Hoppa till innehåll

Arbetsmiljöskrifter

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Installatörsföretagen har olika hjälpmedel som kan användas i det konkreta arbetet med arbetsmiljön. Det är broschyrer, skrifter, checklistor och andra informationskällor. Du kan ladda ner det mesta av materialet direkt från hemsidan, i vissa fall krävs att du är medlem och loggar in.

För vidare information om aktuella arbetsmiljöföreskrifter (AFS) se arbetsmiljöverkets hemsida.

 • Säkra eljobb - välj rätt utrustning

  Boken är framtagen som ett hjälpmedel och vänder sig i första hand till de som har ansvaret att köpa in eller hyra arbetsutrustning. Boken ger stöd vid val av arbetsutrustning samt en orientering om kraven i arbetslagstiftningen

  Produkten är ett branschsamarbete mellan Installatörsföretagen och SEF.

 • Vägledning vid elolycka

  Elsäkerhetsverket har tillsammans med IN och SEF tagit fram broschyren ”Vägledning vid elolycka”. I den ges en övergripande vägledning i hur man ska agera vid en akut situation och råd om vad man bör tänka på efter en elolycka. I broschyren finns också råd om hur man kan förebygga elolyckor.

 • Avluftning av fjärrkyle- och fjärrvärmerör

  Undvik olyckor - Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör tar upp risker, beskriver hur företagen kan förbereda och utföra arbetet på ett säkert sätt. Broschyren innehåller även checklista och fakta om kolmonoxid.

  Flera mycket allvarliga olyckor har inträffat i samband med avluftning av fjärrvärmerör. Med kunskap, adekvat riskbedömning och tillräckliga säkerhetsåtgärder kan företaget undvika olyckor som beror på att arbetstagaren andas in kolmonoxid, blir medvetslös och drabbas av brännskador i samband med avluftningen.

  Arbetssättet i broschyren bör följas vid all avluftning. Avsteg kan göras endast vid genomförd riskbedömning som visar att kolmonoxid inte finns i rörledningen.

  Att andas in höga halter av kolmonoxid leder snabbt till medvetslöshet och i värsta fall död genom kvävning. Vanliga andningsskydd skyddar inte mot kolmonoxid, och kolmonoxid luktar inte.

  Broschyren Undvik olyckor - Arbeta säkert vid avluftning av fjärrvärmerör har tagits fram i samarbete mellan Installatörsföretagen och Byggnads.

 • Svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser

  Inandning av svets- och lödrök innebär hälsorisker, därför är det viktigt veta hur du ska göra för att undvika röken. Broschyren "Gör så här vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser" ger VVS-företag och montörer råd i arbetet.

  Inandning av löd- och svetsrök som består av luftföroreningar i partikelform kan leda till besvär eller sjukdom, både akuta besvär och kroniska sjukdomar. Broschyren tar upp hur företag och montörer kan minska riskerna genom viktiga och effektiva åtgärder, beskriver vad som ska göras om symptom uppstår och innehåller en förteckning över olika ämnens kemiska innehåll, hälsorisker och gränsvärden.

  Broschyren har tagits fram i samarbete mellan Installatörsföretagen, Byggnads och med stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

 • Frisk i jobbet

  De flesta VVS- och isoleringsmontörer trivs bra i sitt arbete och har en god hälsa men arbetet kräver en fysisk ansträngning som påverkar kroppen. I skriften Frisk i jobbet kan du få tips om hur du kan förebygga och undvika skador.

  Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön men var och en måste också ta ansvar för sin egen hälsa och använda hjälpmedel och skyddsutrustning som finns.

  Installatörsföretagen och Byggnads har gemensamt tagit fram en skrift som vänder sig till alla montörer. Den innehåller information om de vanligaste risker i arbetet som montör. Den innehåller också information om personlig skyddsutrustning, enkla stretchövningar, arbetstrivsel med mera.

 • En säker arbetsplats - Din och min arbetsmiljö

  Skriften, En säker arbetsplats, redogör för de viktigaste delarna i ett bra arbetsmiljöarbete. Du får kunskap och information om var du kan få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. 14 arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom byggsektorn arbetar aktivt tillsammans för sunda och säkra arbetsplatser i Sverige

  Skriften, En säker arbetsplats, innehåller tankar om säkerhet, exempel på hur arbetsgivaren kan lägga grunden till en bra säkerhetskultur genom att bestämma och visa villka attityder och beteenden som gäller på arbetsplatsen. Den beskriver roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet samt vilka föreskrifter som gäller för ett systematiskt arbete.

  Du får exempel och beskrivningar på hur arbetet ska genomföras. Kortfattat handlar det om att 1) undersöka arbetsförhållanden, 2) bedöma risker, 3) åtgärda risker, 4) kontrollera genomförda åtgärder.

  En viktig åtgärd är säkerintroduktion för nya, speciellt yngre oerfarna, medarbetare för att göra det tydligt för varje medarbetare vilka risker som finns med egna arbetsuppgifterna och på arbetsplatsen. Målet är att få till en bra fungerande samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud. Använd skriften som ett stöd för att enkelt komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet!

  Broschyren har tagits fram av Byggnads, EIO, Ledarna, Målarmästarna, Glasbranschföreningen, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, Svenska Målarförbundet, Installatörsföretagen , Elektrikerna, Sveriges Ingenjörer, Unionen, SEKO och Maskinentreprenörerna.

 • Alkohol, droger och andra missbruk

  Det rör oss - Därför ska vi bry oss om alkohol- och drogfrågor på jobbet.

  • Det blir billigare
  • Kvaliten ökar
  • Anställda trivs
  • Arbetsplatsen blir säkrare
  • Det står i lagen

  Skriften, Det rör oss, som har tagits fram ger kunskap till chefer och fackliga förtroendemän.

  Skriften innehåller bland annat: