Hoppa till innehåll

Vad gäller om betalning

Entreprenadjuridik, Visa alla

Här finns information om vad som gäller om betalning och hur du kan hantera obetalda fakturor.

Vad och när konsumenten är skyldig att betala

Om du och konsumenten inte har avtalat om när betalning ska ske, är konsumenten skyldig att betala först när du har utfört tjänsten som helhet. Som huvudregel ska alltså det avtalade arbetet, tilläggsarbeten och eventuella andra förpliktelser såsom städning vara utförda innan du fakturerar konsumenten. Om ni har avtalat om annan tidpunkt för betalning, ska konsumenten betala i enlighet med avtalet.

Konsumenten har alltid rätt att få en specificerad räkning efter begäran. Utifrån den ska konsumenten kunna bedöma det utförda arbetets art och omfattning. Om tjänsten har utförts mot annan debitering än fast pris ska det framgå hur priset har beräknats. Vid en entreprenad på löpande räkning ska du alltså redovisa vilka arbetsmoment som utförts, hur många timmar och vilket material som gått åt samt priset per timme och materialenhet. Även vid fast pris har konsumenten rätt till en specificerad räkning varav det ska framgå vad som utförts och vilket material som använts. Beräkningen av priset behöver dock inte framgå.

Om konsumenten har begärt en specificerad räkning i rätt tid är han inte skyldig att betala förrän en sådan räkning har kommit honom tillhanda. Normalt sett ska begäran ha framställts före förfallodagen. Om konsumenten begär en specificerad räkning för sent är du fortfarande skyldig att lämna en sådan räkning till konsumenten, men konsumenten har inte rätt att vänta med betalningen tills han fått den specificerade räkningen.

Konsumenten kan ha rätt att hålla inne betalning som säkerhet för fel i entreprenaden eller som säkerhet för krav på grund av att entreprenaden blivit försenad.

Om det är fråga om en småhusentreprenad (= arbete i samband med nybyggnation eller tillbyggnation av ett en- eller tvåbostadshus) och slutbesiktning ska ske, har konsumenten rätt att hålla inne 10 procent av det avtalade priset fram till godkänd slutbesiktning.

Hantera obetalda fakturor

Ibland betalar inte konsumenten trots att det saknas en giltig grund för att hålla inne pengar. Eftersom det är du som vill ha betalt, blir det då upp till dig att driva in pengarna. Under Hantering av obetalda fakturor kan du läsa om de vanligaste stegen i en indrivningsprocess.