Hoppa till innehåll

Om vi inte kommer överens

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Om parterna vid avtalsförhandlingar inte kan enas kan de vända sig till Medlingsinstitutet och begära att få en medlare utsedd.

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet med ansvar för medling i arbetstvister och som ska verka för en välfungerande lönebildning. När parterna begär medlare kallas det för ”frivillig medling”. Medlingsinstitutet kan också utse medlare utan parternas samtycke. Det gör de om Medlingsinstitutet bedömer att det finns en risk för konflikt. Detta kallas för ”tvångsmedling”.

En väl fungerande lönebildning enligt Medlingsinstitutet:

  • Tar sin utgångspunkt i den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll
  • Kombinerar ökad reallön med en hög sysselsättningsgrad
  • Medför få arbetsmarknadskonflikter
  • Möjliggör relativa löneförändringar
  • Bidrar till det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft.

Du kan läsa mer om Medlingsinstitutet här: www.mi.se

Konflikt

Om parterna trots hjälp av Medlingsinstitutet inte kan enas kan konflikt bryta ut. För att en konflikt ska kunna uppstå krävs det att kollektivavtalet är uppsagt samt att det har löpt ut. En konflikt på arbetsmarknaden innebär att någon part tar till en stridsåtgärd, exempelvis strejk, lockout ellerblockad.

Arbetsmarknadsnytt förklarar hur konfliktreglerna fungerar: