Hoppa till innehåll

Yrkesintroduktionsanställning (YA)

Arbetsgivarfrågor

Med hjälp av en yrkesintroduktionsanställning (YA) kan du som arbetsgivare få ekonomiskt stöd för att lära upp en nyanställd. YA handlar om att lära sig jobbet på jobbet och få in unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det centrala kollektivavtalet omfattar Lärlingar, ETG-utbildade ungdomar och Företagslärlingar.

Förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar ställer krav på att det ska finnas ett centralt yrkesintroduktionsavtal (YA-avtal) för att ekonomiskt stöd ska kunna sökas, vilket finns både på Installationsavtalets och Teknikinstallationsavtalets område. Läs mer om reglerna under respektive sida.

Ekonomiskt stöd för Yrkesintroduktionsanställning (YA)

Det ekonomiska stöd du som arbetsgivare får när du YA-anställer en person innebär:

 • Ersättning för arbetsgivaravgiften (31,42 % av bruttolönen)
 • Handledarbidrag på ca 2 500 kr/månad (115 kr/YA-anställd och dag)

Det ekonomiska stödet ges för maximalt 12 månader per YA-anställd.

Mer information

För er som arbetar med VVS och Kyla

För er som arbetar med Elinstallationer

 • Vad är en yrkesintroduktionsanställning?

  Tanken med yrkesintroduktionsanställning (YA) är att man ska lära sig arbetet på jobbet. Det är ett långt namn men en enkel idé. Det ekonomiska stödet som du som arbetsgivare får ger dig en möjlighet att säkra arbetsplatsens kompetensbehov, samtidigt som du får en ekonomisk lättnad i upp till tolv (12) månader.

  I YA-anställningar kombineras arbete med lärande på arbetsplatsen och för att få det ekonomiska stödet krävs att:

  1. det finns ett centralt avtal som omfattar den yrkeskategori som du som arbetsgivare tänkt att anställa
  2. en handledare är utsedd, och
  3. att en individuell utbildningsplan för handledningen och lärandet har upprättats.

  Anställningstiden måste vara på minst sex månader och det ekonomiska stödet ges i maximalt tolv (12) månader.

  De personer som generellt omfattas av YA ska tillhöra någon av följande kategorier:

  • Ungdomar 15–24 år (utan relevant yrkeskunskap eller som varit arbetslösa i minst 90 dagar)
  • Nyanlända personer över 25 år
  • Långtidsarbetslösa personer över 25 år.
 • Villkor för YA

  Villkor för kategorin ungdomar:

  • Personen har fyllt 15 men inte 25 år vid ansökningstillfället
  • Personen saknar relevant yrkeserfarenhet eller är arbetslös
  • Om personen har relevant yrkeserfarenhet ska han eller hon ha varit arbetslös och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 dagar under en ramtid om 4 månader (räknat från dagen före beslutstillfället)

  Villkor för kategorin långtidsarbetslösa:

  • Personen är 25 år eller äldre
  • Personen ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och
  • Personen ska under en ramtid om 15 månader (räknat från dagen före beslutstillfället) ha varit arbetslös på heltid i 12 månader varav de senaste 6 månaderna innan ansökningsdatumet ska ha varit sammanhängande.

  Villkor för kategorin nyanlända:

  • Personen är 25 år eller äldre
  • Om personen har relevant yrkeserfarenhet ska han eller hon ha varit arbetslös och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 dagar under en ramtid om 4 månader (räknat från dagen före beslutstillfället)
  1. Personen har en etableringsplan eller
  2. Personen har under de senaste 12 månaderna avslutat sin etableringsplan eller
  3. Personen har inom de senaste 36 månaderna beviljats
   a) Uppehållstillstånd
   eller
   b) Uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare
 • Ekonomiskt stöd för YA-anställning

  Som arbetsgivare får du ekonomiskt stöd vid YA-anställning. Du söker stödet hos Arbetsförmedlingen och det omfattar en lönesubvention varje månad som motsvarar arbetsgivaravgiften (31,42 %) och ett handledarbidrag på ca 2 500 kr/månad. Stödet ges under högst tolv månader och förutsätter en anställningstid på minst sex månader. Om du inledningsvis valde att anställa under sex månader, har du möjlighet att ansöka om förlängning.

  Så här ser stödet ut

  1. Ersättning för arbetsgivaravgiften (31,42 %)
   Räkneexempel:
   Lägsta lön enligt kollektivavtal 15 000 kr/mån
   Arbetsgivaravgiften blir 4 713 kr/mån
   Utan stöd blir lönekostnaden 19 713 kr
   Med stöd blir lönekostnaden 15 000 kr/mån
  2. Handledarbidrag 115 kr/YA-anställd och arbetsdag (motsvarar ca 2 500 kr/mån)

  Ersättningen baseras på en lön upp till 18 750 kr/månad i 6–12 månader. Om lönen är högre får du ingen ersättning för den del som överskrider 18 750 kr.

  För att beräkna exakt hur mycket stöd du kan få kan du använda dig av Arbetsförmedlingens räknesnurra.

 • Handledare

  Som arbetsgivare ska du utse en handledare till den YA-anställde. Handledaren bör finnas i den ordinarie verksamheten och ansvarar för att planeringen av lärandet följs. Det ska finnas tid och möjlighet för handledaren att följa och stötta den anställde.

 • Utbildning och handledning på arbetsplatsen

  En yrkesintroduktionsanställning ska innehålla en lärandedel (utbildning eller handledning) som uppgår till minst 15 % av arbetstiden. Lärandet anpassas efter individens förkunskaper och arbetsgivarens behov av kompetens. YA-anställningarna kan således bli en naturlig fortsättning från en gymnasial utbildning så som situationen är för exempelvis anställda under utbildning och för nyanlända kan det bli en naturlig fortsättning från en arbetsmarknadsintroduktion.

 • Utbildning utanför arbetsplatsen

  Om lärandedelen överstiger 15 % av arbetstiden kan en del av lärandet läggas ut på en extern aktör. Arbetsgivare kan också köpa uppdragsutbildning som en del av lärandet. Det kan exempelvis vara kurser inom kommunal vuxenutbildning eller utbildning i svenska för invandrare (SFI).

 • Fördelar med YA för dig som arbetsgivare
  • Ekonomiskt stöd. Under tiden YA-anställningen pågår får du ekonomisk kompensation.
  • Minskad ekonomisk risk vid nyanställning. Eftersom du som arbetsgivare beviljas ekonomiskt stöd under en period om högst 12 månader minskar du företagets kostnader och den ekonomiska risken vid nyanställning.
  • Ökad kompetens och anpassat kunnande på företaget. Den YA-anställde lär upp sig inom ett område där du som arbetsgivare behöver kompetens och utifrån det arbetssätt som ni som företag tillämpar.
  • Personkemi. Ni får tid att lära känna varandra – passar personen in? Särskilt viktigt i mindre verksamheter.
  • Samhällsinsats. Du ger en person chans att introduceras till ett nytt yrke och att växa.

Medlemsservice

Oavsett typ av fråga är du alltid välkommen att kontakta din företagsrådgivare.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!