Hoppa till innehåll

Att tänka på när det gäller priset och ersättningsformen

Entreprenadjuridik, Visa alla

Många tvister handlar om priset. Här kan läsa om det viktigaste att tänka på när det gäller priset och ersättningsformen.

Var transparent och tydlig i din prissättning

Det du främst ska tänka på ur juridisk synvinkel när du sätter dina priser och informerar konsumenten om priset är att informationen inte får vara vilseledande och därmed strida mot marknadsföringslagen och prisinformationslagen. Konsumenten ska kunna bedöma hur priset har beräknats.

Kommer du och konsumenten överens om priset så gäller den överenskommelsen som huvudregel. Men det finns undantag där du, trots att du och konsumenten kommit överens, kan drabbas av konsekvenser om överenskommelsen kan anses oskälig eller vilseledande mot kunden.

Avtala om priset på förhand

Om du och konsumenten inte har avtalat om priset på förhand har du rätt till ersättning med ett skäligt pris. Vad som är ett skäligt pris är svårt att avgöra och därför är det normalt sett tryggare att komma överens om priserna på förhand.

Det avtalade priset bör alltid vara skriftligt, så att både du och konsumenten kan gå tillbaka i efterhand och veta vad ni var överens om. Skriftligheten är särskilt viktig vid arbeten i samband med uppförande eller tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus (en så kallad ”småhusentreprenad”), eftersom det pris som konsumenten påstår har avtalats som huvudregel är det som gäller om du inte kan visa ett skriftligt avtal.

Om ni inte har avtalat om priset och det uppkommer en tvist är det du som har bevisbördan för att priset är skäligt. Priset ska inte vara nämnvärt högt jämfört med gängse pris för motsvarande tjänster o.s.v. Vid diskussion om priset behöver du kunna visa en utredning till stöd för att ditt pris är skäligt. Det kan du göra genom att till exempel redovisa dina tidrapporter och inköpspriser, ta in en eller flera offerter från kollegor i branschen eller genom ett utlåtande från någon sakkunnig.

Uppge alltid pris inklusive moms

Mot en konsument ska priser alltid kommuniceras inklusive moms.

Fast pris

En vanlig ersättningsform är fast pris. En viktig sak att tänka på om ni avtalar om ett fast pris är att du bör du se till att det tydligt framgår vilka arbeten som ingår i priset. Om konsumenten begär tilläggsarbeten eller ändringsarbeten under entreprenadens gång har du rätt till pristillägg för det, men det är du som har bevisbördan för att det faktiskt är ett tilläggsarbete och att det inte ingick i det fasta priset från början.

Ungefärlig prisuppgift

I vissa entreprenader kanske du som entreprenör varken kan eller vill lämna ett fast pris, men konsumenten står på sig och ber om en uppskattning på vad entreprenaden kommer att kosta. Då är det viktigt att tänka på att om du lämnar en ungefärlig prisuppgift, får den överskridas med max 15 % (om inte en annan procentsats avtalas). Den ungefärliga prisuppgiften blir på så sätt bindande för dig.

Löpande räkning

När man pratar om löpande räkning i konsumententreprenader menas normalt att du och konsumenten avtalar om ett timpris för arbetet och att konsumenten ska betala för de timmar och det material som går åt för att utföra entreprenaden. Därutöver är det vanligt att entreprenören vill ha ersättning för servicebil, restiden till och från byggarbetsplatsen o.s.v. Det är upp till dig som entreprenör att visa att du har rätt till ersättning, så se till att avtala om allt du vill ha ersättning för!

Ett avtalat timpris gäller. Men om konsumenten tycker att det har gått åt oskäligt många timmar för att utföra entreprenaden är det du som har bevisbördan för att antalet timmar är skäligt. Du behöver kunna redogöra för vilka arbetsmoment som har utförts och hur lång tid de tog. Se därför till att löpande dokumentera arbetets gång genom till exempel tidrapporter och dagböcker. Om du stöter på omständigheter som påverkar hur snabbt arbetet kan fortskrida bör du notera det. Underskatta inte heller vikten av god kommunikation med konsumenten. Exempel på tidrapport hittar du nedan.

Tidrapport

När det gäller priset för material är det viktigt att du är transparent och tydlig i din prissättning för att undvika tvister. Läs mer om det nedan.

Pris på material och varor

Det är viktigt att du är transparent och tydlig i din prissättning på material och varor för att undvika tvister. Hur material och varor prissätts i installationsprojekt kan nämligen ge upphov till missförstånd och installationsbranschen har också fått utstå kritik när det gäller prissättningen av material och varor till konsumenter.

Det är vanligt att konsumenter jämför entreprenörens pris för material och varor med priser på nätet eller i byggvaruhandeln och tycker att entreprenörens pris är oskäligt dyrt. Men det är att jämföra äpplen med päron. Det är nämligen skillnad på vad konsumenten får om han köper material och varor genom dig som entreprenör jämfört med om han köper det på nätet eller i byggvaruhandeln. Enbart den omständigheten att du tar ett högre pris än det på nätet eller i byggvaruhandel är inte tillräckligt för att priset ska anses vara oskäligt. Vid en diskussion om priset behöver du dock kunna visa en utredning till stöd för att ditt pris är skäligt, i den mån priset inte framgår av avtalet.

  • Informera om vad som ingår i priset

    En fördel för konsumenten att köpa material och varor genom dig är din materialkännedom, som tillför ett stort värde till installationen som helhet. Att som kund få en trygghet i att du tillgodoser kundens behov och levererar bra kvalitet har ett värde i sig.

    En annan fördel för konsumenten med att du tillhandahåller materialet och varorna är att du står för hela felansvaret, vilket innebär att konsumenten kan reklamera till dig oavsett om ett eventuellt fel visar sig bero på materialet, varan eller själva installationen. Du som entreprenör ansvarar dessutom normalt i 10 år gentemot konsumenten för fel i material och varor som ingår i entreprenaden. Om konsumenten själv hade köpt materialet och varorna via nätet eller ute i handeln hade han inte fått motsvarande fördelar. Detta är viktigt att kommunicera till konsumenten för att uppnå tydlighet och förståelse för din prissättning.

  • Undvik att utgå från grossisternas prislistor

    Företag i installationsbranschen erbjuder ibland i sin marknadsföring gentemot konsumenter rabatter på grossisternas nettoprislistor, grundnettoprislistor, GNP eller liknande uttryck. Fördelen med det är att konsumenten kan jämföra rabatter mellan företag som offererar sina priser på samma sätt. Men problemet är att konsumenter normalt inte förstår hur systemet fungerar hos grossisterna, utan läser endast ”rabatt” och ”netto” och kopplar det till att de kommer få ett lågt pris. När de sedan jämför priserna på fakturan med priserna på nätet blir de missnöjda. Det hade inte behövt vara fallet om kommunikationen kring prissättningen skett tydligt och transparent.

    Undvik därför att sätta dina priser mot konsumenter genom att endast hänvisa till en given rabatt på en grossists nettoprislista – om du ändå gör det bör du samtidigt tydligt redogöra för konsumenten hur systemet fungerar och hur din prissättning är uppbyggd. Du riskerar annars att din prisinformation bedöms som vilseledande och därmed lagstridig. Kom ihåg att det finns andra mer tydliga sätt att sätta priser mot konsumenter, till exempel att göra en egen prislista.

ROT-avdrag

En konsument som anlitar dig för ROT-arbeten kan få skattereduktion, så kallat ROT-avdrag, för den kostnad som avser arbete. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till ROT-avdrag.

ROT-avdraget är max 50 000 kronor per person och år. Det är du som entreprenör som ansöker om ROT-avdrag åt konsumenten. Efter utfört arbete drar du av 30 procent av arbetskostnaden på fakturan till konsumenten. När konsumenten har betalat fakturan, begär du utbetalning från Skatteverket för att få ut resterande 30 procent av arbetskostnaden. Din ansökan om utbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att din kund betalade för arbetet.

Du hittar information om villkoren för ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats

Ibland nekar Skatteverket utbetalning, till exempel om konsumenten redan har utnyttjat maximalt ROT-avdrag under året. Se därför till att avtala med konsumenten om att denne ska betala resterande del av arbetskostnaden till dig för det fall att Skatteverket av någon anledning nekar utbetalning! Observera att det inte räcker att skriva på fakturan att konsumenten ska ersätta dig för utebliven ROT-utbetalning från Skatteverket. Fakturan är en ensidig handling och därmed inte något avtal.

För att avtala om att konsumenten ska betala resterande del av arbetskostnaden till dig om Skatteverket nekar utbetalning kan du använda nedanstående blankett. Genom att konsumenten fyller i blanketten får du också de uppgifter du behöver för att kunna ansöka om ROT-avdrag hos Skatteverket.

ROT-klausul 052262 (docm)

Eftersom blanketten innehåller personuppgifter är det viktigt att du behandlar dessa enligt Dataskyddsförordningen GDPR. Du har grund för att spara de personuppgifter blanketten innehåller eftersom de är ett led i att fullfölja ett avtal med konsumenten. Men du har en skyldighet att informera konsumenten om vilken personuppgiftsbehandling du gör och att personuppgifterna kan komma att skickas vidare till tredje part, i detta fall Skatteverket, i enlighet med lagkrav. Mer information om vilka krav som gäller enligt GDPR kan du hitta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.