågar konsumenten ett arbete som avviker från standarder och ett fackmässigt utförande. Då är det också viktigt att du avråder konsumenten. Det gäller också om konsumenten själv köper in material som konsumenten vill ska användas i entreprenaden. Om du till exempel är tveksam till materialets kvalitet bör du förklara din ståndpunkt för konsumenten och avråda konsumenten från att använda materialet.

Det är du som har bevisbördan för att du har avrått konsumenten, så se till att du avråder skriftligen och att du även spar dokumentationen! Det är lämpligt att du i avrådandet beskriver hur utförandet ska gå till och vilka risker som är förenligt med det. Nedan finns en mall för hur ett skriftligt avrådande kan se ut.

Avrådande 052262

Om du inte har uppfyllt din skyldighet att samråda och avråda finns det risk för att du inte har rätt till ersättning för det du utfört och det finns risk för att konsumenten kan göra gällande fel i entreprenaden.

Om du har gjort ett skriftligt avrådande och konsumenten ändå står på sig och vill att du utför det du avrått från är det normalt konsumenten som ansvarar för det.

Observera dock att du alltid är skyldig att se till att tjänsten inte utförs i strid mot författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som finns till för att undvika fara för person och egendom. Det går inte att avtala bort! Om konsumenten har köpt in material som inte uppfyller säkerhetskrav ska du inte använda det materialet.

Avråd om konsumenten tillhandahåller tveksamt material

Konsumenten vill ibland att du ska installera material och varor som han tillhandahåller. Enligt konsumenttjänstlagen har du en skyldighet att samråda med konsumenten och vid behov avråda konsumenten. Om konsumenten tillhandahåller material och varor som du är tveksam till och inte kan garantera funktionen på behöver du se till att skriftligt avråda konsumenten från att använda det materialet eller den varan. Har du inte gjort det kan konsekvensen bli att du får ansvara för felaktiga material och varor trots att det inte är du som har köpt dem. Installera aldrig sådant som strider mot sådana författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som finns till för att undvika fara för person och egendom!