Hoppa till innehåll

Kostnadsformulär 21 (KF 21)

Entreprenadjuridik, Visa alla

Enligt sjätte kapitlet AB 04/ABT 06 kan arbeten utföras på löpande räkning enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Enkelt uttryckt innebär detta att entreprenören ska få full ersättning för samtliga kostnader för att utföra sina arbeten, samt dessutom ett procentuellt påslag på dessa kostnader. Detta påslag, som kallas "entreprenörarvode", ska omfatta ersättning för entreprenörens vinst samt kostnader för räntor och centraladministration.

I många fall kan det vara svårt att beräkna och sammanställa alla de kostnader som uppkommer med anledning av ett visst arbete. Detta gäller i synnerhet för sådana kostnader som avser arbetsledning och arbetare, eftersom det i dessa fall inte bara är den ordinarie lönen som är en ersättningsgill kostnad. För en arbetsgivare uppkommer även kostnader till följd av åtaganden enligt lag och kollektivavtal. Enligt självkostnadsprincipen ska dessa kostnader ersättas fullt ut.

Därför har Installatörsföretagen tagit fram kostnadsformulär, som vi kallar KF 21, se nedan. Det huvudsakliga syftet med KF 21 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader. Dessutom klargör vi vår uppfattning om vad som avses med handverktyg och centraladministration i förhoppningen att en samsyn kring dessa begrepp ska leda till större förutsebarhet och färre tvister mellan entreprenören och dennes beställare.

VVS

El