Hoppa till innehåll

Larm- och Säkerhetsteknikavtalet

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Larm- och Säkerhetsteknikavtalet gäller inom området larm och säkerhetsteknik och tecknas med de fackliga motparterna Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och Service- och kommunikationsfacket (SEKO).

Larm- och Säkerhetsteknikavtalet är prolongerat, dvs förlängt, till den 31 december 2020. Du hittar mer om vad som gäller vid prolongering under Vad gäller efter den 30 april?

Här hittar du Installatörsföretagens avtalsyrkanden för larm- och säkerhetsteknikavtalet 2020 i pdf-form.

Detta är inte själva avtalen utan endast avtalsyrkandena i avtalsrörelsen 2020. Medlemmar kan läsa mer om Larm- och säkerhetsteknikavtalet här.

Avtalsyrkande för Larm- och Säkerhetsteknikavtalet

 • Gemensamma utgångspunkter

  Bygg- och installationssektorns sex arbetsgivareorganisationer har följande gemensamma utgångspunkter inför Avtal 20.

  Deltagande arbetsgivareorganisationer

  • B (Byggföretagen)
  • GBF (Glasbranschföreningen)
  • IN (Installatörsföretagen)
  • ME (Maskinentreprenörerna)
  • MiS (Måleriföretagen i Sverige)
  • PVF (Plåt & Ventföretagen)

  Förhandlingarna kring de nya kollektivavtal för bygg- och installationssektorn som träffades under 2017 präglades av en gemensam målsättning om att trygga jobben, skapa än mer ordning och reda samt att få fler att välja att arbeta inom vår sektor och resulterade i treåriga avtal. Det skapades större utrymme för en rad partsgemensamma arbetsgrupper att långsiktigt arbeta för att hitta nya, konstruktiva lösningar inom områden som exempelvis lönebestämmelser, ordning och reda, jämställdhet samt integration och mångfald.

  Kollektivavtal som stödjer medlemsföretag inom bygg- och installationssektorn för att kunna konkurrera på den svenska marknaden

  Dagens kollektivavtal har sin uppkomst i en tid då branschen verkade på en i huvudsak sluten svensk marknad. Ska bygg- och installationssektorn i Sverige fortsätta att vara konkurrenskraftig krävs att parterna anpassar kollektivavtalen så att de kan möta konkurrensen i den omvärld som har förändrats och framöver kommer att förändras än mer.

  Vi vill säkra arbetsmiljön inom Bygg- och Installationssektorn

  Att ha en säker och trygg arbetsmiljö, både på kort och lång sikt, är fundamentalt för både företag och medarbetare. Detta gäller såväl de fysiska faktorerna som de psykosociala. Det bästa resultatet nås genom långsiktig lokal samverkan mellan företaget och skyddsombud på såväl företagsnivå som den enskilda arbetsplatsen. Det finns undersökningar och rapporter som pekar på att arbetsolyckor, arbetssjukdomar och dödsolyckor trendmässigt har sjunkit under de senaste 25 åren, men den långsiktiga trenden har planat ut de senaste åren. Det är på rätt väg men det är inte nog. Ingen ska behöva skada sig på våra arbetsplatser. Därför krävs det gemensamma krafttag för att uppnå vår gemensamma vision om noll olyckor i bygg- och Installationssektorn.

  Vi vill trygga jobben – attraktiva kollektivavtal

  Arbetsmarknadens centrala parter bedriver ett arbete som syftar till att modernisera arbetsrätten genom att föreslå förändringar i LAS. Arbetet tar sikte på att förändra reglerna kring turordning, omställning, kompetensutveckling med mera. Bedömningen är dock att det finns en osäkerhet i vad förhandlingarna kommer att resultera i, att det kommer att dröja innan dessa förändringar blir en realitet samt att de är otillräckliga för att trygga jobben i branschen. Inom sektorn måste vi därför gemensamt arbeta för att förändra våra kollektivavtal så att de stödjer medlemsföretagens behov av att vara konkurrenskraftiga gentemot den allt hårdare konkurrensen. Utan konkurrenskraftiga företag försvinner investeringar, arbetstillfällen och grunden för Sveriges välstånd och den svenska modellen. Sverige behöver flexibilitet och lönenivåer som tryggar jobben och stärker kollektivavtalets ställning och konkurrenskraft för medlemsföretagen. Den ökande specialiseringen i branschen och företag med skilda affärsidéer och verksamhetsupplägg kräver att parterna behöver ta ansvar för att kollektivavtalen anpassas för den verkligheten. Sådana förändringar ökar kollektivavtalens attraktionskraft för både företag och medarbetare.

  Vi vill utveckla mer ordning och reda i samverkan med motparten

  Att skapa en sund konkurrens i bygg- och installationssektorn är en viktig uppgift för parterna. Stoppar vi inte de oseriösa företagen är det skadligt för hela branschen. Vi har tagit många steg i rätt riktning, men det räcker inte. Parterna borde ha en gemensam målsättning – att stärka kollektivavtalens ställning. Tillsammans måste vi göra kollektivavtalen så attraktiva att förstahandsvalet för nya, ofta mindre arbetsgivare, är att ansluta sig ett väl fungerande kollektivavtalssystem.

  Vi behöver medarbetare med rätt kompetens i bygg- och installationssektorn

  Flertalet av våra medlemsföretag har svårt att hitta personal med rätt kompetens kopplad till sin verksamhet. För att möta branschens kompetensförsörjning är det viktigt att vi attraherar rätt personer som får möjlighet att utvecklas inom sitt yrke och skapa långsiktiga karriärvägar. Till viss del handlar det om att skapa fler ingångar och ge flexiblare utvecklingsmöjligheter. Ökande IT-användning och nya hjälpmedel samt digitalisering ställer nya krav på företag och medarbetare vilket i sin tur påverkar kollektivavtalen. Svensk bygg- och installationssektor vill ha och behöver större mångfald. En viktig förändring handlar således om att öka flexibiliteten, i våra kollektivavtalsregler, kring att anställa och utveckla medarbetare i verksamheten.

  Vi står upp för kollektivavtalen

  Bygg- och installationssektorns arbetsgivare och fackförbund har tillsammans en viktig och ansvarsfull uppgift. Vi måste gemensamt se till att vända utvecklingen så att fler företag väljer att omfattas av kollektivavtalen. Fler måste se fördelarna med att organisera sig i arbetstagare- och arbetsgivareorganisationer. Detta är grundläggande förutsättningar för den svenska modellen och parternas fortsatta inflytande ska finnas kvar inom våra olika verksamhetsområden. Tillsammans kan vi utveckla branschen och trygga jobben i bygg- och installationssektorns medlemsföretag.

  Övergripande förhandlingsmål för bygg- och installationssektorn i avtalsrörelsen 2020:

  1. Långsiktigt hållbar lönebildningsprocess för bygg- och installationssektorn

  Allt fler medlemsföretag i våra branscher har behov av att regelverken förändras så att medarbetare och företag på ett förutsägbart och tydligt sätt kan hantera lönebildningen. Detta skapar möjlighet både för medlemsföretaget att anpassa sig och behålla sin konkurrenskraft samt för dess medarbetare att utvecklas i nya riktningar.

  2. Ordning och reda. Relationen mellan kollektivavtalsbundna och oorganiserade företag samt mellan medlemmar och ickemedlemmar i fackföreningar

  Ett allt större antal företag och medarbetare omfattas inte av våra kollektivavtal. Vi måste söka en konstruktiv dialog kring lösningar som gör att fler ser kollektivavtalen och de rättigheter och skyldigheter som dessa medför som konkurrenskraftiga både för medarbetare och för företag. Vi måste även söka samverkan för att motverka att oseriösa företag verkar i bygg- och installationssektorn.

  3. Verksamhetsanpassning av arbetstider

  Det är viktigt för både företag och medarbetare att företagens verksamhet kan anpassas till den marknad där företaget verkar på. Genom att öka möjligheten till verksamhetsanpassade arbetstidsregler så företagen kan säkra jobben samtidigt som de anställda lokalt kan påverka sin arbetstid och livspussel.

  4. Kompetensförsörjning

  Det är ett gemensamt intresse att fler väljer att arbeta i bygg- och installationssektorn. Det kan ske genom integration av nyanlända, ökad mångfald, ökad möjlighet att ta hand om personer långt ifrån arbetsmarknaden och att öka andelen kvinnor. Att säkra arbetsmiljön är ett viktigt verktyg för att skapa en attraktiv bransch att jobba i för alla. Vi måste skapa fler ingångar och öka våra attityd- och informationsåtgärder för att få fler att välja bygg- och installationssektorn.

  5. Kompetensutveckling

  Vi bedömer att våra företag och medarbetare behöver rustas för en allt mer föränderlig utveckling inom vår sektor. Det betyder att samsyn måste finnas mellan parterna att ge större ansvar och bättre utvecklingsmöjligheter för medarbetarna samt att möjliggöra för företagen att bli mer lättrörliga för framtida förändringar. Allt för att skapa en attraktiv bygg- och installationssektor.

  6. Reseregler i kollektivavtalen anpassade till skattelagstiftningen för bygg- och installationssektorn

  Våra medlemsföretag vill verka för att få resebestämmelserna att vara hållbara och anpassade till den skattelagstiftning och de principer som gäller för tjänsteresor. Det måste bli mer ordning och reda och är nödvändigt för respekten till kollektivavtalen samt grundläggande för medlemsföretagens egen konkurrenskraft.

  Samverkansavtal

  Vi vill fullfölja det arbete som inletts i bygg- och installationssektorn som syftar till att skapa ett förhandlings-/samverkansavtal som omfattar samtliga arbetsgivare och samtliga fackföreningar. Det är vår övertygelse att ett sådant avtal kan utgöra en grund för en mer framåtsyftande sektor och mer konstruktiva avtalsförhandlingar.

Installatörsföretagens avtalsyrkanden för Larm- och Säkerhetsteknikavtalet 2020

 • Yrkande – Exportindustrins normerande verkan

  1997 tecknades Industriavtalet och parterna på arbetsmarknaden har sedan dess varit eniga om att den internationellt konkurrensutsatta delen av svenskt näringsliv, i praktiken exportindustrin, ska normera löneökningarna, sätta märket för övriga.

  Installatörsföretagens uppfattning är att exportindustrin ska sätta märket även i denna avtalsrörelse.

 • Yrkande – Föräldraledighet i samband med sommarsemester

  Det är vanligt att arbetstagare begär föräldraledigt i anslutning till huvudsemestern. Företagen behöver dock, för att kunna planera för frånvaro i samband med semestermånaderna, att sådan ansökan om föräldraledighet görs i god tid.

  Installatörsföretagen yrkar därför att ansökan om föräldraledighet under perioden 1 juni till 31 augusti ska inges till arbetsgivaren senast i samband med semesteransökan.

 • Yrkande – Arbetsgrupp med uppdrag att lämna förslag på olika varianter av bonus/prestationslön

  Utifrån intentionerna av antagandet av Larm- och Säkerhetsteknikavtalet var parterna överens om att tillsätta en arbetsgrupp som skulle få i uppdrag att lämna förslag på olika varianter av bonus/prestationslön som kan användas som förslag och mallar för företagsvisa överenskommelser.

  Installatörsföretagen yrkar därför att arbetsgruppen påbörjar sitt arbete. Arbetsgruppens arbete bör starta senast våren 2021.

 • Yrkande – Översyn av kollektivavtalets tillämpningsområde

  Utifrån intentionerna av antagandet av Larm- och Säkerhetsteknikavtalet var parterna överens om att göra en översyn av tillämpningsområdet för kollektivavtalet senast den 31 maj 2018.

  Installatörsföretagen yrkar därför att parterna initierar en översyn av tillämpningsområdet genom tillsättandet av en arbetsgrupp som får i uppdrag att lämna förslag på hur man kan vidga tillämpningsområdet. Arbetsgruppens arbete bör starta senast våren 2021.

 • Yrkande – Administrativa ändringar i avtalstext

  Kollektivavtalet innehåller en del inaktuella referenser, bland annat till Elektriska Installatörsorganisationen, EIO som var part till kollektivavtalet när avtalet antogs 2017.

  Installatörsföretagen yrkar därför att korrigeringar av administrativ art görs av avtalstexten.

Läs mer om vilka krav Svenska elektrikeförbundet och Seko har i sitt yrkande: Elektrikerförbundet och Sekos avtalskrav (PDF)