Hoppa till innehåll

Vad som gäller om felansvar

Entreprenadjuridik, Visa alla

Här finns information om vad du har för ansvar för fel efter avslutad entreprenad.

Vad som är ett ”fel”

Det föreligger ett fel i entreprenaden om resultatet avviker från:

 • Vad konsumenten har rätt att kräva i form av fackmässighet och omsorg.
 • Föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt ur säkerhetssynpunkt. Till exempel att resultatet avviker från brandskyddskrav, inte är en säker elinstallation och så vidare.
 • Vad som är avtalat.
 • Uppgifter som lämnats vid marknadsföring.

Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid tidpunkten då uppdraget avslutades. Det innebär att felet, eller i vart fall grunden till felet, ska ha funnits vid tidpunkten då tjänsten avslutades för att du ska ansvara för det.

Hur länge konsumenten kan återkomma med fel

 • Ansvars- och garantitidens längd

  Ansvarstiden enligt konsumenttjänstlagen är tio år för arbete på fast egendom. Det innebär att om du utfört installationsarbeten i samband med till exempel en nybyggnation, tillbyggnation eller ombyggnation ansvarar du för fel under tio års tid.

  Om ditt avtal med konsumenten avser försäljning och installation av en värmepump anses normalt sett försäljningen av pumpen vara den övervägande delen av avtalet och då är det konsumentköplagen som gäller. Ansvarstiden är då tre år.

  Om du har utfört en småhusentreprenad (= arbete i samband med nybyggnation eller tillbyggnation av ett en- eller tvåbostadshus) finns det en regel som i praktiken motsvarar en garantitid på två år.

  I övrigt innehåller inte konsumenttjänstlagen någon lagstadgad garanti. Vid exempelvis ombyggnationer är det med andra ord upp till dig om du vill erbjuda garanti och i så fall avtala med konsumenten om det.

  Konsumentköplagen har en regel som i praktiken motsvarar en garantitid på sex månader, men i övrigt är det upp till dig om du vill erbjuda garanti och i så fall avtala med konsumenten om det.

 • Vad ansvarstid och garantitid innebär

  Om konsumenten vill göra gällande ett fel i din entreprenad behöver konsumenten som utgångspunkt visa att det finns en avvikelse i tjänsten och att felet, eller i vart fall grunden till felet, fanns vid tidpunkten då du avslutade tjänsten. Under ansvarstiden ska konsumenten med andra ord visa att det är fråga om ett ”ursprungligt” fel som du ansvarar för.

  Om garanti gäller för din entreprenad antas du istället vara ansvarig för fel som framträder under garantitiden. Om du anser att du inte ansvarar är det du som har bevisbördan och måste göra sannolikt att avvikelsen beror på en olyckshändelse, vanvård, onormalt slitage eller något liknande från konsumentens sida.

Konsumenten måste reklamera i tid
För att konsumenten ska ha rätt att åberopa ett fel måste konsumenten reklamera inom skälig tid. Reklamation som sker inom två månader från det att konsumenten märkt felet anses alltid vara inom skälig tid.

Om du har utfört en småhusentreprenad (= arbete i samband med nybyggnation eller tillbyggnation av ett en- eller tvåbostadshus) och slutbesiktning har skett, har besiktningen även en ”avskärande effekt” för konsumentens möjligheter att senare reklamera fel. Det innebär att konsumenten, utöver sådana fel som antecknats i besiktningsutlåtandet, endast får göra gällande:

 • Fel som konsumenten påtalar inom sex månader från slutbesiktning.
 • Fel som fanns vid slutbesiktningen men då var dolda.
 • Fel som konsumenten har påtalat vid slutbesiktning men som besiktningsmannen inte har ansett utföra fel.

Om konsumenten reklamerar för sent innebär det att du inte behöver avhjälpa felet.

Vad du är skyldig att göra vid fel

 • Du har både rätt och skyldighet att avhjälpa fel

  Om du ansvarar för ett fel är du som utgångspunkt både berättigad och skyldig att avhjälpa felet. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett dig tillfälle till det och avhjälpandet ska ske utan kostnad för konsumenten.

  Om du inte avhjälper felet kan konsumenten ha rätt att låta någon annan avhjälpa felet på din bekostnad.

  Om du har visat att du vill avhjälpa felet men konsumenten nekar dig det utan att ha mycket goda skäl, går konsumenten miste om sin rätt att göra gällande påföljder mot dig på grund av felet.

 • Vissa fel behöver du inte avhjälpa, men ska då ge prisavdrag

  Om felet inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjligheten att använda den på ett ändamålsenligt sätt är du inte skyldig att avhjälpa felet, om det skulle vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnaderna och andra omständigheter.

  Konsumenten har i så fall rätt till ett prisavdrag istället, som ska motsvara skillnaden mellan värdet på entreprenaden i kontraktsenligt respektive felaktigt skick.

  Ett exempel kan vara om en toalettstol är felplacerad enligt ritning men inte strider mot branschregler eller har betydelse för övrig inredning. Då kan ett avhjälpande som bland annat medför att du måste bila upp golvet bedömas som oskäligt, eftersom kostnaderna för avhjälpandet skulle vara oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.

 • Du kan bli skyldig att betala skadestånd

  Om du ansvarar för fel i entreprenaden kan du också bli skyldig att ersätta konsumenten för skada som han drabbats av på grund av felet. Det handlar här om ekonomisk skada – konsumenten ska hamna i samma ekonomiska läge som om felet inte hade funnits.

  Det kan exempelvis vara ersättning för merkostnader som konsumenten haft för att han inte kunnat bo hemma under en tid på grund av felet. Eller att felet har gett upphov till följdskador på egendom i konsumentens hem.

  Om du får ett skadeståndskrav riktat mot sig rekommenderar vi att du kontaktar Installatörsföretagens rådgivning i entreprenadjuridik, för att få stöd i det specifika fallet.

Reklamera vidare och anmäl till ditt försäkringsbolag

Om du får en reklamation från konsumenten och du anser att det är till exempel din materialleverantör eller underentreprenör som bär det slutgiltiga ansvaret för felet är det viktigt att du reklamerar vidare dit!

Du ansvarar fortfarande för felet i förhållande till konsumenten, eftersom du är konsumentens avtalspart. Men din leverantör eller underentreprenör kan i sin tur ansvara i förhållande till dig. Se till att reklamera vidare på en gång, så att du inte missar en reklamationsfrist och går miste om rätten att göra gällande felet.

Om konsumentens reklamation avser en skada är det även viktigt att du anmäler det till ditt försäkringsbolag om du vill kunna få ersättning från försäkringen. Även där finns det ofta anmälningsfrister att hålla sig inom, så se till att du gör en försäkringsanmälan på en gång.